Kształcenie studentów niepełnosprawnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Autor

  • Tamara Zacharuk

Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostały doświadczenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w zakresie kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami. Idea edukacji inkluzyjnej wdrożona w uczelni przed 25 laty i działania realizowane obecnie w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach wpisują się znakomicie w Europejską Strategię w sprawie Niepełnosprawności
2010-2020, która jest drogowskazem do rozwijania działań na rzecz włączenia.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), GUS 2013.
Europejska Strategia w sprawie Niepełnosprawności 2010-2020.
Gąciarz B., Bartkowski J., Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr II/2014(11).
Korzon A., Kształcenie integracyjne niepełnosprawnych a kompetencje nauczyciela, w: Gmoch R., Krasnodębska A. (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość kształcenia w dobie przemian edukacyjnych, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2005

Pobrania

Opublikowane

2021-07-04

Jak cytować

Zacharuk, T. (2021). Kształcenie studentów niepełnosprawnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 15(15(8), 13–23. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2401