Informacje dla autorów

Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.

W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz przeglądowe, recenzje, polemiki i sprawozdania z konferencji naukowych.
Przed wysłaniem tekstu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w czasopiśmie wymogami edytorskimi.

Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty, a zgłoszenie artykuł do czasopisma jest jednoznaczne z oświadczeniem Autora, że nadesłany tekst jest rezultatem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.

Czasopismo działa na zasadzie wolnego dostępu (Open Access). Opublikowane teksty dostępne są w licencji Creative Commons - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska - licencja zezwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany.

Wymogi techniczne

Autorzy w terminie miesiąca od wpłynięcia tekstu są informowani o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu na niedostosowanie się do wymagań technicznych. 

Redakcja czasopisma “De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństtwie i Obronności", kierując się zasadami przyjętymi przez COPE – Komitetu ds. etyki publikacji, stosuje się do zasad etyki publikacji naukowych, które obowiązują autorów zgłaszających teksty do publikacji w czasopiśmie, a także recenzentów i członków kolegium redakcyjnego.

Za treści prezentowane w artykułach odpowiedzialność ponoszą autorzy.

Procedura recenzji
Artykuł musi spełniać wymogi techniczne i edytorskie redakcji.
Następnie jest oceniany pod względem wartości merytorycznej przez redaktora. Musi również wpisywać się w profil czasopisma.
W przypadku artykułów w języku obcym (angielski, rosyjski) przed przystąpieniem do recenzji zewnętrznej rekomendacji udziela redaktor językowy (native speaker lub osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie).
W przypadku uchybień językowych artykułów w języku polskim, korektę i sugestię poprawek dokonuje redaktor języka polskiego.
Po uwzględnieniu poprawek językowych artykuł jest przekazywany do dwóch recenzentów zewnętrznych z listy umieszczonej na stronie, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Procedura recenzji odbywa się z zachowaniem zasady anonimowości autora i recenzentów (double-blind review proces). W przypadku artykułów napisanych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora.
Recenzje mają formę pisemną i kończą się dopuszczeniem bądź odrzuceniem publikacji. Artykuły wymagające poprawek są przesyłane autorom do korekty wraz z uwagami recenzentów. W przypadku jednej lub dwóch recenzji negatywnych, artykuł nie jest dopuszczony do publikacji. Recenzje są archiwizowane przez Wydawcę
Lista recenzentów współpracujących podana jest na stronie internetowej „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”.

formularz recenzji