SUBIEKTYWNY I OBIEKTYWNY WYMIAR JAKOŚCI ŻYCIA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.05

Słowa kluczowe:

jakość życia, nurty jakości życia, koncepcje jakości życia, wymiary jakości życia

Abstrakt

Jakość życia to kategoria wieloznaczna, ujmowana wieloaspektowo, często odmiennie poprzez pryzmat uwarunkowań obiektywnych, jak również potrzeb, oczeki-wań czy możliwości poszczególnych jednostek. Jednak niezależnie od przyjętych kontekstów cechą wspólną owych ujęć jest dążenie do osiągnięcia poczucia satysfakcji z przebiegu własnej życiowej historii. W niniejszym opracowaniu zostało zaprezentowane pojęcie jakości życia, wybrane koncepcje jakości życia oraz wymiary jakości życia. Autorka podjęła się również próby dokonania analizy porównawczej obiektywnych i subiektywnych wymiarów jakości życia.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adamiec M., Popiołek K. (1993), Jakość życia – między wolnością a mistyfikacją, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2, s. 93-102.

Allardt E.W. (1976), Dimensions of welfare In a Comparative Scandinavian Study, „Acta Sociologica”, nr 19/3.

Charytka B., Gumowska M. (2020), Organizacje pozarządowe w czasach pandemii, Raport z badań, Stowarzyszanie Klon/Jawor, Warszawa.

Duda M. (2019), Współczesne modele jakości życia – analiza teoretyczna, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 1/27.

Drozdowski R. et al. (2020), Życie rodzinne w czasach pandemii, raport wstępny, UAM, Poznań.

Inequality Report (2020), Departament of Economic and Social Affairs.

Informacje statystyczne GUS (2021), Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2021 r. Stan w dniu 30 czerwca, GUS, Warszawa.

Miniszewska J., Chodkiewicz J., Zalewska-Janowska A. (2012), Jakość życia w zdrowiu i chorobie – czym jest, jak i po co ją oceniać, „Przegląd Lekarski”, nr 6 (69).

Młodzi Polacy na rynku pracy (2021), Raport PwC.

Papuć E. (2011), Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania, „Current Problems of Psychiatry”, nr 12(2), s. 141-145.

Rokicka E. (2013), Jakość życia – konteksty, koncepcje, interpretacje, [w:] J. Leder- Grotowska, E. Rokicka (red.), Nowy ład. Dynamika struktur społecznych we współcze-snych społeczeństwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Rolka H., Kowalewska B., Jankowiak B. (2017), Jakość a jakość życia w ujęciu histo-rycznym, [w:] B. Kowalewska et. al. (red.), Jakość życia w naukach medycznych i spo-łecznych, t. 1, Uniwersytet Medyczny, Białystok.

Schalock R.L. (2000), Three decades of quality of life, „Focus on Autism and Other Developmental Disabilities”, nr 15(2).

Telka E. (2013), Ocena jakości życia w wymiarze psychologicznym, zdrowotnym i spo-łecznym, „Nowa Medycyna”, nr 4.

Trzebiatowski J. (2011), Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, „Hygeia Public Health”, nr 46(1).

Wnuk M. et al. (2013), Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych, „Hygeia Public Health”, nr 48(1).

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Gaweł-Luty, E., & Lemańczyk, R. (2022). SUBIEKTYWNY I OBIEKTYWNY WYMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (22(15). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.05