Klimat społeczny w szkole inkluzyjnej

Autor

  • Ewa Jówko

Słowa kluczowe:

szkoła inkluzyjna, klimat społeczny szkoły, relacje interpersonalne

Abstrakt

Autorka przedstawiła w artykule teoretyczne ujęcie zagadnienia związanego z budowaniem klimatu społecznego w szkole inkluzyjnej. W publikacji ukazano pewne dążenia i kierunki zmian, jakich należy dokonywać w masowych szkołach, aby poprawić jakość funkcjonowania tych placówek, tak by kierowały się one ideą edukacji włączającej.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1 T. Zacharuk, Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, „Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 1(20), Meritum 2011, s. 2.
2 Ibidem, s. 3.
3 Za: Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education For All, United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization, Paris 2005.
4 T. Zacharuk, Edukacja..., op. cit., s. 6
5 Ibidem, s. 6.
6 Ibidem, s. 7.
7 J. Surzykiewicz, Klimat a społeczna skuteczność szkoły, [w:] Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole, nr 12, wyd. CMPPP, Warszawa 2007, s. 7.
8 Ibidem s. 9.
9 Ibidem, s. 11
10 Ibidem, s. 23.
11 Ibidem, s. 23.
12 E. Jówko, Stosunki interpersonalne w szkole determinantem kultury szkoły współczesnej i przyszłej, [w:] Szkoła w świecie współczesnym, red. B. Muchacka i M. Szymański, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 166.
13 Ibidem, s. 167.
14 Ibidem, s. 167.
15 Śliwerski B., Kwieciński Z. (red.), Pedagogika, podręcznik akademicki, t. 2, PWN, Warszawa, 2004, s. 280
16 por. O’Donnell J., Hawkins J.D., Abbott R.D., Predicting serious delinquency and substance use among aggressive boys, “Journal of Consulting and Clinical Psychology” 1995, nr 63, s. 529-537.
17 Sikorski W., Konflikty między nauczycielami a agresywnością uczniów, (w:) „Edukacja i Dialog”, 2000, nr 5.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Zawadowska J., Uczyć się szybko i intensywnie, „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 15.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 U. Fontana, Relacja, sekretem wszelkiego wychowania, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2002, s. 19.
24 M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. PWN, Warszawa 1991, s. 83.
25 Ibidem, s. 12.
26 J. Mellibruda, Ja - Ty - My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2003, s. 98.
27 Ibidem, s. 99.
28 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wyd. „Żak”, Kraków 1996, s. 21.
29 Ibidem, s. 22.
30 E. Putkiewicz, Proces komunikowania się na lekcji, Wyd. APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 1990, s. 132.
31 H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2002, s. 20-30
32 Ibidem, s. 31.
33 Ibidem, s. 144.
34 Ibidem, s. 145.
35 L. Witkowski, Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność…, op. cit., s. 216-231.
36 Ibidem, s. 52.
37 M. Łaguna, Szkoła tradycyjna a aktywne uczestnictwo, (w:) „Edukacja i Dialog” 1996, nr 4, s. 5.
38 M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Wychowanie. Pojęcia – Procesy - Konteksty, t. I, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2007, s. 146.
39 L. Witkowski, Wyzwania autorytetu, Wyd. Żak, Kraków 2009, s. 498.
40 M. Łaguna, Szkoła tradycyjna a aktywne uczestnictwo, (w:) „Edukacja i Dialog” 1996, nr 4, s. 5.
41 J. Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, AV OMEGA, Suwałki 1998, s. 35.
42 Ibidem, s. 167

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Jówko, E. (2021). Klimat społeczny w szkole inkluzyjnej. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 43–59. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2460

Inne teksty tego samego autora