Etyka czasopisma

Autorzy proszeni są o przesyłanie tekstów podpisanych własnym nazwiskiem i opatrzonych wyraźną prośbą wykorzystania materiałów na łamach pisma. Ponadto prośba o druk powinna zawierać zgodnie z standardami etycznymi dla publikacji naukowych jednoznaczne stwierdzenie o oryginalności artykułu, że nie był on publikowany wcześniej, braku konfliktu interesów, wkładzie poszczególnych współautorów w powstanie artykułu naukowego (zapora ghostwriting), źródłach finansowania badań. Pismo uwzględnia zasady Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UPH w Siedlcach. Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego

Redakcja również wdraża zasady dobrych praktyk (kultury) wydawniczej kierując się zasadami etyki publikacyjnej zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej, tj. COPE – Committee on Publication Ethics

Opis procedur w języku polskim