PROBLEM DIAGNOZOWANIA DEPRESJI U MATEK DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2020.20.04

Słowa kluczowe:

zespół Downa, depresja

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony istotnej problematyce społecznej, jaką jest diagnozowanie depresji u matek dzieci z zespołem Downa. Artykuł ma charakter badawczy, został opracowany na podstawie wywiadów z matkami w depresji, które wychowują dziecko z zespołem Downa (trzy studia przypadku). W toku badań usta-lono m.in., że zdiagnozowanie depresji u badanych kobiet spowodowało u nich więk-szą świadomość własnych problemów, pozwoliło im na dokonywanie zmian w kie-runku radzenia sobie z trudnościami, przyczyniło się do poszukiwania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów do walki z depresją oraz do zmiany w relacjach rodzinnych. Konieczne było wypracowanie zasad współpracy pomiędzy członkami rodziny.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Diagnostic and statistical manual of mentaldisorders DSM – IV – TR (2000), Fourth Edition, published by American Psychiatric Associacion, Washington DC.
Hammen C. (2006), Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne, Wyd. GWP, Gdańsk.
Jazłowska A., Przybyła-Basista H., (2019), Doświadczanie stresu i odnajdywanie pozytywnych aspektów rodzicielstwa w kontekście wychowywania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, „Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka”, nr 2, s. 78-79.
Kaliszewska K. (2017), Proces adaptacji rodziców do roli rodzicielskiej dziecka z zespołem Downa jako strategia radzenia sobie z sytuacją stresową, „Interdy-scyplinarne Konspekty Pedagogiki Specjalnej”, nr 17, s. 74-75.
Kossakowska K. (2019), Depresja poporodowa matki i jej konsekwencje dla dziecka i rodziny, „Życie i płodność. Kwartalnik Naukowy”, nr 39, s. 136-137.
Liberska H. (red.), (2011), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju, Wyd. Difin, Warszawa.
Michalska-Leśniewicz M., Gruszczyński W. (2010), Czynniki psychologiczne w depresji, „Psychiatria”, t. 7, nr 3.
Skotko B. (2005), Mothers of children with down syndromereflect on their-postnatalsupport, „Pediatrics”, nr 115, s. 64-70.
Sowa E., Włodarczyk E. (2017), Doświadczenie macierzyństwa przez kobiety mające dzieci z niepełnosprawnością, [w:] E. Włodarczyk (red.), W trosce o macierzyństwo, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
Twardowski A. (1991), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa, s. 21-26.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-22

Jak cytować

Jówko, E., & Filipowicz, M. . (2021). PROBLEM DIAGNOZOWANIA DEPRESJI U MATEK DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 20(20(13), 33–51. https://doi.org/10.34739/sn.2020.20.04

Inne teksty tego samego autora