Aktualny numer

Tom 17 Nr 17 (2020)
Opublikowany marca 15, 2021

Doctrina. Studia społeczno-polityczne

Doctrina. Social and Political Journal

 

Afiliacja: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

PL ISSN 1730-0274

Pismo ukazuje się od 2004 roku w numeracji ciągłej

Wydanie papierowe jest wersją pierwotną pisma

 Aktualna punktacja MNiSW: lista „B” – 9 punktów

 

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Stanisław Jaczyński
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Cezary Kalita, prof. uczelni 
Sekretarz redakcji: dr hab. Adam Bobryk prof. uczelni

Publikacje są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Adres redakcji:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Żytnia 39, II piętro, pok. 2.37, 08-110 Siedlce, tel. (025) 643 18 63,
e-mail: stanislaw.jaczynski@uph.edu.pl (red. nacz.)
e-mail: cezary.kalita@uph.edu.pl (z-pca red. nacz.) - tel. 691 506 302
e-mail: adam.bobryk@uph.edu.pl  (sekretarz)

e-mail: renata.tarasiuk@uph.edu.pl, pawel.szmitkowski@uph.edu.pl, aldona.borkowska@uph.edu.pl, marlena.drygiel@uph.edu.pl

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach

Żytnia 17/19
08-110 Siedlce
tel. 25 643-15-20
e-mail: wydawnictwo@uph.edu.pl
strona internetowa: www.czasopisma.uph.edu.pl/index.php/doctrina 

strona archiwalna www.wydawnictwo.uph.edu.pl 

Dystrybucja: www.wydawnictwo.uph.edu.pl

 

Artykuły

Lana Dalinczuk
Organized crime as a threat to national security
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.01
pdf
Agnieszka Łapińska
Policja w działaniach antyterrorystycznych
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.02
pdf
Veronika Illés
Mniejszości narodowe i ich ochrona w prawie międzynarodowym w XX w. Kwestie definicyjne na przykładzie Polaków i Węgrów na Ukrainie
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.03
pdf
Виктор Одиноченко
Проблема межкультурного положения Беларуси: философско-религиоведческий анализ
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.04
pdf
Małgorzata Gałęziowska
Bezpieczna tożsamość. Cele aktywności organizacyjnej mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.05
pdf
Дмитрий Афанасьев, Кристина Новосад, Руслана Джуган
Особенности дистанционного образования ромских детей в условиях COVID-19
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.06
pdf
Николай Куксачёв
Нравственная элита: формирование, место и роль в обществе
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.07
pdf
Ольга Сташкевич
Базовые составляющие гражданской позиции личности в современной Беларуси
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.08
pdf
Инесса Морозова
Субъектность и креативность старшего поколения в современном обществе
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.09
pdf
Александр Чупров
Фундаментальность проблемы бытия и существования в перспективе истории философии
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.10
pdf
Анна Урядова
Восприятие революции 1917 года и первых лет советской власти русской эмиграцией
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.11
pdf
Михаил Степанов
Историографический дискурс политических репрессий в СССР позднего сталинизма (1946-1953 гг.)
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.12
pdf
Ирина Грошева, Игорь Грошев, Любовь Грошева
Коллективная память молодёжи в эпоху коммемораций
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.13
pdf
Игорь Шарухо
Гидронимы как источник изучения хоролого- -хронологических аспектов овладения этнокультурным ландшафтом: на примере могилевской области Беларуси
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.14
pdf

Recenzje

Adam Bobryk
Status Polaków na Białorusi w perspektywie stulecia: Тадэвуш Гавін, Пад прэсінгам палітыкі. Польская нацыянальная меншасць у Беларусi ў 1919-2017 гг., Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Беласток 2018, cc. 428
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.15
pdf
Lana Dalinczuk
Republika Białoruś w XXI w. – wyzwania bezpieczeństwa : Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, red. Helena Giebień, Larysa Leszczenko, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 245
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.16
pdf
Beata Gałek
Biografia pretekstowa: Elżbieta Czykwin, Anders Breivik. Między dumą a wstydem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 303
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.17
pdf
Martyna Jakubiuk
Bezpieczeństwo w wymiarze indywidualnym: Agnieszka Lewicka-Zelent, Wioletta Klimczak, Ewa Trojanowska, Przemoc w rodzinie wobec kobiet z wyższym wykształceniem. Indywidualne studium przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, ss. 181
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.18
pdf
Mariusz Krasuski
Bronie odwetowe Hitlera na Podlasiu : Sławomir Kordaczuk, Próby z latającymi bombami V-1 i rakietami balistycznymi V-2 we wschodniej Polsce w 1944 roku, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Siedlce 2019, ss. 168
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.19
pdf
Sergio Liaszenko
Nagorno-Karabakh Conflict : 30-летие конфликта в Нагорном Карабахе. Сборник научных статей, ред. Константин Петрович Курылев, Российский университет дружбы народов, Москва 2019, сс. 172
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.20
pdf
Joanna Ważniewska
Prawosławie w Polsce: Stefan Dudra, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 958
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.21
pdf
Wyświetl wszystkie numery