Informacje dla autorów

Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.

W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz przeglądowe, recenzje, polemiki i sprawozdania z konferencji naukowych.
Przed wysłaniem tekstu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w czasopiśmie wymogami edytorskimi.

Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty, a zgłoszenie artykuł do czasopisma jest jednoznaczne z oświadczeniem Autora, że nadesłany tekst jest rezultatem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.

Czasopismo działa na zasadzie wolnego dostępu (Open Access). Opublikowane teksty dostępne są w licencji Creative Commons - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska - licencja zezwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany.

Wymogi techniczne

Artykuł powinien liczyć od 20.000 do 40.000 znaków (bez streszczenia oraz wykazu bibliograficznego); dłuższe artykuły mogą być uwzgędnione po uprzedniej akceptacji Redakcji
recenzja − do 15.000 znaków; sprawozdanie do 10.000 znaków.

Przesłany artykuł powinien być kompletny, tzn. posiadać:
- informacje o autorze/note o autorze – stopień/tytuł naukowy, nazwę uczelni (jednostki) i wydziału (instytutu), zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy oraz numer telefonu i adres do korespondencji, numer ORCID.
-  tytuł oraz jego tłumaczenie w języku angielskim.
- streszczenie – w języku polskim i języku angielskim – do 500 znaków; powinno w sposób syntetyczny wskazywać cele, hipotezy, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki.
- do 5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim;
- tekst należy podzielić na części: wprowadzenie, tekst właściwy, podsumowanie,tekst można wyodrębnić nienumerowanymi śródtytułami;
- bibliografię, w której zamieszczone są jedynie pozycje wykorzystane w artykule (powinna zawierać tylko te pozycje, które były wykorzystane w artykule), należy ją sporządzić zgodnie z formatem Chicago - De_Securitate_Instrukcja Chicago style
- czcionka 12 pkt (Times New Roman); interlinia 1,3; tekst wyjustowany, marginesy standardowe – 2,5 cm;
- należy stosować przypisy dolne automatycznie numerowane; czcionka Times New Roman; wielkość 10 punktów; interlinia 1; tekst wyjustowany; odwołując się do źródeł internetowych należy podać w nawiasie datę dostępu (11.04.2015); należy usunąć hiperłącza; stosujemy skróty łacińskie: op.cit.(dzieło cytowane), vide (zobacz), ibidem (tamże), idem (tenże), eadem (taż), eidem (ci sami), passim (w różnych miejscach);
cytaty należy rozpocząć i zakończyć cudzysłowem, a ich źródło wskazać w przypisie;
tabele, schematy, rysunki, wykresy powinny być kolejno numerowane i odpowiednio nazwane, konieczne jest podanie ich źródła.

Autorzy w terminie miesiąca od wpłynięcia tekstu są informowani o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu na niedostosowanie się do wymagań technicznych. Szczegółowe wytyczne zawarte są w szablonie artykułu.

Redakcja czasopisma “De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństtwie i Obronności", kierując się zasadami przyjętymi przez COPE – Komitetu ds. etyki publikacji, stosuje się do zasad etyki publikacji naukowych, które obowiązują autorów zgłaszających teksty do publikacji w czasopiśmie, a także recenzentów i członków kolegium redakcyjnego.

Za treści prezentowane w artykułach odpowiedzialność ponoszą autorzy.

Propozycje tekstów nalezy przesyłąć wraz z oświadczeniem/oświadczeniami (w przypadu artykułów wieloautorskich) 

De_Securitate_oswiadczenie_autorskie.docx

De_Securitate_szablon_artykulu.docx

Autorów przesyłających swoje artykuły zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID). ORCID to bezpłatny rejestr unikalnych identyfikatorów dla naukowców i badaczy, który służy jednoznacznej identyfikacji autorów oraz ich publikacji. Rejestracji można dokonać na stronie: https://orcid.org/ 

Procedura recenzji
Artykuł musi spełniać wymogi techniczne i edytorskie redakcji.
Następnie jest oceniany pod względem wartości merytorycznej przez redaktora. Musi również wpisywać się w profil czasopisma.
W przypadku artykułów w języku obcym (angielski, rosyjski) przed przystąpieniem do recenzji zewnętrznej rekomendacji udziela redaktor językowy (native speaker lub osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie).
W przypadku uchybień językowych artykułów w języku polskim, korektę i sugestię poprawek dokonuje redaktor języka polskiego.
Po uwzględnieniu poprawek językowych artykuł jest przekazywany do dwóch recenzentów zewnętrznych z listy umieszczonej na stronie, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Procedura recenzji odbywa się z zachowaniem zasady anonimowości autora i recenzentów (double-blind review proces). W przypadku artykułów napisanych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora.
Recenzje mają formę pisemną i kończą się dopuszczeniem bądź odrzuceniem publikacji. Artykuły wymagające poprawek są przesyłane autorom do korekty wraz z uwagami recenzentów. W przypadku jednej lub dwóch recenzji negatywnych, artykuł nie jest dopuszczony do publikacji. Recenzje są archiwizowane przez Wydawcę
Lista recenzentów współpracujących podana jest na stronie internetowej „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”.

formularz recenzji