Aktualny numer

Tom 17 Nr 17 (2020)
Opublikowany marca 15, 2021

DOCTRINA. STUDIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE

Doctrina. Social and Political Journal

PL ISSN 1730-0274

Redaktor naczelny:  dr hab. Adam Bobryk, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska)

 

Zastępca redaktora naczelnego:  dr hab. Cezary Kalita, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska)

Sekretarz redakcji:  dr Marlena Drygiel-Bielińska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska)

Redaktor ds. promocji i baz danych: dr Maciej Tołwiński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska)

Strona www: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/doctrina

Pismo ukazuje się jako rocznik od 2004 roku w numeracji ciągłej

Wydanie papierowe jest wersją pierwotną pisma

Publikacje są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Cel i zakres tematyczny:

DOCTRINA jest pismem naukowym obejmującym problematykę nauk społecznych i humanistycznych wydawanym przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wydawane prace dotyczą szeroko rozumianej socjologii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, filozofii politycznej i społecznej, etyki społecznej, stosunków międzynarodowe oraz historii najnowszej. Teksty przesłane na adres Redakcji kierowane są do zewnętrznych recenzji (po opinii o przydatności do druku wyrażonej przez Redaktorów Tematycznych i ewentualnie Radę Naukową), które warunkują ich wydanie. 

 

Artykuły

Lana Dalinczuk
Organized crime as a threat to national security
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.01
pdf
Agnieszka Łapińska
Policja w działaniach antyterrorystycznych
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.02
pdf
Veronika Illés
Mniejszości narodowe i ich ochrona w prawie międzynarodowym w XX w. Kwestie definicyjne na przykładzie Polaków i Węgrów na Ukrainie
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.03
pdf
Виктор Одиноченко
Проблема межкультурного положения Беларуси: философско-религиоведческий анализ
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.04
pdf
Małgorzata Gałęziowska
Bezpieczna tożsamość. Cele aktywności organizacyjnej mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.05
pdf
Дмитрий Афанасьев, Кристина Новосад, Руслана Джуган
Особенности дистанционного образования ромских детей в условиях COVID-19
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.06
pdf
Николай Куксачёв
Нравственная элита: формирование, место и роль в обществе
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.07
pdf
Ольга Сташкевич
Базовые составляющие гражданской позиции личности в современной Беларуси
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.08
pdf
Инесса Морозова
Субъектность и креативность старшего поколения в современном обществе
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.09
pdf
Александр Чупров
Фундаментальность проблемы бытия и существования в перспективе истории философии
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.10
pdf
Анна Урядова
Восприятие революции 1917 года и первых лет советской власти русской эмиграцией
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.11
pdf
Михаил Степанов
Историографический дискурс политических репрессий в СССР позднего сталинизма (1946-1953 гг.)
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.12
pdf
Ирина Грошева, Игорь Грошев, Любовь Грошева
Коллективная память молодёжи в эпоху коммемораций
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.13
pdf
Игорь Шарухо
Гидронимы как источник изучения хоролого- -хронологических аспектов овладения этнокультурным ландшафтом: на примере могилевской области Беларуси
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.14
pdf

Recenzje

Adam Bobryk
Status Polaków na Białorusi w perspektywie stulecia: Тадэвуш Гавін, Пад прэсінгам палітыкі. Польская нацыянальная меншасць у Беларусi ў 1919-2017 гг., Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Беласток 2018, cc. 428
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.15
pdf
Lana Dalinczuk
Republika Białoruś w XXI w. – wyzwania bezpieczeństwa : Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, red. Helena Giebień, Larysa Leszczenko, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 245
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.16
pdf
Beata Gałek
Biografia pretekstowa: Elżbieta Czykwin, Anders Breivik. Między dumą a wstydem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 303
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.17
pdf
Martyna Jakubiuk
Bezpieczeństwo w wymiarze indywidualnym: Agnieszka Lewicka-Zelent, Wioletta Klimczak, Ewa Trojanowska, Przemoc w rodzinie wobec kobiet z wyższym wykształceniem. Indywidualne studium przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, ss. 181
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.18
pdf
Mariusz Krasuski
Bronie odwetowe Hitlera na Podlasiu : Sławomir Kordaczuk, Próby z latającymi bombami V-1 i rakietami balistycznymi V-2 we wschodniej Polsce w 1944 roku, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Siedlce 2019, ss. 168
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.19
pdf
Sergio Liaszenko
Nagorno-Karabakh Conflict : 30-летие конфликта в Нагорном Карабахе. Сборник научных статей, ред. Константин Петрович Курылев, Российский университет дружбы народов, Москва 2019, сс. 172
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.20
pdf
Joanna Ważniewska
Prawosławie w Polsce: Stefan Dudra, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 958
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.21
pdf
Wyświetl wszystkie numery