Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina <p><strong>ISSN:</strong> 1730-0274</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.34739/doc</p> <p><strong>Punktacja MEiN:</strong> 40 </p> <p> </p> pl-PL marlena.drygiel@uph.edu.pl (Marlena Drygiel-Bielińska, Ph. D.) piotr.switalski@uph.edu.pl (Piotr Świtalski, Ph. D.) Thu, 22 Dec 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.15 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 The realignment and staffing of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs between 1945 and 1950 https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3136 <p>On March 19, 1944, under the German occupation, Hungary lost its sovereignty. Due to the Second World War and the fighting in Budapest, the building and organization of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs were in ruins. After the war, the reorganization of the Ministry of Foreign Affairs began with the employees of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs operating between 1920 and 1944. The Ministry followed the previous organizational and operational principle. Diplomats and ministry workers gained their foreign experiences before the war. In parallel with the takeover of power by the communists in Hungary, many diplomats and foreign workers emigrated due to the removal of old specialists and the open takeover of power by the communists. The communist-led Ministry of Foreign Affairs had a huge shortage of staff and specialists, which were replaced on the one hand by communist cadres of working and peasant origin, and on the other hand the Foreign Academy was established whose curriculum consisted of the classics of Marxism-Leninism. In 1950, the Ministry of Foreign Affairs was reorganized, and a horizontal and vertical operating structure was established.</p> János Sáringer Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3136 Mon, 30 Jan 2023 00:00:00 +0000 Dyplomacja kulturalna Czech na forum Grupy Wyszehradzkiej https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2389 <p>Dyplomacja kulturalna jest działaniem różnego rodzaju podmiotów mającym na celu budowanie wizerunku państwa. Czesi tworzący od 15 lutego 1991 roku wraz ze Słowakami, Polakami i Węgrami Grupę Wyszehradzką również na tym forum prowadzą dyplomację kulturalną, wpływając w ten sposób na zwiększenie zainteresowania swoimi działaniami na arenie międzynarodowej. Celem niniejszego artykułu było zbadanie, jakie wartości, postaci i wydarzenia historyczne Czechy podkreślają na forum regionalnym, a także poprzez jakie dziedziny sztuki pokazują swoją kulturę. Praca została podzielona na cztery części. W pierwszej opisano uwarunkowania dyplomacji kulturalnej. Następnie opisano działania instytucji państwowych na forum Grupy i w stosunku do społeczeństw regionu. Ostatnia część dotyczy działań kulturalnych społeczeństwa czeskiego w stosunku do społeczeństw Grupy Wyszehradzkiej.</p> Alicja Szumowiecka Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2389 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Konflikty zbrojne ery globalizacji – teorie i podejścia badawcze https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3137 <p>Zakończenie zimnej wojny dało nadzieję na nowy porządek światowy i erę „dywidendy pokoju”. Ogłoszono, że starcie ideologii zakończyło się triumfem liberalizmu, pojawiały się zapowiedzi „końca historii” oraz świata bez wojen i konfliktów. Te założenia, sformułowane po upadku systemu dwublokowego upadły jednak tak szybko, jak powstały. W niniejszym artykule poruszono tematykę konfliktów zbrojnych. Przeanalizowano ich ewolucję oraz teorie i podejścia badawcze do tego zagadnienia.</p> Agnieszka Kołodziejak Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3137 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Punkt Savary’ego – estetyka a bezpieczeństwo https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3138 <p>Punkt Savary’ego jest narzędziem poznania estetycznego, które umożliwia umieszczanie obserwatora w różnej przestrzeni poznawczej (Kant). Jest to punkt ujęcia rzeczywistości realnej (bezpośrednia obserwacja) czy wirtualnej (obserwacja ekranu) i umożliwia podmiotowi doświadczenia kategorii wzniosłości. Warunkiem zaistnienia wartości estetycznej, jaką jest wzniosłość, jest odpowiedni stopień poczucia bezpieczeństwa. Dlatego wykorzystuje się kategorię wzniosłości, do zwiększenia efektu odziaływania na poczucie bezpieczeństwa społeczeństw (terroryzm, wojna). Oznacza to, że nauki o bezpieczeństwie powinny w swoich analizach zjawisk dotyczących zagrożeń uwzględniać nie tylko wartości etyczne, ale również wartości estetyczne.</p> Cezary Kalita Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3138 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Programy profilaktyczne policji na rzecz podniesienia kultury bezpieczeństwa publicznego. Przykładowe działania https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3139 <p>W artykule podjęto próbę opisania stosowanych obecnie form diagnozowania bezpieczeństwa publicznego oraz działających - jak też możliwych do wprowadzenia - form jego doskonalenia w zakresie kultury bezpieczeństwa publicznego. Samo bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Dlatego też jego poziom nieustannie powinien podlegać ocenie, a pojawiające się nowe możliwości udoskonalania jego badania winny być, w przypadku potwierdzenia ich skuteczności, wprowadzane w życie. Praktyka ta może przyczyniać się do podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie</p> Jerzy Długosz Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3139 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Белорусские народники об исторической миссии национальной интеллигенции https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3140 <p>В статье исследуются взгляды представителей белорусского народничества второй половины ХIХ века на проблему исторического предназначения национальной интеллигенции. Раскрыты основные положения выдвигаемой ими концепции национального возрождения белорусского народа, самостоятельного политического и культурного существования белорусского края, формирования и развития национальной идеи.</p> Владимир Игнатов Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3140 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Общественно-политическое детерминанты положения польского меньшинства в Беларуси на кануне национального возрождения https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3141 <p>После второй мировой войны поляки в Беларуси были лишены каких-либо институтов, которые обеспечивали бы групповую активность этой общности и развитие национального самосознания. Как следствие, количество людей, заявляющих о польской национальности, сокращается в течение нескольких десятилетий, а доля поляков, объявляющих польский своим родным языком, ограничивается. Существовал ряд ограничений, препятствовавших социальному продвижению поляков. В то же время они значительно дистанцировались от коммунистической партии и активно участвовали в жизни католического костела. В результате политики перестройки в конце 80-х годов появились условия для национального возрождения, что не было однозначно воспринято в различных кругах, часто опасавшихся роста значения польской общины.</p> Тадеуш Кручковский Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3141 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Obraz granicy i pogranicza polsko-rosyjskiego. Historia i współczesność – przyczynek do badań https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3142 <p>Celem niniejszego artykułu jest ukazanie ewolucji obszarów przygranicznych między Polską a obwodem kaliningradzkim w Federacji Rosyjskiej oraz wstępnej analizy społeczno-ekonomicznej pogranicza polsko-rosyjskiego w latach 1945-2022, która posłuży do dalszych dociekań naukowych. Granica ta na początku swojego funkcjonowania stanowiła zamknięty, a nawet wręcz wrogi obszar. Rozpad Związku Radzieckiego pozwolił na nawiązywanie i rozwijanie wzajemnych relacji. Ich apogeum stanowiło wprowadzenie w 2012 r. zasad małego ruchu granicznego. Pandemia, a później wojna w Ukrainie zmieniły granicę w trudną do przekroczenia barierę. To dla powiatów przygranicznych spore wyzwanie. Od początku przemian ustrojowych znajdują się w krajowej czołówce stopy bezrobocia, a granica przez dwadzieścia lat była motorem rozwoju społeczno-gospodarczego. Była też nieformalnym, ale największym zakładem pracy mieszkańców pogranicza. Zupełne zamknięcie granicy pokazało, jak jej otwartość była ważna dla mieszkańców polskiego i rosyjskiego pogranicza.</p> Tomasz Miroński Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3142 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Charakterystyka organizacji kombatanckich w perspektywie tożsamościowej na przykładzie Morąga i okolic. Część I https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3143 <p>Celem tekstu jest charakterystyka organizacji kombatanckich z Morąga i okolic oraz uwarunkowań osadnictwa, jako jednego z głównych czynników kształtujących tożsamość organizacyjną. Podstawą analizy są kroniki i dokumenty lokalnych oddziałów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Związku Inwalidów Wojennych. Przedstawiono tu cechy tych organizacji oraz związane z nimi tożsamości. Zobrazowano również uwarunkowania migracji i osiedlania się członków związków kombatanckich, wartość wojskowej i wojennej przeszłości.</p> Małgorzata Gałęziowska Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3143 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Cyfrowy astroturfing jako instrument kreowania procesów politycznych. Zarys problematyki https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3144 <p>Celem artykułu jest wprowadzenie w problematykę zjawiska cyfrowego astroturfingu, w kontekście kreowania procesów politycznych we współczesnych państwach. O ile astroturfing w tradycyjnych mediach doczekał się wielu opracowań, to astroturfing cyfrowy nie był intensywnie badany. W centrum zainteresowania jest definicja, kluczowe atrybuty, identyfikacja form i wskazanie na uczestników z jednej strony -&nbsp; sponsorujących i z drugiej&nbsp; realizujących operacje informacyjne, które mają na celu wpływanie na procesy społeczne i polityczne. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie o możliwe konsekwencje sztucznego inspirowania zjawisk politycznych przez ośrodki decyzyjne w aspekcie polityki wewnętrznej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. W tym celu odwołuje się do wybranych przypadków i wskazuje na wspólne cechy i możliwe kombinacje stosowanych narzędzi. Podejmowanie rozważania mają charakter przeglądu literatury i stanowią próbę odpowiedzi na niedostatek akademickich badań dotyczących astroturfingu w internecie, a także przyczynek do dalszych badań.</p> Beata Gałek Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3144 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Трансформация и электоральные ожидания белорусского общества 2017-2020 гг. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3145 <p>На основе вторичного анализа эмпирических данных информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь и Института социологии НАН Беларуси, а также ЦИСПИ БГУ и Социологической лабораторией ГГТУ им. П.О. Сухого автором рассматриваются мониторинги и зондажи политического намерения участия населения в политике страны 2017-2020 гг., а также отношения населения к важнейшим политическими событиям 2017-2020 гг. Отмечен быстрый уровень политизации населения и роста политического сознания и культуры.</p> Андрей Гавриков Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3145 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 "Бюллетень публичной информации" как инструмент общественного контроля в политической системе государства https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3146 <p>Важным элементом демократической системы является возможность контроля посредством доступа к широкому спектру информации органов власти и государственных учреждений не только уполномоченными органами, но и каждым гражданином. В Польше принято правовое и организационное решение, предоставляющее широкий круг возможностей для такой деятельности. Основным инструментом является «Бюллетень публичной информации». Он должен содержать исчерпывающие данные о конкретном учреждении. Согласно закону, любая информация по общественным вопросам представляет собой общедоступную информацию и подлежит раскрытию. Это создает важный инструмент социального контроля в политической системе государства, способствует развитию интереса граждан к общественным делам, укреплению демократии и формированию гражданского общества.</p> Адам Бобрык Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3146 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Самосознание современной личности и проблема социальной ответственности https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3147 <p>В статье представлено рассмотрение проблемы самосознания личности и социальной ответственности субъекта, принимая во внимание наличие противоречий, рисков и угроз современного общества. Анализируются теоретические построения А.&nbsp;Швейцера, К.&nbsp;Манхейма, К.&nbsp;Лоренца, Э.&nbsp;Фромма, А.&nbsp;Спиркина, Л.&nbsp;Скворцова и других исследователей, в работах которых отражены объективные и субъективные аспекты функционирования самосознания и социльной ответственности.</p> Инесса Морозова Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3147 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Особенности формирования среднего класса в современной Беларуси https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3148 <p>В статье рассмотрены основные характеристики среднего класса как базовой основы общества. В соответствии с рассмотренными характеристиками произведён анализ современного состояния белорусского общества. Исследованы его экономические и демографические особенности, определяющие общий уровень и благосостояние населения. В работе с философских позиций описываются процессы формирования среднего класса в современной Беларуси и перспективы его оформления в устойчивую социальную прослойку. Раскрыта и обоснована ведущая и основополагающая роль среднего класса в обеспечении стабильности и благополучия в обществе.</p> Дмитрий Столяров Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3148 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Neoplatońskie inspiracje Augustyńskich dowodów na istnienie Boga https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3149 <p>W artykule poruszony został wątek specyficznej relacji między filozofią i religią, a także greckich i wczesnochrześcijańskich inspiracji dla myśli św. Augustyna w kontekście problematyki dowodów na istnienie Boga. Analizie poddane zostały obecne w filozofii platońskiej i neoplatońskiej argumenty na istnienie Boga (lub Absolutu), które w sposób pośredni i bezpośredni wywarły wpływ na Augustyńskie formuły dowodów. Wykazano i opisano analogie wraz z interpretacją wpływu jaki miały na kształt koncepcji przyjętych przez jednego z najważniejszych reprezentantów filozofii chrześcijańskiej.</p> Maciej Topolewski Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3149 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Konferencja naukowa z cyklu „Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej” na temat „Wychowanie w rodzinie – między stabilnością a zmiennością w kontekście współczesnych przemian”, Lublin 8 czerwca 2022 r. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3158 Martyna Jakubiuk-Flisiak Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3158 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczne wymiary życia człowieka”, Warszawa 20 października 2022 r. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3159 Krzysztof Bobryk Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3159 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza przedsiębiorczości” Rzeczywistość i wyzwania gospodarcze związane z pandemią COVID-19 Elbląg, 20 października 2022 r. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3160 Krzysztof Grablewski Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3160 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Geneza i ewolucja badań historycznych Krzysztofa Tarki (1965-2022) https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3161 Aleksander Srebrakowski Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3161 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Polityka młodzieżowa i oświata jako wyzwanie współczesności. Działalność badawcza Swietłany Szczudło (1974-2022) https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3162 Adam Bobryk, Cezary Kalita Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3162 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Cyberprzesterzeń jako środowisko bezpieczeństwa https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3150 <p>-</p> Daria Krzewniak Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3150 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 „Po pierwsze, informacja…!” https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2728 Piotr Bączek Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2728 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Ochrona bezpieczeństwa personalnego https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3151 Martyna Jakubiuk-Flisiak Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3151 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Bezpieczeństwo w aspekcie tajemnicy państwowej https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3152 Jacek Lasota Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3152 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Skutki traktatu ryskiego dla Polaków i Białorusinów przez pryzmat mniejszości polskiej na Białorusi https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3155 Małgorzata Lipińska-Rzeszutek Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3155 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Transformacja systemowa a odbudowa struktur cerkiewnych https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3156 Ewelina Raczyńska Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3156 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000 Język kazań a kształtowanie tożsamości narodowej https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3157 Adam Bobryk Prawa autorskie (c) 2022 Doctrina. Studia społeczno-polityczne https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3157 Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0000