Ewaluacja kształcenia osób niepełnosprawnych w Polsce

Autor

  • Katarzyna Marciniak-Paprocka

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony został zmianom w kształceniu osób niepełnosprawnych w Polsce. Oficjalne dokumenty nakazujące kształcenie osób niepełnosprawnych w Polsce pojawiły się w początkach niepodległości, kiedy ukazał się dekret Naczelnika Państwa o obowiązku szkolnym. Akt niniejszy znalazł potwierdzenie w Konstytucji z 17 marca 1921 roku. Zachodzące od tego czasu zmiany obejmowały nie tylko zakres legislacyjny, ale głównie praktyczny. Współczesne podejście do kształcenia osób niepełnosprawnych znacznie różni się od tego, które zostało zapoczątkowane jeszcze w okresie Rewolucji Francuskiej. Dziś postrzeganie ucznia niepełnosprawnego zmieniło się, a on sam jest traktowany jako uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dońska-Olszko M., 2009, Włączenie – prawo a rzeczywistość, „Meritum”, nr 2.
Głodkowska J., 2010, W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej, „Edukacja” nr 2.
Grzegorzewska M., 1959, Pedagogika specjalna. Skrypt wykładów w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej, Wyd. Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Hulek A., 1983, Badania naukowe nad osobami niepełnosprawnymi i ich znaczenie dla systemu oświatowego, w: Hulek A. (red.), Funkcja pedagogiki specjalnej w systemie oświatowo-wychowawczym, Studia Pedagogiczne XLV, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Hulek A., 1992, Ewaluacja integracyjnego systemu kształcenia dziecka niepełnosprawnego, w: Hulek A., Grochmal-Bach B., (red.), Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 roku.
Kościelska M., 1994, Integracja – szansą wychowania nowego pokolenia, w: Bogucka J., Kościelska M. (red.), Wychowanie i nauczanie integracyjne. Materiały dla nauczycieli i rodziców, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa.
Niewęgłowska A., Wiśniewska M., 2014, Inkluzja społeczna w Europie na przestrzeni dziejów, w: Sobczak S., B. Bocian-Waszkiewicz, A. Niewęgłowska (red.), Humanistyczne inspiracje edukacji inkluzyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce.
Zacharuk T., Marciniak-Paprocka K., 2014, Ewaluacja edukacji włączającej, w: Pytka L., T. Zacharuk, E. Jówko (red.), Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce.
Zacharuk T., 2011, Podstawowe założenia edukacji inkluzyjnej, „Opieka − Wychowanie − Terapia”, nr 3-4.
Zacharuk T., 2008, Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
Zacharuk T., Bocian B., 2011, Edukacja włączająca – nowa perspektywa pedagogiczna, „Oświata Mazowiecka”, nr 2

Pobrania

Opublikowane

2021-07-04

Jak cytować

Marciniak-Paprocka, K. (2021). Ewaluacja kształcenia osób niepełnosprawnych w Polsce. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 15(15(8), 137–148. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2415