Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej – przygotowanie i zadania nauczyciela

Autor

  • Beata Bocian-Waszkiewicz

Abstrakt

       Edukacja inkluzyjna polega na włączeniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisko ich zdrowych rówieśników i daje szansę uczęszczania do szkoły w ich miejscu zamieszkania. Dlatego podstawowym obowiązkiem jest
zorganizowanie dla nich warunków nauki i wyrównywania szans edukacyjnych. Zatem jednym z bardzo ważnych problemów dla realizacji edukacji włączającej jest przygotowanie merytoryczne nauczycieli, ponieważ to na nich spoczywa obowiązek zorganizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baylis P., 2002, Edukacja włączająca, w: Od nauczania integracyjnego do
szkoły równych szans: materiały z konferencji, Konstancin 28-29
października 2002, oprac. J. Bogucka, D. Żyro, T. Wejner. Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Biuro
RPD, Warszawa.
Education for All. Global Monitoring Report 2005. The Quality Imperative,
UNESCO, Paris.
Jas M., Jarosińska M., 2010, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN,
Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
Dz.U. 2010, nr 228, poz. 1487.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych, Dz.U. 2010, nr 228, poz. 1490.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. 2013, poz. 532
Zacharuk T., Bocian B., 2011, Edukacja włączająca – nowa perspektywa
pedagogiczna. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
„Oświata Mazowiecka” nr 02(07).
Zacharuk T., 2011, Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów.
Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny „Meritum” 1(20)

Pobrania

Opublikowane

2021-07-04

Jak cytować

Bocian-Waszkiewicz, B. (2021). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej – przygotowanie i zadania nauczyciela . Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 15(15(8), 85–98. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2412