O czasopiśmie

Częstotliwość publikacji: półrocznik

Opłaty za publikację: brak opłat 

Open access

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY: 

Czasopismo wydawane jest od 2015 roku, jako półrocznik przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach.

Kwestie poruszane w De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności są poświęcone szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa i obronności. Prace mogą mieć charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny. 
Naszym celem jest promowanie oryginalnej twórczości naukowej oraz integrowanie środowiska naukowego, akademickiego i eksperckiego.

Redakcja informuje, że czasopismo nie posiada wersji papierowej, z tego względu wszystkie publikacje
umieszczone na stronie periodyku są wersjami pierwotnymi (referencyjnymi).

PUNKTY MNISW: 40 pkt.

Wydawca: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet w Siedlcach, Polska, Żytnia 39/219, 08-110 Siedlce

eISSN: 2450-5005

INDEKSOWANIE: ERIH Plus, Index Copernicus, BazHum, BazEkon, CEEOL, CEJSH, CEON, Baza Wiedzy UPH

LICENCJA: Creative Commons - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska