Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

Artykuły w czasopiśmie "Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy" publikowane są zgodnie z licencją  Uznanie autorstwa 3.0 Polska .
Zawartość numeru dostępny jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  Redakcja czasopisma stosuje zasady zgodne z zaleceniami COPE - Komitetu Etyki Publikacji, zawarte w Kodeksie Postępowania COPE, które dotyczą autorów zgłaszających teksty do publikacji w czasopiśmie, a także recenzentów i redakcji.

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. St. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce;

- Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje inspektor ochrony danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu wydawniczego publikacji której jest Pani/Pan autorem lub współautorem. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane kontaktowe.

- Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.);

- Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

- Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

- Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Guest authorship i gostwriting:

Przypadki tzw.  Guest authorship  i  ghostwriting  są traktowane jako absolutnie nieetyczne i nie są akceptowane. Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które wywarły istotny wpływ na zdefiniowanie koncepcji i metod badawczych oraz prowadzenie badań.

Jeżeli tekst jest napisany przez kilku autorów, każdy z nich musi wyrazić odrębną zgodę na przekazanie materiału do publikacji i złożyć oświadczenie o wkładzie w powstanie tekstu.

Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki naruszenia zasad rzetelności naukowej zostaną ujawnione przez redakcję, a informacje o nich przekazane instytucjom lub towarzystwom naukowym oraz innym podmiotom zatrudniającym autora.