Socjoterapia jako metoda pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Autor

  • Beata Bocian-Waszkiewicz

Słowa kluczowe:

socjoterapia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Abstrakt

Socjoterapia należy do metod pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Polega na korygowaniu zaburzeń zachowania i wybranych zaburzeń emocjonalnych. W trakcie zajęć tworzy się sytuacje, w których uczestnicy mają zmienić swoje zachowanie, odreagować negatywne emocje oraz skorygować własne sądy o rzeczywistości.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bocian B., 2006, Doświadczenia w realizacji założeń teoretycznych w praktyce
pedagogicznej (na przykładzie programu socjoterapeutycznego – Moje
spotkanie ze złością), [w:] J. Kunikowski, R. Rosa, T. Zacharuk
(red.), Rozwój teorii i praktyki edukacyjnej w XV-lecie Instytutu Pedagogiki
Akademii Podlaskiej, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
Bocian-Waszkiewicz B., 2015, Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w szkole masowej – przygotowanie i zadania nauczyciela, „Student
Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, Zeszyt 15 (8) 2015,
Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
Deptuła M. (red.), 2005, Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii
i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego.
Ganczarska M., 2008, Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego,
Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Hillenbrand C., 2007, Pedagogika zaburzeń zachowania, Gdańsk: GWP.
Pytka L., 2000, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne,
diagnostyczne i metodyczne, Warszawa: Wydawnictwo Akademii
Pedagogiki Specjalnej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz.U. 2013 poz. 532).
Sakowicz T., 2006, Elementy pedagogiki resocjalizacyjnej z socjotechniką,
Kielce: Zakład Profilaktyki Społecznej i Rehabilitacji Akademii
Świętokrzyskiej.
Sawicka K. (red.), 1999, Socjoterapia, Warszawa: Wyd. CMPPP.
Sobolewska Z., 1993, Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży –
zasady projektowania zajęć, Warszawa: OPTA.
Strzemieczny J., 1988, Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci ze szkół
podstawowych, Warszawa: MEN.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-26

Jak cytować

Bocian-Waszkiewicz, B. (2019). Socjoterapia jako metoda pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 16(16(9), 145–165. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1161