https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/issue/feed Doctrina. Studia społeczno-polityczne 2022-12-22T00:00:00+00:00 Marlena Drygiel-Bielińska, Ph. D. marlena.drygiel@uph.edu.pl Open Journal Systems <p><strong>ISSN:</strong> 1730-0274</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.34739/doc</p> <p><strong>Punktacja MEiN:</strong> 40 </p> <p> </p> https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3150 Cyberprzesterzeń jako środowisko bezpieczeństwa 2022-12-20T11:45:25+00:00 Daria Krzewniak daria.krzewniak@uph.edu.pl <p>-</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2728 „Po pierwsze, informacja…!” 2021-12-12T09:56:31+00:00 Piotr Bączek piotr13571@gmail.com 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3151 Ochrona bezpieczeństwa personalnego 2022-12-20T11:48:42+00:00 Martyna Jakubiuk-Flisiak mj24@stud.uph.edu.pl 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3152 Bezpieczeństwo w aspekcie tajemnicy państwowej 2022-12-20T11:57:51+00:00 Jacek Lasota j.lasota@akademia.mil.pl 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3155 Skutki traktatu ryskiego dla Polaków i Białorusinów przez pryzmat mniejszości polskiej na Białorusi 2022-12-20T12:23:02+00:00 Małgorzata Lipińska-Rzeszutek malgorzata.lipinska-rzeszutek@uph.edu.pl 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3156 Transformacja systemowa a odbudowa struktur cerkiewnych 2022-12-20T13:02:36+00:00 Ewelina Raczyńska ewelina.raczynska@mbp.siedlce.pl 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3157 Język kazań a kształtowanie tożsamości narodowej 2022-12-20T13:08:30+00:00 Adam Bobryk adam.bobryk@uph.edu.pl 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3136 The realignment and staffing of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs between 1945 and 1950 2022-12-19T11:10:14+00:00 János Sáringer saringer.janos@uni-bge.hu <p>On March 19, 1944, under the German occupation, Hungary lost its sovereignty. Due to the Second World War and the fighting in Budapest, the building and organization of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs were in ruins. After the war, the reorganization of the Ministry of Foreign Affairs began with the employees of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs operating between 1920 and 1944. The Ministry followed the previous organizational and operational principle. Diplomats and ministry workers gained their foreign experiences before the war. In parallel with the takeover of power by the communists in Hungary, many diplomats and foreign workers emigrated due to the removal of old specialists and the open takeover of power by the communists. The communist-led Ministry of Foreign Affairs had a huge shortage of staff and specialists, which were replaced on the one hand by communist cadres of working and peasant origin, and on the other hand the Foreign Academy was established whose curriculum consisted of the classics of Marxism-Leninism. In 1950, the Ministry of Foreign Affairs was reorganized, and a horizontal and vertical operating structure was established.</p> 2023-01-30T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2389 Dyplomacja kulturalna Czech na forum Grupy Wyszehradzkiej 2021-06-02T23:17:03+00:00 Alicja Szumowiecka as45@stud.uph.edu.pl <p>Dyplomacja kulturalna jest działaniem różnego rodzaju podmiotów mającym na celu budowanie wizerunku państwa. Czesi tworzący od 15 lutego 1991 roku wraz ze Słowakami, Polakami i Węgrami Grupę Wyszehradzką również na tym forum prowadzą dyplomację kulturalną, wpływając w ten sposób na zwiększenie zainteresowania swoimi działaniami na arenie międzynarodowej. Celem niniejszego artykułu było zbadanie, jakie wartości, postaci i wydarzenia historyczne Czechy podkreślają na forum regionalnym, a także poprzez jakie dziedziny sztuki pokazują swoją kulturę. Praca została podzielona na cztery części. W pierwszej opisano uwarunkowania dyplomacji kulturalnej. Następnie opisano działania instytucji państwowych na forum Grupy i w stosunku do społeczeństw regionu. Ostatnia część dotyczy działań kulturalnych społeczeństwa czeskiego w stosunku do społeczeństw Grupy Wyszehradzkiej.</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3137 Konflikty zbrojne ery globalizacji – teorie i podejścia badawcze 2022-12-19T12:17:11+00:00 Agnieszka Kołodziejak ak457@stud.uph.edu.pl <p>Zakończenie zimnej wojny dało nadzieję na nowy porządek światowy i erę „dywidendy pokoju”. Ogłoszono, że starcie ideologii zakończyło się triumfem liberalizmu, pojawiały się zapowiedzi „końca historii” oraz świata bez wojen i konfliktów. Te założenia, sformułowane po upadku systemu dwublokowego upadły jednak tak szybko, jak powstały. W niniejszym artykule poruszono tematykę konfliktów zbrojnych. Przeanalizowano ich ewolucję oraz teorie i podejścia badawcze do tego zagadnienia.</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3138 Punkt Savary’ego – estetyka a bezpieczeństwo 2022-12-19T12:26:48+00:00 Cezary Kalita cezary.kalita@uph.edu.pl <p>Punkt Savary’ego jest narzędziem poznania estetycznego, które umożliwia umieszczanie obserwatora w różnej przestrzeni poznawczej (Kant). Jest to punkt ujęcia rzeczywistości realnej (bezpośrednia obserwacja) czy wirtualnej (obserwacja ekranu) i umożliwia podmiotowi doświadczenia kategorii wzniosłości. Warunkiem zaistnienia wartości estetycznej, jaką jest wzniosłość, jest odpowiedni stopień poczucia bezpieczeństwa. Dlatego wykorzystuje się kategorię wzniosłości, do zwiększenia efektu odziaływania na poczucie bezpieczeństwa społeczeństw (terroryzm, wojna). Oznacza to, że nauki o bezpieczeństwie powinny w swoich analizach zjawisk dotyczących zagrożeń uwzględniać nie tylko wartości etyczne, ale również wartości estetyczne.</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3139 Programy profilaktyczne policji na rzecz podniesienia kultury bezpieczeństwa publicznego. Przykładowe działania 2022-12-20T07:20:14+00:00 Jerzy Długosz wieniawa14@wp.pl <p>W artykule podjęto próbę opisania stosowanych obecnie form diagnozowania bezpieczeństwa publicznego oraz działających - jak też możliwych do wprowadzenia - form jego doskonalenia w zakresie kultury bezpieczeństwa publicznego. Samo bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Dlatego też jego poziom nieustannie powinien podlegać ocenie, a pojawiające się nowe możliwości udoskonalania jego badania winny być, w przypadku potwierdzenia ich skuteczności, wprowadzane w życie. Praktyka ta może przyczyniać się do podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3140 Белорусские народники об исторической миссии национальной интеллигенции 2022-12-20T07:27:09+00:00 Владимир Игнатов ivk110857@gmail.xn--om-nmc <p>В статье исследуются взгляды представителей белорусского народничества второй половины ХIХ века на проблему исторического предназначения национальной интеллигенции. Раскрыты основные положения выдвигаемой ими концепции национального возрождения белорусского народа, самостоятельного политического и культурного существования белорусского края, формирования и развития национальной идеи.</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3141 Общественно-политическое детерминанты положения польского меньшинства в Беларуси на кануне национального возрождения 2022-12-20T08:26:54+00:00 Тадеуш Кручковский tkruczkowski@yahoo.com <p>После второй мировой войны поляки в Беларуси были лишены каких-либо институтов, которые обеспечивали бы групповую активность этой общности и развитие национального самосознания. Как следствие, количество людей, заявляющих о польской национальности, сокращается в течение нескольких десятилетий, а доля поляков, объявляющих польский своим родным языком, ограничивается. Существовал ряд ограничений, препятствовавших социальному продвижению поляков. В то же время они значительно дистанцировались от коммунистической партии и активно участвовали в жизни католического костела. В результате политики перестройки в конце 80-х годов появились условия для национального возрождения, что не было однозначно воспринято в различных кругах, часто опасавшихся роста значения польской общины.</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3142 Obraz granicy i pogranicza polsko-rosyjskiego. Historia i współczesność – przyczynek do badań 2022-12-20T08:35:45+00:00 Tomasz Miroński tomasz.mironski@osw.edu.pl <p>Celem niniejszego artykułu jest ukazanie ewolucji obszarów przygranicznych między Polską a obwodem kaliningradzkim w Federacji Rosyjskiej oraz wstępnej analizy społeczno-ekonomicznej pogranicza polsko-rosyjskiego w latach 1945-2022, która posłuży do dalszych dociekań naukowych. Granica ta na początku swojego funkcjonowania stanowiła zamknięty, a nawet wręcz wrogi obszar. Rozpad Związku Radzieckiego pozwolił na nawiązywanie i rozwijanie wzajemnych relacji. Ich apogeum stanowiło wprowadzenie w 2012 r. zasad małego ruchu granicznego. Pandemia, a później wojna w Ukrainie zmieniły granicę w trudną do przekroczenia barierę. To dla powiatów przygranicznych spore wyzwanie. Od początku przemian ustrojowych znajdują się w krajowej czołówce stopy bezrobocia, a granica przez dwadzieścia lat była motorem rozwoju społeczno-gospodarczego. Była też nieformalnym, ale największym zakładem pracy mieszkańców pogranicza. Zupełne zamknięcie granicy pokazało, jak jej otwartość była ważna dla mieszkańców polskiego i rosyjskiego pogranicza.</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3143 Charakterystyka organizacji kombatanckich w perspektywie tożsamościowej na przykładzie Morąga i okolic. Część I 2022-12-20T09:05:06+00:00 Małgorzata Gałęziowska gosia.galeziowska@wp.pl <p>Celem tekstu jest charakterystyka organizacji kombatanckich z Morąga i okolic oraz uwarunkowań osadnictwa, jako jednego z głównych czynników kształtujących tożsamość organizacyjną. Podstawą analizy są kroniki i dokumenty lokalnych oddziałów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Związku Inwalidów Wojennych. Przedstawiono tu cechy tych organizacji oraz związane z nimi tożsamości. Zobrazowano również uwarunkowania migracji i osiedlania się członków związków kombatanckich, wartość wojskowej i wojennej przeszłości.</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3144 Cyfrowy astroturfing jako instrument kreowania procesów politycznych. Zarys problematyki 2022-12-20T09:19:18+00:00 Beata Gałek beata.galek@uph.edu.pl <p>Celem artykułu jest wprowadzenie w problematykę zjawiska cyfrowego astroturfingu, w kontekście kreowania procesów politycznych we współczesnych państwach. O ile astroturfing w tradycyjnych mediach doczekał się wielu opracowań, to astroturfing cyfrowy nie był intensywnie badany. W centrum zainteresowania jest definicja, kluczowe atrybuty, identyfikacja form i wskazanie na uczestników z jednej strony -&nbsp; sponsorujących i z drugiej&nbsp; realizujących operacje informacyjne, które mają na celu wpływanie na procesy społeczne i polityczne. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie o możliwe konsekwencje sztucznego inspirowania zjawisk politycznych przez ośrodki decyzyjne w aspekcie polityki wewnętrznej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. W tym celu odwołuje się do wybranych przypadków i wskazuje na wspólne cechy i możliwe kombinacje stosowanych narzędzi. Podejmowanie rozważania mają charakter przeglądu literatury i stanowią próbę odpowiedzi na niedostatek akademickich badań dotyczących astroturfingu w internecie, a także przyczynek do dalszych badań.</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3145 Трансформация и электоральные ожидания белорусского общества 2017-2020 гг. 2022-12-20T09:26:21+00:00 Андрей Гавриков philosof@bsmu.by <p>На основе вторичного анализа эмпирических данных информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь и Института социологии НАН Беларуси, а также ЦИСПИ БГУ и Социологической лабораторией ГГТУ им. П.О. Сухого автором рассматриваются мониторинги и зондажи политического намерения участия населения в политике страны 2017-2020 гг., а также отношения населения к важнейшим политическими событиям 2017-2020 гг. Отмечен быстрый уровень политизации населения и роста политического сознания и культуры.</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3146 "Бюллетень публичной информации" как инструмент общественного контроля в политической системе государства 2022-12-20T09:30:46+00:00 Адам Бобрык adam.bobryk@uph.edu.pl <p>Важным элементом демократической системы является возможность контроля посредством доступа к широкому спектру информации органов власти и государственных учреждений не только уполномоченными органами, но и каждым гражданином. В Польше принято правовое и организационное решение, предоставляющее широкий круг возможностей для такой деятельности. Основным инструментом является «Бюллетень публичной информации». Он должен содержать исчерпывающие данные о конкретном учреждении. Согласно закону, любая информация по общественным вопросам представляет собой общедоступную информацию и подлежит раскрытию. Это создает важный инструмент социального контроля в политической системе государства, способствует развитию интереса граждан к общественным делам, укреплению демократии и формированию гражданского общества.</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3147 Самосознание современной личности и проблема социальной ответственности 2022-12-20T09:51:07+00:00 Инесса Морозова inesmorozova@bk.ru <p>В статье представлено рассмотрение проблемы самосознания личности и социальной ответственности субъекта, принимая во внимание наличие противоречий, рисков и угроз современного общества. Анализируются теоретические построения А.&nbsp;Швейцера, К.&nbsp;Манхейма, К.&nbsp;Лоренца, Э.&nbsp;Фромма, А.&nbsp;Спиркина, Л.&nbsp;Скворцова и других исследователей, в работах которых отражены объективные и субъективные аспекты функционирования самосознания и социльной ответственности.</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3148 Особенности формирования среднего класса в современной Беларуси 2022-12-20T09:58:35+00:00 Дмитрий Столяров nizshe@mail.ru <p>В статье рассмотрены основные характеристики среднего класса как базовой основы общества. В соответствии с рассмотренными характеристиками произведён анализ современного состояния белорусского общества. Исследованы его экономические и демографические особенности, определяющие общий уровень и благосостояние населения. В работе с философских позиций описываются процессы формирования среднего класса в современной Беларуси и перспективы его оформления в устойчивую социальную прослойку. Раскрыта и обоснована ведущая и основополагающая роль среднего класса в обеспечении стабильности и благополучия в обществе.</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3149 Neoplatońskie inspiracje Augustyńskich dowodów na istnienie Boga 2022-12-20T10:08:39+00:00 Maciej Topolewski maciej.topolewski@awf.edu.pl <p>W artykule poruszony został wątek specyficznej relacji między filozofią i religią, a także greckich i wczesnochrześcijańskich inspiracji dla myśli św. Augustyna w kontekście problematyki dowodów na istnienie Boga. Analizie poddane zostały obecne w filozofii platońskiej i neoplatońskiej argumenty na istnienie Boga (lub Absolutu), które w sposób pośredni i bezpośredni wywarły wpływ na Augustyńskie formuły dowodów. Wykazano i opisano analogie wraz z interpretacją wpływu jaki miały na kształt koncepcji przyjętych przez jednego z najważniejszych reprezentantów filozofii chrześcijańskiej.</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3158 Konferencja naukowa z cyklu „Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej” na temat „Wychowanie w rodzinie – między stabilnością a zmiennością w kontekście współczesnych przemian”, Lublin 8 czerwca 2022 r. 2022-12-20T13:12:45+00:00 Martyna Jakubiuk-Flisiak mj24@stud.uph.edu.pl 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3159 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczne wymiary życia człowieka”, Warszawa 20 października 2022 r. 2022-12-20T13:15:09+00:00 Krzysztof Bobryk kb81781@stud.uph.edu.pl 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3160 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza przedsiębiorczości” Rzeczywistość i wyzwania gospodarcze związane z pandemią COVID-19 Elbląg, 20 października 2022 r. 2022-12-20T13:18:02+00:00 Krzysztof Grablewski k.grablewski@ans-elblag.pl 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3161 Geneza i ewolucja badań historycznych Krzysztofa Tarki (1965-2022) 2022-12-20T13:25:59+00:00 Aleksander Srebrakowski aleksander.srebrakowski@uwr.edu.pl 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3162 Polityka młodzieżowa i oświata jako wyzwanie współczesności. Działalność badawcza Swietłany Szczudło (1974-2022) 2022-12-20T13:31:14+00:00 Adam Bobryk adam.bobryk@uph.edu.pl Cezary Kalita cezary.kalita@uph.edu.pl 2023-01-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne