Zasady etyki

Redakcja czasopisma “De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństtwie i Obronności" stosuje zasady zgodne z zaleceniami COPE – Komitetu ds. etyki publikacji, które obowiązują autorów zgłaszających teksty do publikacji w czasopiśmie, a także recenzentów i członków redakcji.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Decyzja Redakcji o publikacji artykułu oparta jest na zgodności z profilem tematycznym czasopisma i opiniach recenzentów. Materiał pozytywnie zaopiniowany przez dwóch recenzentów zewnętrznych kierowany jest do publikacji. Gdy recenzenci wskazują na konieczność wprowadzenia zmian i/lub uzupełnień, autor/autorzy informowany jest pisemnie o potrzebie dokonania korekty merytorycznej, co stanowi o warunkowym dopuszczeniu do publikacji. Negatywna ocena wystawiona przez dwóch recenzentów jest równoznaczna z odrzuceniem tekstu. O takiej decyzji autor jest informowany pisemnie.

  • Poufność i bezstronność

Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny, co oznacza, że członkowie Redakcji nie mogą ujawniać żadnych informacji, dotyczących zgłoszonych materiałów nikomu innemu niż inni członkowie Redakcji, Recenzenci oraz Wydawca. Wszystkie informacje dotyczące recenzji poszczególnych artykułów są również traktowane jako poufne.

Redakcja czasopisma “De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności” podejmuje decyzję w sprawie publikacji zgłoszonego materiału, mając przede wszystkim na względzie naukowy charakter analiz, zgodnością z profilem tematycznym czasopisma.

  • Odpowiedzialność

Redakcja zwalcza zjawiska tj. naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu oraz praktyk określanych mianem guest authorshipghostwriting,

W przypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych, skierowanych do Redakcji, autor/autorzy zgłoszonego do publikacji materiału są informowani drogą pisemną o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. W przypadku braku odpowiedzi autora/autorów, Redakcja kieruje informację o sprawie do instytucji, w której afiliowani są autor/autorzy.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autor/autorzy artykułów są zobowiązani do przedstawiania oryginalnych wyników prowadzonych badań naukowych, w sposób rzetelny, wiarygodny, uczciwy i nie budzący wątpliwości. Kluczowym kryterium oceny zgłoszonego tekstu jest obiektywizm analiz. Artykuły pod żadnym pozorem, nie mogą zawierać stwierdzeń nieprawdziwych, niepopartych rzetelnymi wynikami badań naukowych. Fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi, uważane są za nieetyczne i nie są akceptowane. Również zaprezentowany w artykułach przegląd literatury powinien mieć charakter obiektywny.

  • Standardy składania tekstu

W czasopiśmie “De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności” publikowane są jedynie artykuły naukowe o oryginalnym charakterze, które nie zostały opublikowane ani zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie, monografii, pracy zbiorowej lub innej pracy. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach uznawane jest za nieetyczne i nie jest akceptowane.

Gdy w tekście przywoływane są wyniki badań lub dane opracowane/opublikowane przez innych autorów, fragment taki musi mieć formę cytatu i musi zostać opatrzony przypisem. W zgłaszanych materiałach należy w sposób wyraźny zaznaczać odniesienia do prac innych autorów.

Autor/autorzy powinni przygotować tekst w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu. Informacje uzyskane w rozmowie z osobami trzecimi mogą być przytoczone w tekście po uzyskaniu wyraźnej, pisemnej zgody takich osób. Taka informacja powinna zostać umieszczona również w zgłaszanym materiale, w postaci przypisu.

  • Autorstwo pracy

Przypadki tzw. guest authorship i ghostwriting są bezwzględnie uznawane za nieetyczne i nie są akceptowane. Autorstwo należy ograniczyć do osób, które miały znaczący wpływ na ustalenie koncepcji, metod badawczych oraz  realizacji badań.

W przypadku przygotowania tekstu przez kilku autorów, każdy z nich musi udzielić odrębnej zgody na zgłoszenie materiału do publikacji i jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu.

  • Konflikt interesów

W celu uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów autor/autorzy powinni ujawnić wszystkie źródła finansowania przeprowadzonych badań oraz informacje dotyczącego innego wsparcia dla przeprowadzonych badań.

  • Błędy wykryte po opublikowaniu tekstu

W przypadku wykrycia przez autora znaczącego błędu w opublikowanym artykule, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Redakcji i podjęcia współpracy w celu wycofania lub poprawienia tekstu.

  • Oryginalność tekstów i plagiat

Wszystkie formy plagiatu są uznawane za nieetyczne i niedopuszczalne. W przypadku podejrzenia o plagiat, Redakcja stosuje procedurę sprawdzającą. Uczestniczy w niej osoba/osoby zgłaszająca tekst oraz recenzenci.

Potwierdzenie nieprawnego przypisania sobie autorstwa cudzych tekstów, kopiowanie i parafrazowania wyników badań innych jest równoznaczne z odrzuceniem tekstu (nieprzyjęciem tekstu do publikacji). Autor/autorzy jest informowany o tym na piśmie. W przypadku braku odpowiedzi autora/autorów o sprawie zawiadamiana jest instytucja, w której afiliowany jest autor/autorzy.

Gdy autor/autorzy w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa (tzw. autoplagiat) tekst zostaje odrzucony z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz. Redakcja informuje pisemnie o odmowie publikacji artykułu.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Każdy zgłoszony do publikacji artykuł naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych, zgodnie z procedurą double-blind, zgodnie z którą autor/autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości. Recenzenci nie recenzują prac, w stosunku, do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem lub instytucją związanymi z pracą.

  • Terminowość

Recenzent wybrany przez Redakcję do oceny zgłoszonego tekstu, jest zobowiązany do poinformowania o braku możliwości oceny tekstu z uwagi na brak kwalifikacji, czasu lub z uwagi na inny ważny powód. W takim przypadku Redakcja wskazuje innego recenzenta.

  • Poufność i obiektywizm

Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Redakcji “De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”. Wyniki badań, dane i opinie zawarte w recenzowanym tekście nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji materiału.

Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte odpowiednimi argumentami. Krytyka lub uwagi ze względów osobistych są niedopuszczalne.

Na decyzję dotyczącą publikacji wpływa jedynie zawartość merytoryczna przekazanego materiału oraz zgodność tematyczna z profilem publikacji. W procesie recenzowania uwzględniane są następujące kryteria: oryginalny i  naukowy charakter zgłoszonego materiału; zgodność z profilem tematycznym czasopisma; jasność sprecyzowania celu i problemu badawczego; poprawność języka pracy i stosowanej terminologii; poprawność pod względem metodologicznym; odpowiednia weryfikacja hipotez i uzasadnienie wniosków; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu;

  • Wykrycie plagiatu

Recenzenci powinni dokonywać oceny wykorzystanych w artykule źródeł, w celu ewentualnego zidentyfikowania podobieństwa do innych tekstów. Recenzent informuje Redakcję o podejrzeniu dokonania plagiatu lub tzw. autoplagiatu przez osobę/osoby zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/ fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

Szczegółowe zasady procedury recenzowania przyjętej przez czasopismo “De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności” zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce ‘Dla autorów’ – ‘Procedura recenzji’.