Kompetencje nauczyciela wspomagającego wyzwaniem edukacji inkluzyjnej

Autor

  • Ewa Jówko

Słowa kluczowe:

kompetencje nauczyciela, nauczyciel wspomagający, edukacja inkluzyjna, szkoła inkluzyjna

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera raport z badań pilotażowych skierowanych do nauczycieli, wspomagających na temat ich ich opinii dotyczącej kompetencji niezbędnych do pracy osobami z różnymi niepełnosprawnościami. W badaniach wstępnych wzięło udział 25 osób z terenu Miasta Siedlce, pracujących zarówno w placówkach typu ogólnego, specjalnego, jak i integracyjnego. Respondenci określają rodzaje kompetencji komunikacyjnych, społeczno-wychowawczych oraz diagnostycznych jako bardzo istotnych w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Autorka zauważa, iż proces wyznaczania kompetencji nie jest jeszcze zakończony. Podkreśla również, że należy poszerzyć ofertę studiów pierwszego, drugiego stopnia o kierunek pedagogika specjalna oraz poszerzyć ofertę studiów podyplomowych w celu doskonalenia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli z miasta Siedlce i powiatu siedleckiego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Al-Khamisy D., 2015, System kształcenia nauczycieli jako generator inkluzji
edukacyjnej, [w:] Edukacja inkluzyjna. Konteksty indywidualistyczne,
wspólnotowe i transpersonalne, red. Bałandynowicz A., Pytka L.,
Zacharuk T., Siedlce.
Bartkowicz Z., 2010, Kształtowanie świadomości aksjologicznej pedagogów
resocjalizacyjnych, [w:] Powinności i kompetencje w wychowaniu
osób niedostosowanych społecznie, red. Z. Bartkowicz,
A. Węgliński, A. Lewicka, Lublin.
Czerepaniak-Walczak M., 1999, Kompetencja: słowo kluczowe czy „wytrych”
w edukacji, Neodidagmata, nr XXIV.
Jówko E., 2016, Kultura nauczyciela a kultura ucznia. Implikacje wychowawcze,
Difin, Warszawa.
Płóciennik E., 2011, Kompetencja diagnostyczna nauczyciela w świetle
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, [w:] red. Leżańska
W., Nauczyciel wczesnej edukacji. Na drodze do profesjonalnego
mistrzostwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1575) – § 3-5.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1578) – § 7.
Strykowski W., 2005, Kompetencje współczesnego nauczyciela, Neodidagmata
27/28, Poznań.
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1189 ze zm.) – art. 9 ust. 1 pkt.1.
Zacharuk T., Niewęgłowska A. red., 2012, Kompetencje współczesnego nauczyciela,
Siedlce.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-27

Jak cytować

Jówko, E. (2019). Kompetencje nauczyciela wspomagającego wyzwaniem edukacji inkluzyjnej. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 18(18(11)2018), 39–48. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1186

Inne teksty tego samego autora