Rodzice o inkluzji – raport z badań pilotażowych

Autor

  • Katarzyna Marciniak-Paprocka

Słowa kluczowe:

rodzice, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, badania, opinie

Abstrakt

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest raport z badań pilotażowych dotyczących opinii rodziców na temat wspólnego wychowania i edukacji dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Badaniami ankietowanymi zostali objęci rodzice dzieci uczących się na różnych poziomach edukacyjnych zamieszkujący w mieście Siedlce, które uważane jest za przykład w obszarze kształcenia integracyjnego na wszystkich etapach kształcenia (od przedszkola aż po uniwersytet). Punktem wyjścia niniejszych badań było postawienie tezy, iż środowisko rodzinne, jako pierwsze i najważniejsze w życiu dziecka, jest zaczątkiem kształtowania się postaw, wobec tego istotne jest, jaką wiedzę, jakie poglądy, nastawienia i opinie wobec osób z niepełnosprawnością posiadają rodzice. Celem inkluzji jest bowiem nie tylko systemowe włączenie osób wykluczonych do środowiska społecznego, ale pełna integracja. O ile normatywnie, pewne aspekty można uregulować i za pomocą różnych kontroli weryfikować ich funkcjonowanie, o tyle najtrudniejsze są zmiany w mentalności drugiego człowieka. Wartością niniejszych badań jest niewątpliwie fakt oddania głosu rodzicom – ich opinie na temat praktycznego zastosowania inkluzji pozwalają na przedstawienie realnego obrazu prowadzonych czynności włączających.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Borzęcki K. (1994), Leksykon podręczny, Księgarnia „Oświata”, Olsztyn.
Gruba E. (2001). Wczesna dorosłość, [w:] B. Harwas-Napierała i J. Tempała,
Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia
człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
Kopeć E. (2012). Wiedza pedagogiczna rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Na podstawie badań w powiecie kolbuszkowskim, Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Lublin.
Korczyński M. (2009). Wartości w przystosowaniu osób niepełnosprawnych,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego
Pola, Lublin
Kościelska M. (1994). Integracja - szansą wychowania nowego pokolenia,
[w:] J. Bogucka i M. Kościelska, Wychowanie i nauczanie integracyjne.
Materiały dla nauczycieli i rodzciów, Społeczne Towarzystwo
Oświatowe, Warszawa.
Kwak A. (1993). Rodzina jako śodowisko wychowawcze, [w:] T. Plich,
I. Lepalczyk, Pedagogika społecza. Wychowanie i środowisko, Zakład
Graficzny Uniwersytetu Warszawiskiego, Warszawa.
Łobocki M. (1993). Pedagogika wobec wartości, [w:] B. Śliwerski, Kontestacje
pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Marciniak-Paprocka K. (2017). Postawy studentów pedagogiki wobec
zjawiska korupcji w życiu społecznym. Analiza porównawcza
studentów polskich i ukraińskich, Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
Matysiuk R. (2015). Wychowanie dzieci w rozinach siedleckich, [w:]
W. Sroczyński, Rodzina w świetle wybranych kwestii społecznych,
Prac. Wyd. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
Najwyższa Izba Kontroli (2012). Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Niepełnosprawni.pl - wszystko o niepełnosprawności (2017). Pobrano
z lokalizacji: Niepełnosprawni.pl - wszystko o niepełnosprawności:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/8687
Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie
"Żak", Warszawa.
Oleś P. (2012). Psychologia człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
Sroczyński W. (2015). Pedagodzy wobec rodziny, [w:] W. Sroczyński, Rodzina
w świetel wybranych kwestii społecznych, Prac. Wyd. Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach, Siedlce.
Tyszkowa M. i Przetacznik-Gierowska, M. (2003). Psychologia rozwoju
człowieka, PWN, Warszawa.
Zacharuk T. (2008). Bezpieczeństwo dzieci i młozieży niepełnosprawnej
w środowisku lokalnym, [w:] T. Zacharuk i H. Natora, Wybrane
problemy funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych,
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-28

Jak cytować

Marciniak-Paprocka, K. (2019). Rodzice o inkluzji – raport z badań pilotażowych. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 17(17(10)2017), 135–157. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1221