Studenci niepełnosprawni doby ponowoczesności w Polsce

Autor

  • Hanna Żuraw

Abstrakt

W nawiązaniu do cech życia doby współczesnej pokazuję problemy niepełnosprawnych studentów w polskich szkołach wyższych. Liczba studentów niepełnosprawnych w polskich szkołach wyższych systematycznie wzrasta. Powstaje pytanie, jak radzą sobie z wyzwaniami stwarzanymi przez studia, z wymaganiami programowymi i z życiem z dala od rodziny. W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania przeprowadziłam badania własne. Ich wyniki przedstawiłam w formie typologii. Jej podstawą był poziom zgodności zachowań z normatywami. Obejmowała ona 4 typy studentów, prezentujących zróżnicowane podejście do studiów. Następnie zaprezentowałam zalecenia dotyczące pracy z rodzinami osób niepełnosprawnych, mające na celu rozbudzanie aspiracji edukacyjnych.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bauman Z. (2010): 44 listy ze świata płynnej ponowoczesności, Wyd. Literackie, Kraków.
Bauman Z. (1998): Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Beck U. (2002): Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Becker G. (1990): Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa.
Castells M. (2009): Koniec tysiąclecia, PWN, Warszawa.
Domański H.(2000): Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
Domański H. (2004): Struktura społeczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
Dziewulak D. (1997): Systemy szkolne Unii Europejskiej, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
Erikson E.H. (1968 c): Identity, youth and crisis, New York W.W. Norton.
Flynn R.J., Nitsch K.E. (1980): Normalization, social integration and community services, PRO-ED.Inc.
Frankl V. (1977): Nadać życiu sens, „Życie i Myśl”, nr 1.
Gajda J. (red.) (2000): O nowy humanizm w edukacji, Impuls, Kraków.
Giddens A. (1976): New Rules of Sociological Theory, Hutchinson, London.
Górniewicz J. (1997): Kategorie pedagogiczne, Wyd. WSP, Olsztyn.
Hulek A. (1984): Człowiek niepełnosprawny a system integracyjny, w: Hulek A. (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych − zadania pedagoga, „Studia Pedagogiczne” 14.
Hulek A. (red.) (1993): Edukacja osób niepełnosprawnych, Wyd. Interart, Warszawa.
Kosakowski C. (2005): Oblicza normalizacji warunków życia osób niepełnosprawnych - wielość problemów, w: Kosakowski C., Krause A. (red.): Normalizacja życia osób niepełnosprawnych, Wyd. UWM, Olsztyn.
Kupisiewicz Cz. (1994): Koncepcje reform szkolnych w latach osiemdziesiątych, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
Lash S., Urry J. (1987): The End of Organized Capitalism, Cambridge: Polity Press.
Mahler F. (1993): Marginalność i maldevelopment, w: Danecki J. ( red.), Insights into Maldevelopment, Katowice.
Manterys A. (1997): Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Mądrzycki T. (1996): Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk.
Obuchowski K. (1993): Człowiek intencjonalny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Ostaszewski K. ( 2005): Koncepcja „resilience”. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, Medycyna Wieku Rozwojowego, Warszawa.
Pachociński R. (2003): Strategie reform oświatowych na świecie, Instytut Badań MEN, Warszawa.
Palska H. (2002): Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Rogers C. (1980): Psychologia twórczości. Wybór tekstów, Wyd. UJ, Kraków.
Ruciński St. (1993): Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe, Wyd. W, Warszawa.
Siciński A. (1982): Style życia w miastach polskich u progu kryzysu, PWN, Warszawa.
Suchodolski B. (1970): Z problemów aktywnego uczestnictwa w kulturze, w: „Studia Pedagogiczne”, t. XVIII, Warszawa.
Suchodolski B. (1985): Kim jest człowiek, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Szacka B: (2003): Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Szczepański J. 1972: Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
Szczupał B. (2009): Godność osoby z niepełnosprawnością. Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków.
Sztompka P. (2004): Zmiana społeczna, rozwój, postęp, w: Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
Sztompka P. (1989): Socjologiczna teoria podmiotowości, w: Buczkowski P. (red.), Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, Poznań.
Wilkinson R., Pickett K. (2011): Duch równości. Tam, gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej, Warszawa.
Zaleski G. (1994): Psychologiczna analiza obłędu, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
Żuraw H. (2009): Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Żuraw, H. (2021). Studenci niepełnosprawni doby ponowoczesności w Polsce. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 69–90. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2435