Społeczne postawy wobec szkół integracyjnych

Autor

  • Elżbieta Gaweł-Luty

Słowa kluczowe:

integracja, integracja w edukacji, relacje, społeczeństwo, globalizacja

Abstrakt

Artykuł przedstawia teoretyczne odniesienia związane z integracją osób niepełnosprawnych. W szczególności koncentruje się na samym pojęciu integracja, prawach osób niepełnosprawnych oraz integracji w edukacji. Przytoczono również wyniki badań pilotażowych, które potwierdzają fakt, że klasy integracyjne spełniają swoje funkcje, a mianowicie dają szansę pełnego rozwoju uczniom niepełnosprawnym oraz możliwość nawiązywania przez nich właściwych relacji społecznych ze zdrowymi rówieśnikami. Autorka zaproponowała również, by potraktować społeczeństwo jako całość, bez podziału na zdrowych i chorych, co spowoduje, iż zniknie wiele barier utrudniających traktowanie wszystkich ludzi jako pełnoprawnych członków tej samej społeczności.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Gałkowski T., 1997, Nowe podejścia do niepełnosprawności. Uporządkowanie
terminologiczne, Audiofonologia, nr 10.
Hulek A., 1987, Człowiek niepełnosprawny a system integracyjny, w: A. Hulek
(red.), Integracja społeczna ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga,
Ossolineum, Wrocław.
Hulek A., 1988, Integracyjny system kształcenia i wychowania, w: A. Hulek
(red.), Pedagogika rewalidacyjna, PWN, Warszawa
Janiszewska-Nieścioruk Z. 2003, Integracja, w: Encyklopedia pedagogiczna
XXI wieku, tom II, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa.
Janiszewska-Nieścioruk Z., 2002, Możliwości i granice edukacyjnej integracji
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, w: E. Garniewicz, A. Krause
(red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej, Od tradycjonalizmu do ponowoczesności,
Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 1.VIII.1997 r. (M.P. z 13.VIII.1997 r. Nr 50, poz. 475).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.IV.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
Kościelak R., 1996, Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych
umysłowo, WSiP, Warszawa.
Kowalik S., 1996, Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
Wyd. Śląsk, Katowice.
Lalak D., Pilch T., 1999, Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy
socjalnej, wyd. Żak, Warszawa
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
z 16.XII.1966 r.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16.XII.1966 r.
Moroz H. 2001, Edukacja zintegrowana reformy szkolne, Impuls, Kraków.
Ostrowska A., Sikorska J., 1996, Syndrom niepełnosprawności w Polsce.
Bariery integracji, Inst. Filozofii i Socjologii Pan, Warszawa.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 10.XII.1948 r.
Ruta A., 2000, w: Rakowska A., Baran J. (red.), Dylematy pedagogiki specjalnej,
Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
Sorocka-Fiedorczuk A., 2004, Niepełnosprawność, w: Encyklopedia pedagogiczna
XXI wieku, tom III, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
Tomkiewicz-Bętkowska A., Ktoń A., 2008, ABC pedagoga specjalnego, Impuls,
Kraków.
USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych]. Dz.U. 1997 Nr 123
poz. 776.
Żółkowska T., 2004, Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Uwarunkowania i obszary, Oficyna, Szczecin.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-24

Jak cytować

Gaweł-Luty, E. (2019). Społeczne postawy wobec szkół integracyjnych. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 16(16(9), 61–76. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1154