Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny <p><strong>ISSN:</strong> 1689‐6416</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.34739/sn</p> <p><strong>Punktacja MEiN:</strong> 40 </p> <p> </p> <p> </p> pl-PL tamara.zacharuk@uph.edu.pl (Tamara Zacharuk) piotr.switalski@uph.edu.pl (Piotr Świtalski) Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.15 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 „STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY. SZKICE I ROZPRAWY”. PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ W PERSPEKTYWIE 25 LAT https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3001 <p>Czasopismo „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy” powstało w 1997 r. Od początku swojego istnienia jest ono platformą wymiany myśli dla badaczy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Odgrywa również istotną rolę we wschodniej Polsce, dając nauczycielom możliwość prezentacji osiągnięć w zakresie edukacji włączającej i tym samym przyczyniając się do ich rozwoju oraz samokształcenia. Czasopismo, propagując ideę włączenia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształtuje prawidłowe postawy społeczne wobec osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością, oraz wobec zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego.</p> Tamara Zacharuk Prawa autorskie (c) 2022 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3001 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 DIALOG KULTUR. W POSZUKIWANIU WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3002 <p>Artykuł poświęcony jest refleksji nad istotą i rolą dialogu, w tym międzykulturowego, jako jednej z pewniejszych dróg do budowania wzajemnego szacunku, poznania, zrozumienia i współdziałania pomiędzy państwami, narodami i różnymi grupami, lecz przede wszystkim pomiędzy ludźmi, bez względu na ich odmienne dziedzictwo, pochodzenie etniczne, kulturowe czy inne cechy. Porusza także kwestie znaczenia dialogu jako relacji człowieka z człowiekiem, dzięki której możemy przeciwdziałać wszelkim formom kategoryzacji społecznej i kształtować takie postawy jednostki, których fundamentem będzie otwartość i wrażliwość na drugiego człowieka, prowadząca do współpracy i rozwoju wspólnot.</p> Paweł Garbuzik Prawa autorskie (c) 2022 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3002 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 SZKOŁA A DZIAŁANIA INKLUZYJNE – STANOWISKA TEORETYCZNE, UWARUNKOWANIA PRAWNE A EDUKACYJNA RZECZYWISTOŚĆ https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3004 <p>Podjęte zagadnienie dotyczy współczesnej polskiej szkoły i jej działań inkluzyjnych. Wykraczają one poza obszar niepełnosprawności. Obejmują uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Edukacji kategoriami. W tekście podjęto następujące kwestie: stanowiska teoretyczne w edukacji inkluzyjnej (przykłady), edukacja włączająca a jej podstawy prawne, działania inkluzyjne i praca z uczniem ze specjal-nymi potrzebami edukacyjnymi w praktyce (ze wskazaniem na statystyki), stratyfikacja społeczna a działania inkluzyjne w edukacji. Tekst kończy się refleksją nad rzeczywistym stanem edukacji włączającej. Ma on prowokować do określenia poziomu i zakresu realnej inkluzji z jednoczesnym zestawieniem z jej modelem teoretycznym.</p> Barbara Dobrowolska Prawa autorskie (c) 2022 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3004 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 MODEL OF AN INNOVATIVE SCHOOL DESIGNED FOR TEACHING AND TRAINING ENGLISH TO STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3005 <p>In the Republic of Bulgaria in 2017 a process of transformation of schools began, in order for them to meet the new educational structure, which is pledged in the School Education Act. The new standard is for defining and building national innovative schools [School Education Act 2020]. By Order № RD 09-1746 /01.11.2016 of the Minister of Education and Science, the “Commission for Innovative Schools” has been determined. Approved by the Minister of Education and Science "Rules for the organization of the ac-tivities of the commission" through Ordinance №9 [Ordinance № 9 for the institutions in the system of pre-school and school education 2019]. Primary school "Neofit Rilski" Kilifarevo offers a model of an innovative school designed for teaching and learning English to students with special educational needs. The expected results of the proposed model for teaching and learning are presented through the achieved significantly higher annual success of students with special educational needs in school. Teaching requires the teacher to prepare learning content on a scientifically sound basis for the English lesson using Multiple Intelligence Theory. The proposed model of an innovative school is active.</p> Tosho Rafailov Prawa autorskie (c) 2022 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3005 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 SUBIEKTYWNY I OBIEKTYWNY WYMIAR JAKOŚCI ŻYCIA https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3006 <p>Jakość życia to kategoria wieloznaczna, ujmowana wieloaspektowo, często odmiennie poprzez pryzmat uwarunkowań obiektywnych, jak również potrzeb, oczeki-wań czy możliwości poszczególnych jednostek. Jednak niezależnie od przyjętych kontekstów cechą wspólną owych ujęć jest dążenie do osiągnięcia poczucia satysfakcji z przebiegu własnej życiowej historii. W niniejszym opracowaniu zostało zaprezentowane pojęcie jakości życia, wybrane koncepcje jakości życia oraz wymiary jakości życia. Autorka podjęła się również próby dokonania analizy porównawczej obiektywnych i subiektywnych wymiarów jakości życia.</p> Elżbieta Gaweł-Luty, Renata Lemańczyk Prawa autorskie (c) 2022 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3006 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE. INNOWACJA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3019 <p>Artykuł przedstawia innowacyjny model podnoszenia kompetencji w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Koncepcja jest realizowana w ramach projektu „Doświadcz tego sam”, współfinansowanego przez Unię Europejską.</p> Ewa Jówko Prawa autorskie (c) 2022 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3019 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 SPOŁECZNA REHABILITACJA WIĘŹNIÓW – ZŁUDZENIE INKLUZJI https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3007 <p>Ostatecznym celem współczesnej resocjalizacji osób naruszających prawo – zarówno nieletnich, jak i dorosłych – jest społeczna inkluzja tego typu jednostek, zmobilizo-wanie ich do tego, aby zawiadywały swoim życiem w sposób zgodny z cenionymi wartościami i normami. Tyle postulaty humanistów i kryminologów. Tymczasem system instytucjonalnego postępowania z przestępcami, szczególnie zaś system penitencjarny, skonstruowany jest w taki sposób, aby pozbawić jednostkę, która dostaje się w jego tryby, wszelkich umiejętności konstruktywnego organizowania swojego życia. Jest skrajnie ze-wnątrzsterowny, redukujący aktywność do zaspokajania podstawowych potrzeb, przesycony wzorcami dewiacyjnymi i negatywnie stygmatyzujący przestępcę na tyle skutecznie, że jego możliwości zorganizowania sobie życia po opuszczeniu zakładu karnego są o wiele mniejsze, niż wówczas kiedy do niego trafił. Na szczęście pojawiają się coraz to nowe propozycje i instytucjonalne formy pracy z więźniami i osobami opuszczającymi zakłady karne, przełamujące te konserwatywne modele i stwarzające większe szanse rehabilitacji społecznej byłych więźniów. Artykuł traktuje o rozbieżności pomiędzy postulatami skutecznej resocjalizacji a praktyką postępowania z osobami skazanymi na karę pozbawienia wolności oraz prezentuje jeden z przykładów postępowania z tego typu osobami zgodny z postulatami współczesnej myśli humanistycznej, jakim jest otwarte więzienie.</p> Irena Pospiszyl Prawa autorskie (c) 2022 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3007 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3008 <p>В статье рассмотрена проблема индивидуализации подготовки слушателей в учреждениях дополнительного образования взрослых в условиях смешанного обучения. Раскрыта сущность понятий «индивидуализация», «смешанное обучение». Определены факторы, которые обеспечивают эффективность рассматриваемого процесса: готовность слушателей к взаимодействию в условиях смешанного обучения, дифференциация разработки методического обеспечения для офлайн- и онлайн-обучения и консалтинговое сопровождение деятельности профессорско-преподавательского состава в условиях смешанного обучения.</p> Светалана Невдах, Зоя Лукашеня Prawa autorskie (c) 2022 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3008 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES IN HEALTH CARE SPECIALISTS FOR WORKING WITH CHILDREN AND ADULTS WITH SPECIAL NEEDS https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3010 <p>The formation of professional competencies in health care professionals to work with children and adults with special needs requires that their training be aimed at: performing a primary assessment of the general condition and development of persons with disabilities, according to the methodology for assessing their needs ; elaboration of an individual plan for each person; filling in the "Card for assessment of the needs of persons with disabilities"; the conclusion and recommendations for working with them. Defining, performing and evaluating the activities of health care professionals requires them to focus on the problem of people with special needs. This presupposes the satisfaction of their vital needs, requirements and needs. People with special needs have different types of disabilities: sensory, physical, mental, multiple disabilities; communication disorders; specific learning disabilities; autism spectrum disorders; emotional and behavioral disorders. Healthcare professionals must be able to collect the necessary information, process it and specify it, through appropriate interventions, and subsequently evaluate the results obtained. This requires logic and systematicity to solve the given health problem of the person with special needs. All this concerns a complete intellectual process.</p> Elena Zheleva Prawa autorskie (c) 2022 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3010 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 NAUCZYCIELE WOBEC WYZWANIA EDUKACJI ZDALNEJ UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3011 <p>Konieczność prowadzenia edukacji zdalnej była wyzwaniem dla nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim uczniów. W szczególnej sytuacji znaleźli się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem. Celem badania było poznanie opinii nauczycieli pracujących z tą grupą młodzieży na temat edukacji na odległość. W badaniu wzięło udział 71 nauczycieli, a wyniki pokazały, że w trakcie pandemii czuli się oni zmęczeni, smutni i mniej zaangażowani w pomaganie innym. Chociaż nauczyciele dostrzegali zalety edukacji zdalnej, to jednak większość z nich uważała, że uczniowie niedostosowani społecznie (i zagrożeni niedostosowaniem) osiągają lepsze rezultaty w tradycyjnej szkole.</p> Milena Miałkowska-Kozaryna Prawa autorskie (c) 2022 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3011 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 EWOLUCJA POGLĄDÓW NAUCZYCIELEK NA TEMAT ZDALNEGO KSZTAŁCENIA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W DOBIE EPIDEMII COVID-19 W PERSPEKTYWIE TEORII KRYZYSU https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3012 <p>Celem teoriopoznawczym badań było poznanie zmian w poglądach nauczycielek na temat pracy zdalnej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas epidemii COVID-19. Celem praktycznym było sformułowanie zaleceń dotyczących organizacji pracy pedagogicznej w przyszłości – gdyż kryzysy są cechą czasów ponowoczesności. Nauczycielki zareagowały typowo na sytuację kryzysu. Początkowo obawiały się, że edukacja będzie niemożliwa, a sami uczniowie nic nie zyskają. Dostrzegały trudności. Po okresie swoistego obezwładnienia nową sytuacją dostosowały się do nowych warunków, wykazały się potencjałem kreatywności oraz przeszły od uprzedzeń do rozwijania kompetencji. Edukacja zdalna obnażyła luki w zakresie wyposażenia sprzętowego szkół. Ujawniła zagrożenia wynikające z pozbawienia dzieci wsparcia psychologicznego i ich samotności. Elementarne znaczenie miało zintegrowanie działań wszystkich podmiotów edukacji: nauczycieli, rodziców i uczniów. Realizowano program nauczania, rozwijano kompetencje rodziców, nauczycieli i uczniów w warunkach trudnych. Praca ta miała formę nieplanowanego, szeroko zakrojonego eksperymentu pedagogicznego, wymuszonego przez życie. Uzmysłowiła ona doniosłość i różnorodność funkcji szkoły i nauczyciela.</p> Hanna Żuraw Prawa autorskie (c) 2022 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3012 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRAW KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2977 <p>Tekst odnosi się do praw osób niepełnosprawnych, w szczególności kobiet, stanu przestrzegania tych praw w praktyce i – w końcu – jest prezentacją działalności rzeczniczej kolektywu Artykuł 6. zrzeszającego aktywistki z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczki. W artykule znajdziemy również syntetyczny opis głównych problemów kobiet z niepełnosprawnościami, które są ich codziennością. Jak ustalono w 2018 r. na po-siedzeniu Komitetu ONZ ws. wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawno-ściami polski rząd czyni niewiele, aby wymienione problemy zlikwidować. Upowszechnianie idei równości, wolności, a przede wszystkim działalność antydyskryminacyjna są ce-lem wielu organizacji pozarządowych. Artykuł 6. jako pierwszy zorganizował w ubiegłym roku wydarzenie, podczas którego podjęto próbę prowadzenia publicznego dyskursu na temat kobiet z niepełnosprawnościami – I Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnościami.</p> Anna Majchrowska-Kielak Prawa autorskie (c) 2022 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2977 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 REALIZACJA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W OPINII PEDAGOGA SZKOLNEGO NA PRZYKŁADZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W SIEDLCACH https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3020 <p>Niniejszy artykuł opisuje wdrażanie i realizowanie edukacji włączającej wszystkich uczniów uczęszczających do jednej placówki. W artykule zwrócono uwagę na fakt, iż pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebują nie tylko uczniowie z orzeczeniami bądź opiniami, ale również uczniowie wybitnie uzdolnieni. Warto podkreślić, że niezbędna jest tu praca i wsparcie pedagoga szkolnego i specjalistów. Poprzez rzetelną diagnozę i odpowiednio dopasowane formy pomocy pedagog jest w stanie dotrzeć do większego grona uczestników społeczności szkolnej oraz stworzyć każdemu uczniowi odpowiednie i godne warunki aktywności w szkole, uwzględniając jego wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Analiza dokonana w tekście ukazuje zależność realizacji edukacji włączającej od sposobu pełnienia swojej funkcji przez pedagoga szkolnego na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach.</p> Kamila Soszyńska Prawa autorskie (c) 2022 Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3020 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000 RESPECT FOR OLDER PEOPLE AND THEIR LIFE EXPERIENCES AS THE MESSAGE OF TRADITIONAL ROMA CULTURE https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3013 <p>The paper focuses on the status of older people in the traditional Roma culture through the perspective of the cultural pattern – the so-called all-Roma identity. It also states some life experiences, especially related to marginalisation and dealing with.</p> Lýdia Lehoczká Prawa autorskie (c) 2022 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3013 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000