O nowy humanizm w edukacji

Autor

  • Hanna Żuraw

Abstrakt

       W niniejszym opracowaniu zaprezentowano nieredukcjonistyczną wizję całościowej, zhumanizowanej edukacji. Podstawą analiz uczyniono krytyczną refleksję nad stanem działania instytucji oświatowych. Następnie odwołano się do tradycji humanistyki i koncepcji eksponujących potrzebę kształcenia człowieka jako całości, skupiając się na perspektywie pedagogiki kultury. Ukazano elementarne konstrukty pojęciowe, jakimi są twórczość, pojmowana jako postawa życiowa, i pogranicze jako metaforyczna przestrzeń wyzwalania kreatywności umysłu. Zwieńczeniem rozważań jest wprowadzenie opcji alternatywnych stylów życia.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bibler W., Myślenie jako dialog, PWN, Warszawa 1982.
Buber M., Ja i ty. Wybór pism filozoficznych, PAX, Warszawa 1992.
Cudowska A. Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji, Trans Humana, Białystok 2004.
Cudowska A., Twórcze orientacje życiowe w dialogu edukacyjnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Trans Humana, Białystok 2014.
Czaplejewicz E., Kasperski E. (red.), Bachtin. Dialog − język − literatura, PWN, Warszawa 1983.
Dewey J., Sztuka jako doświadczenie, Ossolineum, Wrocław 1975.
Frankl V., Nadać życiu sens, „Życie i Myśl”, nr 4, 1973.
Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2008.
Gajda J., O nowy humanizm w edukacji, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2000.
Giza-Poleszczuk H., Alternatywne style życia, w: Siciński A. (red.), Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), Ossolineum, Wrocław 1988.
Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne. Odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1997.
Kirkegaard S., Bojaźń i drżenie, Choroba na śmierć, PWN, Warszawa 1982.
Lowenfeld V., Brittain J.W., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN, Warszawa 1977.
Łukaszewicz M., Szanse rozwoju osobowości, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
Maslow A.M., W stronę psychologii istnienia, PAX, Warszawa 1986.
Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2012.
Ruciński S., Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988.
Strzałecki A., Twórczość a style rozwiązywania problemów praktycznych. Ujęcia prakseologiczne, Ossolineum, Wrocław 1989.
Suchodolski B., Kim jest człowiek, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
Szmidt K., Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2013.
Szyszkowska M., Twórcze niepokoje codzienności, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1985.
Tokarz A., Twórczość, w: Szewczuk W. (red.), Encyklopedia psychologii, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
Wojnar I., Sztuka jako podręcznik życia, Nasza Księgarnia, Warszawa 1984

Pobrania

Opublikowane

2021-07-04

Jak cytować

Żuraw, H. (2021). O nowy humanizm w edukacji. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 15(15(8), 65–84. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2411