Zmiany wprowadzone w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po 30 kwietnia 2013 roku

Autor

  • Katarzyna Marciniak-Paprocka

Słowa kluczowe:

edukacja inkluzyjna, , pomoc psychologiczno-pedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie szczegółowo zmian, jakie zostały wprowadzone w 2013 roku, w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1487.
2. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1488.
3. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1489.
4. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1490.
5. Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1491.
6. Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1492.
7. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz,U. Nr 0z 2013 r., poz. 532.
8. Zacharuk T., Bocian B., Edukacja włączająca – nowa perspektywa pedagogiczna, „Oświata Mazowiecka. Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie”, nr 7, 2011 r., wyd. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
9. Zacharuk T., Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, „Meritum”, nr 1, 2011 r., Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
10. Zacharuk T., Resocjalizacja w warunkach edukacji inkluzyjnej, „Resocjalizacja Polska”, nr 1, 2010 r., „Pedagogium” Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa.
11. Zacharuk T., Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008 r.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Marciniak-Paprocka, K. (2021). Zmiany wprowadzone w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po 30 kwietnia 2013 roku. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 75–85. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2462