Osoba z wadą wymowy w poglądach kandydatek do zawodu nauczyciela

Autor

  • Hanna Żuraw

Słowa kluczowe:

ryzyko wykluczenia społecznego, wada wymowy, procesy percepcyjne, reakcje na inność

Abstrakt

W strukturach ludzkiego umysłu zawarte są prototypy wyglądu, porozumiewania się, rozwoju i funkcjonowania człowieka. Działają one jako swego rodzaju filtry kształtujące procesy percepcyjne. Uruchamiają podziały na swoich i obcych. Czasem prowadzą do marginalizacji ludzi uznawanych za innych. W niniejszej pracy poznawano poglądy dotyczące ludzi z wadami wymowy. Przeprowadzono badania sondażowe wśród kandydatek do zawodu nauczyciela. Stwierdzono, że badane osoby przejawiają relatywnie mały dystans wobec ludzi z wadą wymowy. Dostrzegają jednak szereg ich problemów.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aouil B. i Maliszewski W.J. (red.), 2007, Media – komunikacja: zdrowie i psychologia,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Aronson E., 2005, Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa.
Becker G., 1990, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa
Bale J., 2004, Running Cultures. Racing in Time and Space, Routledge,Taylor
& French Group.
Błachnio K., 1989, Wybrane zagadnienia z metodyki logoterapii i podręczny
słownik terminów specjalistycznych używanych w logopedii, Centralny
Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego
MEN, Warszawa.
Bogardus E.S., 1933, A social distance scale, „Sociology and Social Research”,
t. 17.
Boski P., 2009, Kulturowe ramy zachowań społecznych, Wydawnictwo Academica
SWPS, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Brannon L ., 2002, Psychologia rodzaju, GWP, Gdańsk.
Buss J., 2002, Psychologia rodzaju, GWP, Gdańsk.
Chlewiński Z., Kurcz I., 1995, Zmienność i nieuchronność stereotypów, Wydawnictwo
Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
Chlewiński Z., 1992, Kolokwia psychologiczne. Stereotypy i uprzedzenia, Wydawnictwo
Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
Chodkowska M., 2004, Problemy pedagogicznego wsparcia uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w zakresie społecznego funkcjonowania
w klasie szkolnej, [w:] Z. Palak, Z. Bartkowicz( red.), Wsparcie
społeczne w rehabilitacjii resocjalizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin
Czaplewska, E. i Milewski S., 2012, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki,
Sopot.
Douglas M., 2007, Czystość i zmaza. Analiza pojęć nieczystości i tabu, tłum.
M. Bucholc, PIW, Warszawa.
Eichberg H., 1998, Body cultures. Essey on sport, space and identity,
Routledge, Taylor & French Group, London.
Foucault M., 1993, Nadzorować i karać: narodziny więzienia, Aletheia, Warszawa.
Gałkowski T., Tarkowski Z., Zaleski T., 1993, Diagnoza i terapia zaburzeń
mowy. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Gunia, G. i Lechta, V., 2012, Wprowadzenie do logopedii, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków.
Goffman E., 2005, Piętno. O zranionej tożsamości, GWP, Gdańsk
Heatherton T., Kleck R., Hebl M., Hull J., 2008, Społeczna psychologia piętna,
Collegium Civitas, PWN, Warszawa.
Homans G.C., 1961, Social Behavior. Its Elementary Forms, New York.
Janczewski G., Goździk-Żołnierkiewicz T., 1990, Konsultacje otolaryngologiczne,
PZWL, Warszawa.
Kaczmarek L., 1966, Nasze dziecko uczy się mowy, Wydawnictwo Lubelskie,
Lublin.
Kaczmarek L., 1981, Program studiów logopedycznych, Wydawnictwo
UMCS, Lublin.
Kirenko J., 2006, Oblicza niepełnosprawności, Wydawnictwo Akademickie
Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, Lublin.
Kofta M., Szustrowa T., 2005, Złudzenia, które pozwalają żyć. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.
Kowalak T., 1998, Marginalność i marginalizacja, Dom Wydawniczy Elipsa,
Warszawa
Kowalik St., 1996, Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
BPS, Warszawa.
Mahler F., 1993, Marginality and Maldevelopment, [w:] J. Danecki (red.),
Insights into Maldevelopment, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Maruszewski, M., 1966, Afazja. Zagadnienia teorii i terapii, PWN, Warszawa.
Marshall G. (red.), 2004, Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN Warszawa.
Mądrzycki T., 1997, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw,
WSiP, Warszawa.
Miłkowska-Olejniczak G., 2000, Pedagogika wobec przemian i reform
oświatowych, Zielona Góra.
Minczakiewicz E.M., 1997, Mowa – rozwój, zaburzenia, terapia, Kraków.
Modrzewski J., 2004, Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Nowicka E., 1990, Dystans wobec innych ras i narodów w społeczeństwie
polskim, [w:] Nowicka E. (red.), Swoi i obcy, Uniwersytet Warszawski,
Warszawa.
Nowicka E., 1996, Postawy mieszkańców Śląska i centralnej Polski. Tożsamość
narodowa i stosunek do obcych w dwóch regionach Polski, [w:]
Nowicka E., Nawrocki J. (red.), Inny – obcy. Wróg. Swoi i obcy
w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej, Oficyna Naukowa,
Warszawa.
Parsons T., 1969, Struktura społeczna a osobowość (Social Structure and
Personality), tłum. M. Tabin, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Warszawa.
Perzanowski A., 2009, Odmieńcy. Antropologiczne studium dewiacji, Wydawnictwo
„DIG”, Instytut Etnologii i Antropologii UW, Warszawa.
Pease A., Pease B., 2008, Mowa ciała, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań.
Sawa B., 2001, Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa.
Skarżyńska K., 1982, Spostrzeganie ludzi, PWN, Warszawa.
Skorek E.M., 2001, Oblicza wad wymowy. Wydawnictwo Akademickie Żak,
Warszawa.
Sołtys-Chmielowicz A., 2008, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Spionek H., 1969, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, PWN,
Warszawa.
Stecko E., 1996, Zaburzenia mowy dzieci. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa.
Strelau J., 2005, Psychologia. Podręcznik akademicki, tom III, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Styczek I., 1980, Logopedia, PWN, Warszawa.
Wojciszke B., 2006, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Żuraw H., 1998, Obraz osoby upośledzonej umysłowo w poglądach osób
pełnosprawnych, „Psychologia Wychowawcza”, nr 4/1998.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-28

Jak cytować

Żuraw, H. . (2019). Osoba z wadą wymowy w poglądach kandydatek do zawodu nauczyciela. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 17(17(10)2017), 109–134. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1220