https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/issue/feed Doctrina. Studia społeczno-polityczne 2021-11-02T09:42:03+00:00 Marlena Drygiel-Bielińska, Ph. D. marlena.drygiel@uph.edu.pl Open Journal Systems <p><strong>ISSN:</strong> 1730-0274</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.34739/doc</p> <p><strong>Punktacja MEiN:</strong> 20 </p> <p> </p> https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2545 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy”, Elbląg, 9 października 2020 r. 2021-11-02T08:48:16+00:00 Krzysztof Grablewski k.grablewski@pwsz.elblag.pl <p>n/a</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2546 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo informacyjne” na temat: „Współczesne szanse, wyzwania i zagrożenia dla informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa państwa”, Siedlce, 27 stycznia 2021 r. 2021-11-02T08:48:59+00:00 Maciej Topolewski maciej.topolewski@awf.edu.pl <p>n/a</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2547 W służbie Bogu, morzu i ludziom. O działalności duszpasterskiej księdza mitrata komandora Aleksandra Szełomowa (1949–2020) 2021-11-02T08:49:37+00:00 Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz alicja.matyjewicz@uwm.edu.pl <p>n/a</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2516 Stopka redakcyjna 2021-10-24T16:29:16+00:00 Adam Bobryk adam.bobryk@uph.edu.pl <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;.</p> 2021-08-30T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2021 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2520 Философские основания принципа безопасности высокого качества жизни в условиях эко-социо-технической коэволюции 2021-11-02T08:28:46+00:00 Наталья Лазаревич natalazarevich@tut.by <p>W artykule przeanalizowano i uzasadniono zasadę bezpieczeństwa, postulowaną jako przestrzeganie zestawu norm i podejść w celu zapewnienia <br>zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia przez podmiot społeczny wysokiej jakości życia na możliwie najbardziej bezpiecznych podstawach (technologicznych, medycznych, społeczno-kulturowych).</p> 2021-08-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2521 Освоение и развитие философской культуры в условиях её модификации 2021-11-02T08:30:01+00:00 Тадеуш Адуло tadoul@mail.ru <p>Artykuł ukazuje intelektualny i edukacyjny potencjał filozofii, metody przekazywania kultury filozoficznej, przykłady nauczania filozofii w jej klasycznej <br>i postklasycznej wersji. Podano charakterystykę osobowości filozofa, ujawniono jej rolę w środowisku duchowym i intelektualnym, wskazano sposoby jej kształtowania.</p> 2021-08-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2522 Социогуманитарные технологии в пространстве современного общества 2021-11-02T08:32:41+00:00 Вера Белокрылова ralfinaster@gmail.com <p>Специфика социальной реальности сегодня в значительной степени определяется повсеместным распространением социогуманитарных технологий, использующих информационно-коммуникационные разработки в качестве эффективных инструментов целенаправленного воздействия на индивида и общество. Для гуманитаристики значимым представляется выделение социогуманитарных технологий из массива феноменально схожих с ними явлений, анализ и систематизация актуальных теоретических дискуссий вокруг перспектив и рисков <br>социально-технологических проектов, обсуждении этических дилемм социально-инженерной деятельности.</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2523 На пути к общественному развитию. Информационные технологии и ресурсы в высшем образовании 2021-11-02T09:42:03+00:00 Игорь Хлебников igorkhlebnikov79@gmail.com Наталья Донецкая ndonetskaja@mail.ru <p>Ewolucja stosunków społecznych w nowoczesnych warunkach wymaga od nauczycieli korzystania z zasobów informacyjnych i technologii cyfrowych. Efektywność nie tylko procesu kształcenia na uczelni, ale także stopień <br>wtórnej socjalizacji młodzieży zależy od intensywności komunikacji w sferze <br>informacyjnej. Artykuł dotyczy problemu wykorzystania zasobów i technologii <br>cyfrowych przez wykładowców kazachskich uniwersytetów (na przykładzie regionu Karaganda). Artykuł został przygotowany na podstawie danych z badania socjologicznego (z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety) przeprowadzonego <br>w uniwersytetach regionu karagandyjskiego w Kazachstanie. Celem badania efektywności wykorzystania technologii i zasobów informatycznych w procesie kształcenia na uczelniach było przedstawienie praktycznych rekomendacji <br>w celu poprawy jego efektywności. Na podstawie wyników badań stwierdzono, <br>że na rozwój sfery informacyjno-komunikacyjnej na uczelniach wpływają czynniki „obiektywne” i „subiektywne”. Pierwsze wiążą się z niedociągnięciami w sferze technicznej procesu edukacyjnego, drugie – z brakiem świadomości <br>niektórych wykładowców na temat nowoczesnych zasobów Internetu w swojej <br>dziedzinie zawodowej. Zidentyfikowane problemy można przezwyciężyć za pomocą działań, których celem jest zwiększenie szybkości informowania wykładowców o wykorzystaniu zasobów informacyjnych, zwiększenie szybkości łącza <br>internetowego oraz ogólnego wyposażenia technicznego uniwersytetów.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2525 Компьютерная этика и её восприятие белорусской студенческой молодежью на примере ГГТУ имени П.О. Сухого 2021-11-02T08:34:15+00:00 Виктория Борецкая boreckawk@mail.ru Валентина Яхно vny56@mail.ru <p>W artykule omówiono specyfikę treści pojęcia „etyka komputerowa”&nbsp;oraz cechy postrzegania tego zjawiska współczesności przez młodzież akademicką. Szczególną uwagę zwrócono na historię powstania i podstawowe założenia etyki komputerowej. Analizie poddano rezultaty badań w środowisku&nbsp;studentów i magistrantów Homelskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. P.O. Suchowo.</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2527 Политика управления системой здравоохранения на территории Восточной Сибири в 1920-е годы 2021-11-02T08:34:54+00:00 Владимир Шаламов wladimir13x@ya.ru <p>Celem autora było zbadanie powstania i reformowania systemu ochrony <br>zdrowia we Wschodniej Syberii w latach dwudziestych. Analizę rozpoczęto od formowania przez władze radzieckie własnego systemu zarządzania regionem, po <br>pokonaniu wojsk admirała A. W. Kołczaka i zajęciu tych terenów. Kierownictwo <br>medyczne ukierunkowane było wówczas na stworzenie jednego systemu ochrony <br>zdrowia. Konieczne było więc zjednoczenie wszystkich organizacji medycznych <br>podległych różnorodnym urzędom. Działania wojenne nie pozwoliły jednak na <br>połączenie cywilnych i wojskowych instytucji medycznych.</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2528 Латыши в Полоцком округе БССР 2021-11-02T08:35:38+00:00 Максим Королёв max.karaliou@gmail.com <p>Artykuł poświęcony jest analizie sytuacji społeczności łotewskiej<br>w okręgu połockim BSRR w latach 1924–1930 i 1935–1938. Autor analizuje<br>główne skupiska łotewskie, ukazuje zmiany w życiu łotewskich chłopów<br>w związku z przemianami gospodarczymi i kulturowymi. Szczególną uwagę<br>zwraca się na działalność Biura Łotewskiego przy Komitecie Okręgowym<br>KP(b)B w Połocku, które realizowało politykę narodowościową bolszewików<br>i gromadziło wiele informacji o życiu Łotyszy w latach dwudziestych XX wieku.<br>W podsumowaniu autor analizuje przemiany społeczne lat 30., które zmieniły<br>strukturę ludności łotewskiej, a także tragiczne losy Łotyszy w okresie wielkiego terroru.</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2529 Создание и развитие проправительственных молодежных организаций на территории северо-восточных воеводств межвоенного польского государства 2021-11-02T08:36:21+00:00 Виталий Кривуть krivut@mail.ru <p>Artykuł poświęcony jest rozwojowi prorządowego ruchu młodzieżowego na terenie północno-wschodnich województw Polski w latach 1921-1939.<br>Ukazano w nim rolę władz polskich i publicznego systemu kształcenia w tworzeniu oraz wsparciu młodzieżowych stowarzyszeń i związków ukierunkowanych na wspieranie władzy. Przeanalizowano liczebność i narodowy skład<br>wiodących organizacji sanacyjnych – Związku Strzeleckiego, Związku Młodzieży Wiejskiej, Organizacji Młodzieży Pracującej i szeregu innych działających<br>w północno-wschodnich województwach międzywojennej Polski.<br>Słowa kluczowe: okres międzywojenny, reżim sanacyjny, organi</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2530 Борьба польской дипломатии за признание границ по Одеру-Нейсе и попытки установления дипломатических отношений между ПНР и ФРГ 2021-11-02T08:37:07+00:00 Людмила Гавриловец lussjawlad@mail.ru <p>Artykuł dotyczy problemu uznania zachodniej granicy Polski przez<br>RFN oraz nawiązania stosunków dyplomatycznych między państwami w okresie powojennym. Wnioskuje się, że to niechęć władz federalnych do uznania<br>granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej utrudniała współpracę<br>polityczną między Polską a RFN.</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2531 Два фильма о советско-польской войне: этюд забвения советского киномифа 2021-11-02T08:37:55+00:00 Ольга Романовская romanovska.ol@yandex.ru <p>W artykule przeanalizowano „narodziny”, budowanie i dekonstrukcję<br>artystycznego obrazu kinowego wojny radziecko-polskiej. Dokonano konceptualizacji różnorodnych intelektualnych projektów badań radzieckich i pojmowania<br>działań wojennych w ramach chronologicznych wydarzeń lat 1919-1921. Analizie poddano dwa filmy „P. K. P.” i „Pierwsza Konna”. Przedstawiono proces<br>transformacji, a następnie społecznego zapomnienia propagandowego dyskursu<br>tej wojennej konfrontacji.</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2532 Историческая память как фактор жизнестойкости 2021-11-02T08:38:36+00:00 Антон Посадский posadav68@mail.ru <p>Artykuł poświęcony jest zachowaniu pamięci historycznej o okresie wojny domowej w Rosji. Autor ukazuje wzrost zainteresowania tą tematyką<br>w ostatnich dziesięcioleciach. Pamięć o wydarzeniach wojny domowej jest jednak bardzo nierównomierna. Pamięć o zwyciężonych, którzy nie wyemigrowali,<br>okazuje się niepożądana. Przyczynia się to do formowania zniekształconego<br>obrazu wydarzeń z lat 1917-1922 we współczesnej świadomości. Autor zwraca<br>uwagę na specyfikę lokalnej pamięci o dziejach wojny domowej i ocenia możliwości badawcze, sprzyjające pobudzeniu zainteresowania wydarzeniami sprzed<br>stu lat.</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2533 The Main Security Threats of the West after the Cold War. The Geopolitical Aspect 2021-11-02T08:39:16+00:00 Lana Dalinczuk lana.dalinczuk@op.pl <p>W artykule omówiono niektóre z głównych zagrożeń, z którymi musi się zmierzyć społeczeństwo krajów Zachodu po zakończeniu zimnej wojny. Wydaje się, że kwestia ta budzi szczególne zaniepokojenie ze względu na to, iż obecnie obserwuje się pewne nowe trendy w światowej geopolityce. W związku z transformacją globalnego układu sił po 1991 r. zmieniła się także rola głównych aktorów geostrategicznych i zaczęli pojawiać się nowi aktorzy. Wśród nowych wyzwań dla geostrategicznej pozycji Zachodu są ambicje militarne Federacji Rosyjskiej oraz hegemoniczne aspiracje gospodarcze Chin. Inne zagrożenia obejmują terroryzm, masową migrację, międzynarodową przestępczość zorganizowaną, choroby zakaźne i degradację środowiska.</p> 2022-03-11T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2534 Środki inwigilacji cudzoziemców w demokratycznym państwie prawa 2021-11-02T08:39:59+00:00 Maria Hapunik mariahapunik@wp.pl <p>W artykule poruszona została tematyka dotycząca działań<br>prewencyjnych służb państwowych, podejmowanych w ramach walki z terroryzmem, przede wszystkim w stosunku do cudzoziemców. Warunkiem sine<br>qua non wypełniania przez służby zadań dotyczących zapewnienia szeroko<br>rozumianego bezpieczeństwa jest dysponowanie przez nie zasobem<br>relewantnych informacji. W demokratycznym państwie prawa nieograniczone<br>uzyskiwanie informacji przez przedmiotowe służby nie jest możliwe. Temat<br>poniższych rozważań nie jest nowy, oscyluje on pomiędzy standardami<br>społeczeństwa obywatelskiego, a bezpieczeństwem publicznym w kontekście<br>geopolitycznym, czyli aktami terroryzmu i współczesnym kryzysem<br>migracyjnym w Unii Europejskiej.</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2535 Kierunki doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego w kontekście ochrony ludności i ratownictwa 2021-11-02T08:40:42+00:00 Sylwia Zakrzewska sylwia.zakrzewska@uph.edu.pl <p>Artykuł dotyczy kwestii ochrony ludności i ratownictwa, realizowanego w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Stanowi on najważniejszy<br>w Polsce mechanizm, służący monitorowaniu potencjalnych zagrożeń, przygotowaniu do skutecznej prewencji przed ich wystąpieniem oraz sprawnego<br>i wszechstronnego reagowania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także kompleksowego usuwania skutków zdarzeń nadzwyczajnych. Realizacja<br>wskazanych zadań systemu sprowadza się przede wszystkim do pośrednich<br>i bezpośrednich form ochrony ludności i ratownictwa, jak również ograniczenia<br>wtórnych skutków zdarzeń kryzysowych dla ludności, mienia i środowiska.<br>Niniejsze opracowanie prezentuje funkcjonowanie systemów ochrony ludności<br>i ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego w praktyce. Stanowi odniesienie do<br>aspektów prawnych, organizacyjnych, planowania, finansowania działalności,<br>a także stanu kadrowego i zaplecza materiałowo-technicznego, jakim one dysponują. Wskazuje braki i potrzeby, występujące w ramach działania systemów,<br>a także określa dalsze, proponowane kierunki badań i rozwoju systemów.</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2536 Polacy z Mińszczyzny w życiu społecznym międzywojennej Polski 2021-11-02T08:41:29+00:00 Małgorzata Lipińska-Rzeszutek malgorzata.lipinska-rzeszutek@uph.edu.pl <p>n/a</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2537 Kresowi liderzy w procesie zmian społecznych 2021-11-02T08:42:17+00:00 Joanna Ważniewska joanna.wazniewska@uph.edu.pl <p>n/a</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2538 Wokół setnej rocznicy przeprowadzenia plebiscytu na Warmii i Mazurach 2021-11-02T08:42:59+00:00 Alicja Łuczyńska a.luczynska@muzeum.olsztyn.pl <p>n/a</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2539 Litwa wobec mniejszości 2021-11-02T08:43:41+00:00 Marlena Drygiel-Bielińska marlena.drygiel@uph.edu.pl <p>n/a</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2540 Stosunki polsko-litewskie a mniejszość polska 2021-11-02T08:44:26+00:00 Adam Bobryk adam.bobryk@uph.edu.pl <p>n/a</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2541 Chrześcijanie i muzułmanie we wzajemnych relacjach 2021-11-02T08:45:17+00:00 Paweł Szuppe ppp-1975@o2.pl <p>n/a</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2542 Czas Apokalipsy, czyli atak na świat Zachodu 2021-11-02T08:45:58+00:00 Zdzisław J. Winnicki zdzislaw.winnicki@uwr.edu.pl <p>n/a</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2543 Instytucja totalna i jej kultura organizacyjna 2021-11-02T08:46:43+00:00 Norbert Malec norbert.malec@uph.edu.pl <p>n/a</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2544 Wokół problematyki bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami 2021-11-02T08:47:28+00:00 Agnieszka Araucz-Boruc agnieszka.araucz-boruc@uph.edu.pl <p>n/a</p> 2021-09-01T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0