Dziecko niewidzialne – dziecko „we mgle” – charakterystyka dziecka krzywdzonego i wieloaspektowa pomoc

Autor

  • Beata Bocian-Waszkiewicz

Słowa kluczowe:

dziecko, rodzina, przemoc w rodzinie, alkoholizm, współuzależnienie, pomoc psychologiczno- pedagogiczna, uczeń, zespół interdyscyplinarny, patologia

Abstrakt

Rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym każdego dziecka. Zdrowe funkcjonowanie rodziny wpływa na pełny i optymalny rozwój dziecka. Zaspokojone potrzeby, miłość, więzi, akceptacja, szacunek są podstawą kształtowania tożsamości człowieka – jego poczucia własnej wartości. W obecnych czasach coraz większa liczba dzieci wychowuje się w rodzinach dysfunkcyjnych, np.: rodzic uzależniony od alkoholu, doświadczanie przemocy i traumatycznych przeżyć czy zaniedbania ze strony najbliższych. Zjawiska patologii społecznej dotyczące rodziny, według najnowszych badań, dotyczą prawie co czwartego dziecka. Takie środowisko nie jest przyjazne rozwojowi dziecka, a tym samym przygotowania go do pełnienia odpowiedzialnych ról w dorosłym życiu. W celu zapobiegania krzywdzeniu dziecka ważne jest organizowanie wieloaspektowej pomocy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bocian-Waszkiewicz B., 2016, Socjoterapia jako metoda pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. „Student Niepełnosprawny.
Szkice i rozprawy”, Zeszyt 16(9), Wydawnictwo UPH, Siedlce, s. 145-165.
Bocian-Waszkiewicz B., 2014, Działanie zespołów interdyscyplinarnych jako pomoc
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – uregulowania prawne
i organizacyjne, [w:] Humanistyczne inspiracje edukacji inkluzyjnej.
Monografie nr 155, (red.) S. Sobczak, B. Bocian-Waszkiewicz, A. Niewęgłowska,
Wydawnictwo UPH, Siedlce, s. 35-51.
Matyjas B., 2008, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa,
Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Pospiszyl I. (red.), 2008, Patologie społeczne. Warszawa, PWN.
Pospiszyl I, 1998, Przemoc w rodzinie. Warszawa, WSiP.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017
poz. 1591).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
(Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 1245)
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 ze zm.).
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie

Pobrania

Opublikowane

2019-11-27

Jak cytować

Bocian-Waszkiewicz, B. (2019). Dziecko niewidzialne – dziecko „we mgle” – charakterystyka dziecka krzywdzonego i wieloaspektowa pomoc. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 18(18(11)2018), 153–160. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1198