EWOLUCJA POGLĄDÓW NAUCZYCIELEK NA TEMAT ZDALNEGO KSZTAŁCENIA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W DOBIE EPIDEMII COVID-19 W PERSPEKTYWIE TEORII KRYZYSU

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.11

Słowa kluczowe:

nauczyciel, nauczanie zdalne, kryzys, epidemia COVID- 19

Abstrakt

Celem teoriopoznawczym badań było poznanie zmian w poglądach nauczycielek na temat pracy zdalnej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas epidemii COVID-19. Celem praktycznym było sformułowanie zaleceń dotyczących organizacji pracy pedagogicznej w przyszłości – gdyż kryzysy są cechą czasów ponowoczesności. Nauczycielki zareagowały typowo na sytuację kryzysu. Początkowo obawiały się, że edukacja będzie niemożliwa, a sami uczniowie nic nie zyskają. Dostrzegały trudności. Po okresie swoistego obezwładnienia nową sytuacją dostosowały się do nowych warunków, wykazały się potencjałem kreatywności oraz przeszły od uprzedzeń do rozwijania kompetencji. Edukacja zdalna obnażyła luki w zakresie wyposażenia sprzętowego szkół. Ujawniła zagrożenia wynikające z pozbawienia dzieci wsparcia psychologicznego i ich samotności. Elementarne znaczenie miało zintegrowanie działań wszystkich podmiotów edukacji: nauczycieli, rodziców i uczniów. Realizowano program nauczania, rozwijano kompetencje rodziców, nauczycieli i uczniów w warunkach trudnych. Praca ta miała formę nieplanowanego, szeroko zakrojonego eksperymentu pedagogicznego, wymuszonego przez życie. Uzmysłowiła ona doniosłość i różnorodność funkcji szkoły i nauczyciela.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bandura A. (1997), Self-Efficacy, „Harvard Mental Health Letter”, 13 (9), pp. 4-6.

Bandura A. et al. (2001), Self-efficacy beliefs as shapers of children’s aspirations and career trajectories, Child Develop. 72 (1), pp. 187–207.

Bashe P.R., Kirby B.L. (2001), The OASIS guide to Asperger syndrome, advice, support, insights and inspiration, Crown Publishers, New York.

Bruch H., Sumatra G. (2006), Efektywne zarządzanie. Jak skutecznie podejmować decyzje, budować strukturę firmy i wykorzystywać czas, WUJ, Kraków.

Chomicki M. (2020), Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Eko-nomiczny w Krakowie”, nr 3, s. 31-44.

Dickinson H., Yates S. (2020), More than isolated: The experience of children and young people with disability and their families during the COVID-19 pandemic. Report on CYDA’s 2020 COVID-19 (Coronavirus) and children and young people with disability, online: https://www.cyda.org.au/images/pdf/covid_report_ compressed_1.pdf, data dostępu: 13.03.2021.

Dolot A. (2020), Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika, „E-mentor”, 1(83), s. 35-43, DOI: https://doi.org/10.15219/em83.1456.

Griffin R.W. (2005), Podstawy zarządzania organizacjami., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Jasperneite J., (2012) Was hinter Begriffen wie Industrie 4.0,steckt in „Computer & Automation“, 19 December 2012, https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/ e9848c61-498a-4800-b7a7-819781cfc406/details, accessed on 23 December 2020.

Jasperneite J. (2012), Was hinter Begriffen wie Industrie 4.0 steckt, „Computer & Automation”, 19 grudnia, https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id= 206142&language=en, data dostępu: 21.01.2021.

Kagermann H., Wahlster W., Helbig J. (eds) (2013), Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group, Forschungsunion, acatech.

Kocejko M. (2021), Sytuacja dzieci z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19 – analiza intersekcjonalna, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, Vol. 20, nr 2, s. 76-91.

Kosińska E. (1999), Dyrektor w szkole: krótki poradnik psychologiczny, Wydawnictwo Rubikon, Kraków.

Majewska-Opiełka I. (1998), Umysł lidera: Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku?, Warszawa, Andrzej Kalisz (rec.), „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 1, s. 50-52.

Maruszewski T. (1967), Mechanizmy radzenia sobie ze stresem a samoocena i poziom lęku, Przegląd. Psychol., 19 (3).

Maruszewski T. (1981), Mechanizmy zwalczania stresu egzaminacyjnego i ich indywidualne wyznaczniki, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Matusiak K.B. (2011), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Otto A. (2015), Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios, https://www.semanticscholar.org/paper/Design-Principles-for-Industrie-4.0-Scenarios%3A-A-Pentek-Otto/069cd102fae bef48fbb7b531311e0127652d926e, data dostępu: 27.01.2016.

Patel K. (2020), Mental health implications of COVID-19 on children with disabilities, „Asian Journal of Psychiatry”, 54: 102273, DOI: https://doi.org/10.1016/ j.ajp.2020.10227.

Penc J. (1998), Zarządzanie dla przyszłości, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Hermann M., Pentek T. i Otto B. (2016) Zasady projektowania dla scenariuszy Industrie 4.0. Proceedings of 49th Hawaii International Conference on System Sciences HICSS, Koloa, 5-8 stycznia 2016, 3928-3937. https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488

Plebańska M., Szyller A., Sieńczewska M. (2020) Raport – edukacja zdalna w czasach COVID-19. Podsumowanie wyników badania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Pyżalski J. (red.) (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja. https://zdalnie.edu-akcja.pl/ [13.05.2021].

Reber A.S. (2000), Słownik psychologii, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa.

Ruffie J., Sournia J.Ch. (1996), Historia epidemii. Od dżumy do aids, Wydawnictwo WAB, Warszawa.

Schunk D.H., Pajares F. (1987), The development of academic self-efficacy, [w:] A. Wig-field, J. Eccles (eds), Development of achievement motivation, Academic Press, San Die-go, pp. 15–31.

Schwab, K. (2016), Czwarta rewolucja przemysłowa, Światowe Forum Ekonomiczne, Cologny/Geneva.

Toseeb U. et al. (2020), Supporting Families with Children with Special Educational Needs and Disabilities During COVID-19, DOI: https://doi.org/10.31234/osf.io/tm69k.

UNICEF (2020a), Children with disabilities. Ensuring their inclusion in COVID-19 response strategies and evidence generation, online: https://data.unicef.org/resources/children-with-disabilities-ensuring-inclusion-in-covid-19-response/, data dostępu: 18.09.2021.

UNICEF (2020b), COVID-19 response: Considerations for Children and Adults with Disabilities, online: https://sites.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response,considerations_for_people_ with_disabilities_190320.pdf, 18 września.

Zakrzewski J. (1987), Poczucie skuteczności a samoregulacja zachowania, „Przegląd Psychologiczny”, nr 30 (3), s. 661–737.

Żegnałek K., Gutkowska-Wyrzykowska E. (2016), Nauczyciel – misja czy zawód?, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 13, 173-184.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Żuraw, H. (2022). EWOLUCJA POGLĄDÓW NAUCZYCIELEK NA TEMAT ZDALNEGO KSZTAŁCENIA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W DOBIE EPIDEMII COVID-19 W PERSPEKTYWIE TEORII KRYZYSU. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (22(15). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.11