Metody pracy z osobami z niepełnosprawnościami – raport z badań pilotażowych

Autor

  • Katarzyna Marciniak-Paprocka

Słowa kluczowe:

metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, edukacja inkluzyjna, współpraca ze środowiskiem rodzinnym

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera raport z badań pilotażowych przeprowadzonych wśród nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów i terapeutów na temat ich opinii o pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami różnego typu. W badaniach wstępnych wzięło udział 25 osób z terenu miasta Siedlce, pracujących zarówno w placówkach typu ogólnego, specjalnego, jak i integracyjnego. Respondenci wykazują się dużą różnorodnością metod wykorzystywanych w codziennej pracy zawodowej. Wskazują na konieczność współpracy z rodzicami/rodzinami swoich podopiecznych, doceniając jednocześnie praktyczny wymiar edukacji inkluzyjnej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Kolasa-Skiba A. (2014). Metody aktywizujące w pracy z dziećmi z upośledzeniem
umysłowym. Dyskurs Pedagogiczny.
Bielska B. (2001). Malowanie rękami jako niekonwencjonalna forma ekspresji.
Szkoła specjalna.
Brodacka, M. (2014). Zabawy plastyczne jako forma autorehabilitacji dziecka –
na przykładzie terapii ręki. Annales Universitatis Mariae Curie-
-Skłodowska.
Burić-Sarapa K., Katušić A. (2012). Zastosowanie muzykoterapii u dzieci
z autyzmem. Terapia przez sztukę.
Doroszewska J. (1981). Pedagogika specjalna, tom I. Wrocław, Warszawa,
Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Dykcik W. (2009). Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako
nauki. [W:] W. Dykcik, Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo
Naukowe UAM.
Dz.U. 2017, poz. 1501. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 sieprnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.
Gładyszewska-Cylulko J. (2011). Arteterapia w pracy pedagoga. Tepretyczne
i praktyczne ujęcie terapii przez sztukę. Kraków: Oficyna Wydawnicza
Impuls.
Gołąbek-Jonak P. (2017). Edukacyjne zajęcia z udziałem psa jako metoda
wspomagająca proces uczenia się dziecka z autyzmem w wieku
szkolnym. Studium przypadku. [W:] K. Barłóg, Dziecko z autyzmem
wyzwaniem dla współczesnej szkoły. Rzeszów: Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Ippoldt L. (2003). Biblioterapia w związkach z innymi naukami. Annales
Academiae Paedagogicae Cracoviensis.
Maas V. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do integracji
sensorycznej. Warszawa: WSiP.
Puszczałowska-Lizis E., Pilecka M. (2012). Metoda Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne a rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny
i ruchowy wychowanków domu dziecka. Fizjoterapia.
Sowa J. (1992). Udział organizacji społecznych w zaspokajaniu potrzeb
socjalnych ludzi niepełnosprawnych. [W:] A. Hulek, Kstzałcenie
i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a służby socjalnezadania
pedagoga. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy
imienia Ossolińskich.
Sowa J. (2017). Proces rehabilitacji. Teoria i praktyka. Rzeszów: Wydawictwo
Oświatowe FOSZE.
Stachyra K. (2007). Efektywność muzykoterapii w rozwijaniu kompetencji
emocjonalnych studentów. Psycoterapia.
Surma B. (2012). Edukacja językowa w koncepcji pedagogicznej Marii
Montessori. Edukacja elementarna w teorii i praktyce.
Szczygieł M., Cipora K. (2014). Fałszywe przekonania na temat działania mózgu
i zjawisk psychicznych, czyli neuromity i psychomity w edukacji.
Edukacja.
Wałachowska M. (2010). Dydaktyka specjalna – dział pedagogiki specjalnej
i dydaktyki ogólnej. [W:] J. Głodkowska, Dydaktyka specjalna
w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki
Specjalnej.
Zacharuk T. (2008). Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej. Siedlce: Wydawnictwo
Akademii Podlaskiej.
Zakrzewska B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu – modele ćwiczeń.
Warszawa: WSiP.
Zwierzchowska A. (2015). Stymulacja taktylna w usprawnianiu ruchowym
dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-27

Jak cytować

Marciniak-Paprocka, K. (2019). Metody pracy z osobami z niepełnosprawnościami – raport z badań pilotażowych. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 18(18(11)2018), 203–214. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1204