Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina <p><strong>ISSN:</strong> 1730-0274</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.34739/doc</p> <p><strong>Punktacja MEiN:</strong> 20 </p> <p> </p> Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl-PL Doctrina. Studia społeczno-polityczne 1730-0274 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy”, Elbląg, 9 października 2020 r. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2545 <p>n/a</p> Krzysztof Grablewski Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.24 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo informacyjne” na temat: „Współczesne szanse, wyzwania i zagrożenia dla informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa państwa”, Siedlce, 27 stycznia 2021 r. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2546 <p>n/a</p> Maciej Topolewski Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.25 W służbie Bogu, morzu i ludziom. O działalności duszpasterskiej księdza mitrata komandora Aleksandra Szełomowa (1949–2020) https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2547 <p>n/a</p> Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.26 Stopka redakcyjna https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2516 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;.</p> Adam Bobryk Prawa autorskie (c) 2021 Doctrina. Studia społeczno-polityczne 2021-08-30 2021-08-30 18 18 1 4 Философские основания принципа безопасности высокого качества жизни в условиях эко-социо-технической коэволюции https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2520 <p>W artykule przeanalizowano i uzasadniono zasadę bezpieczeństwa, postulowaną jako przestrzeganie zestawu norm i podejść w celu zapewnienia <br>zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia przez podmiot społeczny wysokiej jakości życia na możliwie najbardziej bezpiecznych podstawach (technologicznych, medycznych, społeczno-kulturowych).</p> Наталья Лазаревич Prawa autorskie (c) 2021 2021-08-31 2021-08-31 18 18 10.34739/doc.2021.18.01 Освоение и развитие философской культуры в условиях её модификации https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2521 <p>Artykuł ukazuje intelektualny i edukacyjny potencjał filozofii, metody przekazywania kultury filozoficznej, przykłady nauczania filozofii w jej klasycznej <br>i postklasycznej wersji. Podano charakterystykę osobowości filozofa, ujawniono jej rolę w środowisku duchowym i intelektualnym, wskazano sposoby jej kształtowania.</p> Тадеуш Адуло Prawa autorskie (c) 2021 2021-08-31 2021-08-31 18 18 10.34739/doc.2021.18.02 Социогуманитарные технологии в пространстве современного общества https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2522 <p>Специфика социальной реальности сегодня в значительной степени определяется повсеместным распространением социогуманитарных технологий, использующих информационно-коммуникационные разработки в качестве эффективных инструментов целенаправленного воздействия на индивида и общество. Для гуманитаристики значимым представляется выделение социогуманитарных технологий из массива феноменально схожих с ними явлений, анализ и систематизация актуальных теоретических дискуссий вокруг перспектив и рисков <br>социально-технологических проектов, обсуждении этических дилемм социально-инженерной деятельности.</p> Вера Белокрылова Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.03 На пути к общественному развитию. Информационные технологии и ресурсы в высшем образовании https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2523 <p>Ewolucja stosunków społecznych w nowoczesnych warunkach wymaga od nauczycieli korzystania z zasobów informacyjnych i technologii cyfrowych. Efektywność nie tylko procesu kształcenia na uczelni, ale także stopień <br>wtórnej socjalizacji młodzieży zależy od intensywności komunikacji w sferze <br>informacyjnej. Artykuł dotyczy problemu wykorzystania zasobów i technologii <br>cyfrowych przez wykładowców kazachskich uniwersytetów (na przykładzie regionu Karaganda). Artykuł został przygotowany na podstawie danych z badania socjologicznego (z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety) przeprowadzonego <br>w uniwersytetach regionu karagandyjskiego w Kazachstanie. Celem badania efektywności wykorzystania technologii i zasobów informatycznych w procesie kształcenia na uczelniach było przedstawienie praktycznych rekomendacji <br>w celu poprawy jego efektywności. Na podstawie wyników badań stwierdzono, <br>że na rozwój sfery informacyjno-komunikacyjnej na uczelniach wpływają czynniki „obiektywne” i „subiektywne”. Pierwsze wiążą się z niedociągnięciami w sferze technicznej procesu edukacyjnego, drugie – z brakiem świadomości <br>niektórych wykładowców na temat nowoczesnych zasobów Internetu w swojej <br>dziedzinie zawodowej. Zidentyfikowane problemy można przezwyciężyć za pomocą działań, których celem jest zwiększenie szybkości informowania wykładowców o wykorzystaniu zasobów informacyjnych, zwiększenie szybkości łącza <br>internetowego oraz ogólnego wyposażenia technicznego uniwersytetów.</p> <p>&nbsp;</p> Игорь Хлебников Наталья Донецкая Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.04 Компьютерная этика и её восприятие белорусской студенческой молодежью на примере ГГТУ имени П.О. Сухого https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2525 <p>W artykule omówiono specyfikę treści pojęcia „etyka komputerowa”&nbsp;oraz cechy postrzegania tego zjawiska współczesności przez młodzież akademicką. Szczególną uwagę zwrócono na historię powstania i podstawowe założenia etyki komputerowej. Analizie poddano rezultaty badań w środowisku&nbsp;studentów i magistrantów Homelskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. P.O. Suchowo.</p> Виктория Борецкая Валентина Яхно Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.05 Политика управления системой здравоохранения на территории Восточной Сибири в 1920-е годы https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2527 <p>Celem autora było zbadanie powstania i reformowania systemu ochrony <br>zdrowia we Wschodniej Syberii w latach dwudziestych. Analizę rozpoczęto od formowania przez władze radzieckie własnego systemu zarządzania regionem, po <br>pokonaniu wojsk admirała A. W. Kołczaka i zajęciu tych terenów. Kierownictwo <br>medyczne ukierunkowane było wówczas na stworzenie jednego systemu ochrony <br>zdrowia. Konieczne było więc zjednoczenie wszystkich organizacji medycznych <br>podległych różnorodnym urzędom. Działania wojenne nie pozwoliły jednak na <br>połączenie cywilnych i wojskowych instytucji medycznych.</p> Владимир Шаламов Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.06 Латыши в Полоцком округе БССР https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2528 <p>Artykuł poświęcony jest analizie sytuacji społeczności łotewskiej<br>w okręgu połockim BSRR w latach 1924–1930 i 1935–1938. Autor analizuje<br>główne skupiska łotewskie, ukazuje zmiany w życiu łotewskich chłopów<br>w związku z przemianami gospodarczymi i kulturowymi. Szczególną uwagę<br>zwraca się na działalność Biura Łotewskiego przy Komitecie Okręgowym<br>KP(b)B w Połocku, które realizowało politykę narodowościową bolszewików<br>i gromadziło wiele informacji o życiu Łotyszy w latach dwudziestych XX wieku.<br>W podsumowaniu autor analizuje przemiany społeczne lat 30., które zmieniły<br>strukturę ludności łotewskiej, a także tragiczne losy Łotyszy w okresie wielkiego terroru.</p> Максим Королёв Prawa autorskie (c) 2021 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.07 Создание и развитие проправительственных молодежных организаций на территории северо-восточных воеводств межвоенного польского государства https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2529 <p>Artykuł poświęcony jest rozwojowi prorządowego ruchu młodzieżowego na terenie północno-wschodnich województw Polski w latach 1921-1939.<br>Ukazano w nim rolę władz polskich i publicznego systemu kształcenia w tworzeniu oraz wsparciu młodzieżowych stowarzyszeń i związków ukierunkowanych na wspieranie władzy. Przeanalizowano liczebność i narodowy skład<br>wiodących organizacji sanacyjnych – Związku Strzeleckiego, Związku Młodzieży Wiejskiej, Organizacji Młodzieży Pracującej i szeregu innych działających<br>w północno-wschodnich województwach międzywojennej Polski.<br>Słowa kluczowe: okres międzywojenny, reżim sanacyjny, organi</p> Виталий Кривуть Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.08 Борьба польской дипломатии за признание границ по Одеру-Нейсе и попытки установления дипломатических отношений между ПНР и ФРГ https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2530 <p>Artykuł dotyczy problemu uznania zachodniej granicy Polski przez<br>RFN oraz nawiązania stosunków dyplomatycznych między państwami w okresie powojennym. Wnioskuje się, że to niechęć władz federalnych do uznania<br>granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej utrudniała współpracę<br>polityczną między Polską a RFN.</p> Людмила Гавриловец Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.09 Два фильма о советско-польской войне: этюд забвения советского киномифа https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2531 <p>W artykule przeanalizowano „narodziny”, budowanie i dekonstrukcję<br>artystycznego obrazu kinowego wojny radziecko-polskiej. Dokonano konceptualizacji różnorodnych intelektualnych projektów badań radzieckich i pojmowania<br>działań wojennych w ramach chronologicznych wydarzeń lat 1919-1921. Analizie poddano dwa filmy „P. K. P.” i „Pierwsza Konna”. Przedstawiono proces<br>transformacji, a następnie społecznego zapomnienia propagandowego dyskursu<br>tej wojennej konfrontacji.</p> Ольга Романовская Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.10 Историческая память как фактор жизнестойкости https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2532 <p>Artykuł poświęcony jest zachowaniu pamięci historycznej o okresie wojny domowej w Rosji. Autor ukazuje wzrost zainteresowania tą tematyką<br>w ostatnich dziesięcioleciach. Pamięć o wydarzeniach wojny domowej jest jednak bardzo nierównomierna. Pamięć o zwyciężonych, którzy nie wyemigrowali,<br>okazuje się niepożądana. Przyczynia się to do formowania zniekształconego<br>obrazu wydarzeń z lat 1917-1922 we współczesnej świadomości. Autor zwraca<br>uwagę na specyfikę lokalnej pamięci o dziejach wojny domowej i ocenia możliwości badawcze, sprzyjające pobudzeniu zainteresowania wydarzeniami sprzed<br>stu lat.</p> Антон Посадский Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.11 The Main Security Threats of the West after the Cold War. The Geopolitical Aspect https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2533 <p>W artykule omówiono niektóre z głównych zagrożeń, z którymi musi się zmierzyć społeczeństwo krajów Zachodu po zakończeniu zimnej wojny. Wydaje się, że kwestia ta budzi szczególne zaniepokojenie ze względu na to, iż obecnie obserwuje się pewne nowe trendy w światowej geopolityce. W związku z transformacją globalnego układu sił po 1991 r. zmieniła się także rola głównych aktorów geostrategicznych i zaczęli pojawiać się nowi aktorzy. Wśród nowych wyzwań dla geostrategicznej pozycji Zachodu są ambicje militarne Federacji Rosyjskiej oraz hegemoniczne aspiracje gospodarcze Chin. Inne zagrożenia obejmują terroryzm, masową migrację, międzynarodową przestępczość zorganizowaną, choroby zakaźne i degradację środowiska.</p> Lana Dalinczuk Prawa autorskie (c) 2022 2022-03-11 2022-03-11 18 18 10.34739/doc.2021.18.12 Środki inwigilacji cudzoziemców w demokratycznym państwie prawa https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2534 <p>W artykule poruszona została tematyka dotycząca działań<br>prewencyjnych służb państwowych, podejmowanych w ramach walki z terroryzmem, przede wszystkim w stosunku do cudzoziemców. Warunkiem sine<br>qua non wypełniania przez służby zadań dotyczących zapewnienia szeroko<br>rozumianego bezpieczeństwa jest dysponowanie przez nie zasobem<br>relewantnych informacji. W demokratycznym państwie prawa nieograniczone<br>uzyskiwanie informacji przez przedmiotowe służby nie jest możliwe. Temat<br>poniższych rozważań nie jest nowy, oscyluje on pomiędzy standardami<br>społeczeństwa obywatelskiego, a bezpieczeństwem publicznym w kontekście<br>geopolitycznym, czyli aktami terroryzmu i współczesnym kryzysem<br>migracyjnym w Unii Europejskiej.</p> Maria Hapunik Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.13 Kierunki doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego w kontekście ochrony ludności i ratownictwa https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2535 <p>Artykuł dotyczy kwestii ochrony ludności i ratownictwa, realizowanego w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Stanowi on najważniejszy<br>w Polsce mechanizm, służący monitorowaniu potencjalnych zagrożeń, przygotowaniu do skutecznej prewencji przed ich wystąpieniem oraz sprawnego<br>i wszechstronnego reagowania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także kompleksowego usuwania skutków zdarzeń nadzwyczajnych. Realizacja<br>wskazanych zadań systemu sprowadza się przede wszystkim do pośrednich<br>i bezpośrednich form ochrony ludności i ratownictwa, jak również ograniczenia<br>wtórnych skutków zdarzeń kryzysowych dla ludności, mienia i środowiska.<br>Niniejsze opracowanie prezentuje funkcjonowanie systemów ochrony ludności<br>i ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego w praktyce. Stanowi odniesienie do<br>aspektów prawnych, organizacyjnych, planowania, finansowania działalności,<br>a także stanu kadrowego i zaplecza materiałowo-technicznego, jakim one dysponują. Wskazuje braki i potrzeby, występujące w ramach działania systemów,<br>a także określa dalsze, proponowane kierunki badań i rozwoju systemów.</p> Sylwia Zakrzewska Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.14 Polacy z Mińszczyzny w życiu społecznym międzywojennej Polski https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2536 <p>n/a</p> Małgorzata Lipińska-Rzeszutek Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.15 Kresowi liderzy w procesie zmian społecznych https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2537 <p>n/a</p> Joanna Ważniewska Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.16 Wokół setnej rocznicy przeprowadzenia plebiscytu na Warmii i Mazurach https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2538 <p>n/a</p> Alicja Łuczyńska Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.17 Litwa wobec mniejszości https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2539 <p>n/a</p> Marlena Drygiel-Bielińska Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.18 Stosunki polsko-litewskie a mniejszość polska https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2540 <p>n/a</p> Adam Bobryk Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.19 Chrześcijanie i muzułmanie we wzajemnych relacjach https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2541 <p>n/a</p> Paweł Szuppe Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.20 Czas Apokalipsy, czyli atak na świat Zachodu https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2542 <p>n/a</p> Zdzisław J. Winnicki Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.21 Instytucja totalna i jej kultura organizacyjna https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2543 <p>n/a</p> Norbert Malec Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.22 Wokół problematyki bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2544 <p>n/a</p> Agnieszka Araucz-Boruc Prawa autorskie (c) 0 2021-09-01 2021-09-01 18 18 10.34739/doc.2021.18.23