De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate <p><strong>e-ISSN:</strong> 2450-5005</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.34739/dsd</p> <p><strong>Punktacja MEiN:</strong> 40</p> pl-PL secu_et_defen@uph.edu.pl (Karolina Sówka, Izabela Bojko) piotr.switalski@uph.edu.pl (Piotr Świtalski) Thu, 28 Sep 2023 17:28:29 +0000 OJS 3.3.0.15 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Pierwszy rok konfliktu na Ukrainie: konsekwencje polityczne i wojskowe dla Europy Środkowo-Wschodniej https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3297 <p>Wynik konfliktu na Ukrainie przyniesie fundamentalne konsekwencje polityczne, militarne, gospodarcze i społeczne, określając globalną i regionalną równowagę sił oraz losy szeregu organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej i NATO. Celem niniejszego artykułu jest analiza politycznych i militarnych konsekwencji pierwszego roku konfliktu na Ukrainie dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym państw bałtyckich oraz dalszego rozwoju więzi transatlantyckiego, w tym rozwoju NATO do 2030 roku. Zasadniczo odmienne postrzeganie zagrożeń w Federacji Rosyjskiej oraz w NATO, krajach UE i w Ukrainie doprowadziło do rozpoczęcia działań wojskowych Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie 24 lutego 2022 roku. Od tego czasu konflikt zbrojny w Ukrainie przekształcił się w wojnę i przekłada się na coraz bardziej negatywną eskalację stosunków politycznych, wojskowych i gospodarczych pomiędzy Federacją Rosyjską a NATO, UE i innymi aktorami, doprowadzając strony do nuklearnego impasu. Wojna w Ukrainie jest zatem poważnym sprawdzianem wytrzymałości politycznej i militarnej dla NATO i Unii Europejskiej. Oczywistym jest, że istnieje kilka scenariuszy rozwoju wojny w Ukrainie, począwszy od całkowitego zwycięstwa militarnego Ukrainy, a tym samym Zachodu, po całkowite zwycięstwo militarne Federacji Rosyjskiej w konsekwencji długotrwałej wojny na wyniszczenie.</p> Raimonds Rublovskis Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://creativecommons.pl/materialy/ https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3297 Thu, 28 Sep 2023 00:00:00 +0000 Koncepcyjne rozróżnienie pojęć bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa w ukraińskim dyskursu politycznym https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3338 <p>Niniejszy artykuł poświęcony jest rozgraniczeniu pojęć bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa w ukraińskim dyskursie politycznym. W ujęciu metodologicznym artykuł koncentruje się na wykorzystaniu badań z różnych obszarów wiedzy dotyczących polityki i bezpieczeństwa. Podstawą metodologiczną artykułu stał się zbiór ogólnych i szczegółowych metod nauk politycznych, który zapewnił kompleksowe podejście do problemu identyfikacji specyfiki ujęcia pojęć bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa w ukraińskim dyskursie politycznym. Metodologia badań opiera się w szczególności na takich ogólnych zasadach naukowych jak: jedność historyczna i logicza, przejście od abstrakcji do konkretu, obiektywność, systematyczność, zasady analizy i syntezy itd. W szczególności analiza kategorii bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa została przeprowadzona w kontekście polityczno-prawnym. Stwierdzono, że kategoria bezpieczeństwa narodowego jest szersza niż kategoria bezpieczeństwa państwa, która jest ważnym wyznacznikiem demokracji ustrojowej danego państwa. Uzasadnia się, że istotne znaczenie w rozgraniczeniu pojęć bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa zyskuje rodzaj ustroju politycznego państwa. Im bardziej rozwinięte społeczeństwo demokratyczne,</p> Halyna Kuts Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://creativecommons.pl/materialy/ https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3338 Thu, 28 Sep 2023 00:00:00 +0000 Bezpieczeństwo Polski w świetle działań wojennych Rosji na Ukrainie https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3366 <p>W artykule opisano stan bezpieczeństwa militarnego Polski w latach 2014-2022 na podstawie analizy dokumentów rosyjskich i polskich. Przedstawiono oficjalne wypowiedzi przywódców politycznych w mediach oraz poglądy autorów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa Polski. Artykuł rekomenduje kierunki działań poprawiające bezpieczeństwo Polski w aspekcie działań wojennych Rosji na Ukrainie. Poszukując odpowiedzi na pytanie: Jaki wpływ na bezpieczeństwo Polski mają działania wojenne Rosji na Ukrainie?, studiowano literaturę przedmiotu, przeprowadzono analizę dokumentów rosyjskich i polskich oraz oficjalnych wypowiedzi przywódców politycznych w mediach, a także poglądów autorów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa Polski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że Polska samodzielnie nie byłaby w stanie na obecnym etapie modernizacji armii odeprzeć ewentualnej agresji Rosji na nasz kraj. Jedynie ścisła współpraca z Paktem Północnoatlantyckim oraz rozlokowanie większej ilości wojsk amerykańskich na obszarze RP i państw flanki wschodniej daje gwarancje bezpieczeństwa naszego państwa. Przywołane w artykule treści mają na celu aktualizację opinii na temat stanu bezpieczeństwa Polski w czasie działań wojennych na Ukrainie.</p> <p> </p> Adam Kwiatkowski Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://creativecommons.pl/materialy/ https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3366 Thu, 28 Sep 2023 00:00:00 +0000 Uwarunkowania, wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego Polski w kontekście wojny w Ukrainie https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3381 <p>Celem artykułu jest skoncentrowanie rozważań i zarysowanie uwarunkowań, wyzwań, a także potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego Polski w obecnej sytuacji geopolitycznej przede wszystkim ze strony Rosji. Problem badawczy został ujęty w pytaniu: jakie powinny być kierunki prowadzenia polityki w celu zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego Polski. Hipoteza badawcza, która została w artykule zweryfikowana, stanowi, że trzonem bezpieczeństwa międzynarodowego Polski jest ścisła współpraca w ramach sojuszu euroatlantyckiego i Paktu Północnoatlantyckiego NATO, Unii Europejskiej oraz przyjęcie spójnej ze wszystkimi państwami sąsiadującymi bezpośrednio z Polską strategii bezpieczeństwa międzynarodowego. Z metod badawczych służących weryfikacji przyjętej hipotezy i rozwiązania problemu badawczego wykorzystano głównie analizę wykazanej w bibliografii literatury oraz wnioskowanie, a także syntezę i uogólnianie wyciągniętych w wyniku analizy wniosków. Udzielona została odpowiedź na pytanie badawcze, która jest rozwiązaniem podjętego w artykule problemu badawczego. Założoną hipotezę badawczą zweryfikowano, a wnioski ujęto w podsumowaniu. Omówiona w artykule problematyka wydaje się być uzasadniona szczególnie w dobie trwającego konfliktu i toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny spowodowanej napaścią zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.</p> Jan Jakimiec Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://creativecommons.pl/materialy/ https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3381 Thu, 28 Sep 2023 00:00:00 +0000 Proliferacja broni, bezpieczeństwo międzynarodowe i przyszłość systemu międzynarodowego https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3313 <p>Obecnie świat stoi przed niezliczonymi problemami, ale żaden z nich nie jest bardziej nie-bezpieczny niż rozprzestrzenianie się nielegalnej broni. Podczas gdy wśród zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego wymienić można między innymi: biedę, terror, ksenofobię, zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego, wojny, zmiany klimatyczne, obecnie rozwija się również wyzwanie o wiele bardziej śmiercionośne, które ma niszczycielską zdolność całkowitego wymazania historii wszystkich ludów z powierzchni planety. Ponieważ codziennie dziesiątki tysięcy ludzi ginie lub zostaje rannych, konieczne jest zbadanie polityki stojącej za niekończącymi się nadużyciami, niewłaściwym użyciem i nielegalnym rozprzestrzenianiem śmiercionośnej broni w systemie globalnym oraz jej konsekwencjami dla bezpieczeństwa międzynarodowego, biorąc również pod uwagę to, że w ostatnim czasie nie poświęcono temu zagadnieniu zbyt wiele uwagi. Opierając się na danych archiwalnych i danych jakościowych, niniejszy artykuł analizuje konsekwencje ciągłego nielegalnego rozprzestrzeniania broni dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Wyniki badania pokazują, że niepowodzenia podmiotów państwowych w rozwiązywaniu problemu nielegalnego rozprzestrzeniania broni mają poważne konsekwencje nie tylko dla globalnego pokoju i bezpieczeństwa, ale także dla przyszłości ludzkości. Podmioty państwowe muszą odgrywać kluczową rolę w minimalizowaniu nielegalnego rozprzestrzeniania broni, jeśli przyszłość globalnego systemu ma opierać się na bezpieczeństwie.</p> Abdullahi Abdullazeez Osuwa, Olawale Akinrinde Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://creativecommons.pl/materialy/ https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3313 Thu, 28 Sep 2023 00:00:00 +0000 Problem upadłości w krajach UE we współczesnych warunkach https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3312 <p>Актуальность исследования обусловлена последствиями пандемии COVID-19, которая в корне изменила мировую экономику, спровоцировав глобальную рецессию. Юридические лица понесли существенные убытки, являясь основными субъектами экономической деятельности и, как следствие, физические лица стали неплатежеспособными. За этим последовал энергетический кризис, вызвавший повторную рецессию и массовое банкротство бизнеса и физических лиц – потребителей. В условиях сложной эпидемиологической, экономической и геополитической обстановки страны ЕС были вынуждены создать дополнительные правовые механизмы, с целью более эффективного регулирования института банкротства. Целью исследования выступает анализ последствий пандемии COVID-19 и энергетического кризиса, их влияние на рост банкротств в странах ЕС и меры, принимаемые для оздоровления экономики и защиты фундаментальных прав физических лиц по их возвращению в экономический оборот. Тенденции и выводы, сформулированные автором, позволили подчеркнуть важность применения процедуры банкротства. В статье использованы теоретический и эмпирический методы исследования. Актуальность исследования обусловлена последствиями пандемии COVID-19, которая в корне изменила мировую экономику, спровоцировав глобальную рецессию. Юридические лица понесли существенные убытки, являясь основными субъектами экономической деятельности и, как следствие, физические лица стали неплатежеспособными. За этим последовал энергетический кризис, вызвавший повторную рецессию и массовое банкротство бизнеса и физических лиц – потребителей. В условиях сложной эпидемиологической, экономической и геополитической обстановки страны ЕС были вынуждены создать дополнительные правовые механизмы, с целью более эффективного регулирования института банкротства. Целью исследования выступает анализ последствий пандемии COVID-19 и энергетического кризиса, их влияние на рост банкротств в странах ЕС и меры, принимаемые для оздоровления экономики и защиты фундаментальных прав физических лиц по их возвращению в экономический оборот. Тенденции и выводы, сформулированные автором, позволили подчеркнуть важность применения процедуры банкротства. В статье использованы теоретический и эмпирический методы исследования.&nbsp;</p> Irina Cvetkova Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://creativecommons.pl/materialy/ https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3312 Thu, 28 Sep 2023 00:00:00 +0000 Transformacje ładu demokratycznego https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3380 <p>Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kierunków transformacji ładu demokratycznego zarówno w kontekście ustroju politycznego jak i cechy stosunków międzynarodowych. Ład ten podlega oddziaływaniu wielu współczesnych wyzwań i zagrożeń (tj. globalizacji, rewolucji technologicznej, zagrożenia terrorystycznego, itd.). Po zakończeniu zimnej wojny i wzmocnieniu pozycji Stanów Zjednoczonych Ameryki na świecie demokracja miała stać się najbardziej pożądanym typem ustroju państwowego, a wiodąca pozycja międzynarodowa USA miała również zagwarantować demokratyczne podejście do budowania nowego ładu światowego opartego na równej partycypacji i poszanowaniu wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych. Jak się jednak okazało, demokracja nie stała się panaceum na problemy współczesnego świata, a statystycznie odnotowano przyrost liczby państw autorytarnych. Co więcej, atrakcyjność demokracji zaczęła być coraz częściej kontestowana.</p> Marlena Drygiel-Bielińska Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://creativecommons.pl/materialy/ https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3380 Fri, 29 Sep 2023 00:00:00 +0000 Zjawisko phishingu w Polsce https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3345 <p>Phishing to stosunkowo nowe zjawisko, szczególnie w obecnej formie. W świetle danych statystycznych phishing to najpopularniejszy typ cyberataku w Polsce, zatem bez wątpienia jest bardzo istotnym przestępstwem wymagającym sporo uwagi. Cyberprzestępcy stosujący phishing tworzą coraz to nowsze sposoby swoich działań i narażają ofiary na ogromne straty finansowe. Celem artykułu jest omówienie zjawiska phishingu w Polsce jako przestępstwa. Aby dokładnie zobrazować to zagadnienie konieczne jest zapoznanie się z głównymi pojęciami omawianego tematu oraz ukazanie skali zjawiska. Na początku zostaną nakreślone ramy definicyjne środowiska, w którym funkcjonuje phishing, czyli cyberprzestrzeni oraz przedstawiona zostanie liczebność jej użytkowników. Następnie scharakteryzowane zostanie pojęcie phishingu i poddana analizie będzie skala omawianego zjawiska. Poruszony zostanie temat odpowiedzialności karnej sprawców phishingu oraz profilaktyki tego przestępstwa. Problem badawczy pracy brzmi następująco: jak kształtuje się przestępstwo phishingu w Polsce? Hipoteza badawcza to: wraz ze wzrostem liczby użytkowników sieci Internet zjawisko phishingu stanowi coraz większe zagrożenie w Polsce i istotne wyzwanie dla polskiego cyberbezpieczeństwa. Na potrzeby pracy wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu oraz metodę syntezy – w tym analizę dostępnych statystyk NASK i CERT Polska.</p> Mariusz Matacz, Weronika Vodičková Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://creativecommons.pl/materialy/ https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3345 Fri, 29 Sep 2023 00:00:00 +0000 Nowelizacja art. 258 kodeksu karnego w świetle dynamiki zjawiska przestępczości zorganizowanej https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3374 <p>Celem artykułu jest przybliżenie znowelizowanych rozwiązań prawnokarnych w przedmiocie art. 258 traktującego o zorganizowanej grupie i związku przestępczym. Tłem niniejszych rozważań jest analiza statystyczna zjawiska przestępczości zorganizowanej w trzech podstawowych obszarach jej działań – w obszarze kryminalnym, gospodarczym i narkotykowym. Ponadto, zaprezentowana zostanie statystyka ogólnej liczby grup przestępczych wyeliminowanych na przestrzeni ostatnich lat. Istotnym elementem poznawczym jest również wskazanie na doniosłość zjawiska przede wszystkim w zakresie generowanych szkód w Skarbie Państwa.</p> Anna Hernacka-Janikowska Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://creativecommons.pl/materialy/ https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3374 Fri, 29 Sep 2023 00:00:00 +0000 Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją przewodów poliamidowych https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3252 <p>Artykuł przedstawia procedury bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją przewodów poliamidowych, prowadzącego działalność biznesową w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. W artykule skupiono się na regulacjach i aktach prawnych określających podstawowe obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika w zakresie BHP, umożliwiających likwidację lub ograniczenie oddziaływania czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla pracownika. Poddano analizie stanowiska pracy szczególnie narażone na występowanie zdarzeń w związku z pracą, wywołanych przyczyną zewnętrzną. Przedstawiono zapobiegawcze metody minimalizowania zagrożeń na stanowisku pracy, wskazano na szczególną rolę i zaangażowanie pracodawcy w zwiększanie świadomości związanej z zagrożeniami, wypadkami, urazami i chorobami zawodowymi oraz współudział pracowników w tym procesie.</p> Grzegorz Klimkowski, Henryk Noga, Barbara Beata Garbarz-Glos Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://creativecommons.pl/materialy/ https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3252 Fri, 29 Sep 2023 00:00:00 +0000 Otyłość zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3355 <p>Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu wzrostu wskaźnika body mass index (BMI) na bezpieczeństwo zdrowotne określonej populacji. Praca prezentuje analizę zebranych danych statystycznych, które dobitnie wskazują na zdecydowany wzrost liczby osób otyłych na świecie w ostatnich dziesięcioleciach (zobrazowano na podstawie danych z USA, Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii). Problemem badawczym są wyraźne trendy oraz zagrożenia wynikające ze wzrostu liczby ludzi otyłych w społeczeństwach poszczególnych krajów i regionów. Ewidentną konsekwencją nakreślonego problemu jest znaczne obciążenie systemów opieki zdrowotnej i wzrost ich kosztów utrzymania. Przedłożone obserwacje prowadzą do wniosków potwierdzających hipotezę dotyczącą konieczności implementacji skutecznych programów ukierunkowanych na walkę z narastającym problemem.</p> Artur Szymonik Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://creativecommons.pl/materialy/ https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3355 Fri, 29 Sep 2023 00:00:00 +0000 Charakterystyka bezpieczeństwa religijnego w Republice Słowackiej https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3463 <p>Bezpieczeństwo religijne polega na zapewnieniu wolności wyznania, praktyk religijnych oraz ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji, przemocy czy prześladowań związanych z przekonaniami religijnymi. Pojęcie bezpieczeństwa religijnego obejmuje również ochronę miejsc kultu, budynków religijnych oraz innych zasobów związanych z praktykami religijnymi. Bezpieczeństwo religijne wywiera wpływ na ogólne bezpieczeństwo publiczne, ponieważ akty przemocy i dyskryminacji wobec wspólnot religijnych (ale też akty przemocy dokonywane przez grupy wyznaniowe) mogą mieć negatywne skutki społeczne i polityczne.Bezpieczeństwo religijne w Republice Słowackiej jest regulowane przez odpowiednie przepisy prawne i konstytucyjne gwarancje. System bezpieczeństwa religijnego na Słowacji ma swoje mocne strony, takie jak ochrona wolności religijnej, ale również ograniczenia, które mogą być krzywdzące dla niektórych grup wyznaniowych.</p> Jacek Mrozek Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3463 Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0000