Między inkluzją a ekskluzją. Społeczna przestrzeń seniorów

Autor

  • Elżbieta Gaweł-Luty

Słowa kluczowe:

starość, inkluzja, ekskluzja, społeczeństwo

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie problematyki starości w wybranych kontekstach. Został tutaj omówiony jej wymiar terminologiczny, teoretyczny, jednostkowy, demograficzny oraz inkluzyjno-ekskluzywny. W tym ujęciu prezentowany tekst porusza zarówno problematykę sposobu interpretacji pojęcia starości i starzenia się, wskazuje na różnice w klasyfikacji wieku starości, prezentuje wieloaspektowość ujęć teorii starzenia się. Podkreśla również, że konsekwencje wynikające ze starzenia się społeczeństw należy rozpatrywać w odniesieniu do samych seniorów, ale również w odniesieniu do funkcjonowania społeczeństwa pod względem mentalnym, ekonomicznym, a także polityki społecznej państwa. Zatem namysł nad starością uzasadnia potrzebę ograniczania stereotypów i tworzenia narzędzi oraz klimatu przeciwdziałającemu społecznemu wykluczeniu osób starszych.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bolesławski L., Rutkowska L., Prognoza ludności Polski według województw na
lata 1999-2030, GUS, Warszawa 2000.
Bolesławski L., Prognoza demograficzna na lata 2003-2030, Informacje
i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
2004.
Cichocka M., Psychologiczne problemy starzenia się i starości, [w:] S. Krzymiński
(red.), Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, PZWL, Warszawa
1993.
Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka
okresów życia człowieka, PWN, Warszawa 2007.
Harwas-Napierała B., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa 2008.
Krawczyński M., Olszewski H., Sołowiej J., Tłokiński W., Wypełnianie starości.
Trening ku życiu, A.E.L. Publishing House, Gdańsk 1997.
Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki
starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Olsztyn 2010.
Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka, [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane
problemy ludzi starszych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
2006.
Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009.
Rysz-Kowalczyk B., Pokolenie w późnej dojrzałości. Deformacje cyklu życia
a zagrożenia społeczne we współczesnej Polsce, IPS UW, Warszawa
1995.
Rocznik Demograficzny 2003, GUS, Warszawa 2003.
Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2011.
Synak B. (red.), Polska starość, WUG, Gdańsk 2003.
Szarota Z., Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków
2010.
Timoszyk-Tomczak C., Bugajska B., Przyszłościowa perspektywa czasowa starości,
Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian, Wydawnictwo Śląsk, Katowice
2003.
Tyrafiałek E., Hasło: Starość, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V,
Żak, Warszawa 2006.
Turner J., Helis D., Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-27

Jak cytować

Gaweł-Luty, E. (2019). Między inkluzją a ekskluzją. Społeczna przestrzeń seniorów. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 17(17(10)2017), 13–28. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1211