Znaczenie diagnozy pedagogicznej dla praktyków

Autor

  • Katarzyna Marciniak-Paprocka

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.08

Słowa kluczowe:

diagnoza, kompetencje diagnostyczne, nauczyciele, inkluzja

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia raport z badań pilotażowych na temat opinii nauczycieli o konieczności, skuteczności i trafności stawianych diagnoz, a także ocenę własną nauczycieli co do ich przygotowania w zakresie diagnozowania oraz umiejętności analizowania i wykorzystywania danych wynikających z otrzymanej diagnozy. Z dokonanej analizy danych empirycznych wynika, że w procesie kształcenia nauczycielskiego na studiach wyższych powinno kłaść się większy nacisk na kształtowanie i doskonalenie umiejętności diagnostycznych. Zauważa się wobec tego konieczność podnoszenia świadomości studentów pedagogiki w zakresie istotności diagnozy oraz wyposażenia ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje do stosowania konkretnych narzędzi diagnostycznych, pomocnych w codziennej pracy zawodowej.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Barrabasz G., (2016), Nauczanie i uczenie się w sieci. Kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Bartuś E., (2011), Kompetencje diagnostyczne i kreatywne nauczycieli a ich postawy

wobec integracji szkolnej, Wydawnictwo PWS, Płock.

Bielski J., (2017), Nauczyciel doskonały. Kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywyności pracy nauczyciela, Oficyna Wdawnicza „Impuls”, Kraków.

Denek K., (2011), Nauczyciel, jego tożsamość, role i kompetencje, [w:] Juszczyk S., Ogrodnik J., Przybyła E., Osobowość, kompetencje, powinności nauczyciela i wychowawcy, Wydawnictwo Akademii Wychowania

Fizycznego, Katowice.

Dobrowolska B., (2011), Nauczyciel jako badacz – aspekty teoretycznopraktyczne, [w:] Dobrowolska B., Badawczy charakter pracy nauczyciela. Wybrane obszary teorii i szkolnej pragmatyki, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce.

Jodłowska B., (2008), Mądrość jako cel i sens kształcenia pedagogów, [w:] Majewicz P., Mikrut A., Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Gliwice – Kraków.

Klimek L., (2016), Kompetencje diagnostyczne nauczyciela w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" XXXV.

Kuźma J., Morbitzer J. (2005), Edukacja – szkoła – nauczyciel, Wydawnictwo AP, Kraków.

Niemierko B. (2009), Diagnostyka edukacyjna, PWN, Warszawa.

Rowicka A. (2008), Oczekiwania studentów pedagogiki wobec kompetencji zawodowych nauczyciela, [w:] Żegnałek K., Kompetencje współczesnego nauczyciela, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. 2012, poz. 131.

Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J. (2003), Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, eMPi2, Poznań.

Wysocka E. (2017), Diagnoza pedagogiczna. Specyfika i obszary diagnozy w ujęciu historycznym, [w:] Skibska J., Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków.

Zacharuk T. (2008), Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-10

Jak cytować

Marciniak-Paprocka, K. . (2019). Znaczenie diagnozy pedagogicznej dla praktyków. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 19(19(12), 89–108. https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.08