https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/issue/feed De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2023-03-03T00:00:00+00:00 Karolina Sówka, Izabela Bojko secu_et_defen@uph.edu.pl Open Journal Systems <p><strong>e-ISSN:</strong> 2450-5005</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.34739/dsd</p> <p><strong>Punktacja MEiN:</strong> 40</p> https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3067 Propaganda wizualna jako narzędzie polityki zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu w relacjach z Państwem Izrael 2022-12-28T14:33:28+00:00 Renata Tarasiuk renata.tarasiuk@uph.edu.pl <p>Głównym celem poniższego artykułu jest eksplanacja powiązań między rysunkiem satyrycznym jako narzędziem propagandy a wektorami polityki międzynarodowej Islamskiej Republiki Iranu, ze szczególnym uwzględnieniem Państwa Izrael. Przedmiotem opisu jest wykorzystywanie przez irańskie instytucje kulturowe rysunku satyrycznego w kreowaniu polityki antyizraelskiej i dążenie do jak najszerszej jej widoczności w perspektywie międzynarodowej. Propaganda, z uwagi na swój perswazyjny potencjał przekształcający percepcję i prowadzący do manipulowania zachowaniami, wymaga odpowiednich narzędzi, przy pomocy których uaktywniają się symbole, hasła, słowa kluczowe, by parafrazując Johna Austina – wykreować pożądaną rzeczywistość przy pomocy odpowiedniej narracji. Przyjęto hipotezę, że irańska propaganda wizualna zajmuje istotne miejsce w kreowaniu antyizraelskiego dyskursu. W szczegółowych pytaniach badawczych skoncentrowano się na: sposobie, w jaki Iran przy pomocy obrazów (ikon/symboli) realizuje swoją antyizraelską kampanię; instytucjach konstruujących dyskurs propagandowy; sytuacjach sprzyjających kreowaniu takich dyskursów oraz naturze relacji między propagandą a innymi działaniami politycznymi wobec Izraela, a także wobec USA. Szczegółowej analizie poddano te treści propagandy wizualnej, które, zdaniem autora, odnoszą się do najistotniejszych aspektów relacji irańsko-izraelskich (w kontekście również irańsko-amerykańskich), w tym zwłaszcza do znaczenia, jakie w tej relacji zyskuje polityka pamięci Holokaustu i jej odniesienie do współczesnej sytuacji bliskowschodniej, zwłaszcza do problemu palestyńskiego. W procesie empirycznym dokonano analizy wizualnych form dyskursu propagandowego traktowanych w kategoriach hybrydycznych struktur multisemiotycznych, a w części teoretycznej wykorzystano najczęściej stosowane w tego typu badaniach klasyczne metody formalne.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3242 Zjawisko terroryzmu w latach 2015-2022. Wybrane trendy globalne i regionalne 2023-01-24T07:48:05+00:00 Marta Stempień marta.stempien@uph.edu.pl <p>W 2021 r. liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych atakami terrorystycznymi spadła siódmy rok z rzędu (osiągając jedną trzecia liczby ofiar z 2015 r.). Jednak spadek liczby ofiar nie oznacza, że nie ma nowych, niepokojących trendów w przestrzeni międzynarodowej. Nie łatwo bowiem badać zjawiska terroryzmu w regionach, w których współistnieją inne, asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa. Często lokalne konflikty zbrojne i przemoc przeplatają się z działaniami terrorystycznymi. Niniejszy artykuł ma formę studium porównawczego. Celem jest identyfikacja trendów zachodzących w przestrzeni międzynarodowej i regionalnej, związanych ze zjawiskiem terroryzmu w latach 2015-2022. Artykuł koncentruje się na państwach najbardziej dotkniętych terroryzmem oraz wybranych regionalnych kompleksach bezpieczeństwa postrzeganych jako systemy (wraz z państwami, które te systemy tworzą). Badania wykazały, że zjawisko terroryzmu w latach 2015-2022 wiązało się z niestabilnością i konfliktami.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3134 B(R)ICS wobec inwazji Rosji na Ukrainę 2023-01-13T21:52:52+00:00 Damian Jarnicki damian.jarnicki@uph.edu.pl <p>Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie poszerzenia perspektywy jednego z głównych wyzwań bezpieczeństwa globalnego, którym jest inwazja Rosji na Ukrainę, rozumiana jako akt rewizjonistyczny współczesnej globalnej architektury bezpieczeństwa, jak również przedmiot relatywizacji dyskursu o kształcie współczesnej globalnej architektury bezpieczeństwa. Aktywnym podmiotem tego dyskursu jest tzw. BRICS, z Rosją-agresorem w swoich szeregach. Jako cel wybrano zrekonstruowanie i zaprezentowanie ogólnego wydźwięku postawy BRICS jako reprezentanta Globalnego Południa oraz wyjaśnienie strategicznych determinantów perspektywy Brazylii, Indii, Chin oraz Republiki Południowej Afryki wobec arbitralnego rewizjonizmu Rosji na Ukrainie. Na podstawie tego podjęto następnie próbę ekstrapolacji wpływu tej wojny na perspektywy funkcjonowania BRICS w jej kampanii na rzecz przebudowy mechanizmów globalnego bezpieczeństwa.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3251 Działania hybrydowe na Morzu Bałtyckim. Zarys problemu dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 2023-02-01T18:50:03+00:00 Jarosław Keplin jaroslaw.keplin@apsl.edu.pl <p>W niniejszym artykule podjęto się próby przedstawienia możliwych scenariuszy na Morzu Bałtyckim jako efekt działań hybrydowych. Współcześnie prezentowane w literaturze przedmiotu przykłady działania Federacji Rosyjskiej, szczególnie w aspekcie aneksji Krymu utrwalają przekonanie o skuteczności takich działań. Najczęściej przedstawia się, że są to działania skryte, wieloznaczne, a przez to powodujące trudność interpretacji co do czynu agresora. Dlatego rządy państw stoją przed wyzwaniem zachowania dotychczasowego statusu quo i wspólnie starają się wypracować skuteczne narzędzia do przeciwdziałania takim zagrożeniom. Podkreślenia wymaga, iż determinacja państw w osiąganiu swoich celów narodowych powoduje, że wykorzystują one narzędzia z obszarów politycznych, ekonomicznych i informacyjnych jako tańsza alternatywa dla instrumentów militarnych. Ponadto należy podkreślić, że w aspekcie Morza Bałtyckiego nadmierna eksploatacja zasobów ożywionych i nieożywionych powoduje jego ciągłą degradację. Dlatego w celu utrzymania ładu międzynarodowego na tym akwenie - państwa i organizacje międzynarodowe wydają różnego rodzaju przepisy prawa i regulacje, które mają zabezpieczyć ich interesy oraz zapobiegać dalszej degradacji środowiska naturalnego. Z uwagi na ich niedoskonałość podlegają one ciągłej weryfikacji i aktualizacji, a w skrajnym przypadku mogą stanowić spór międzynarodowy.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3200 Nielegalne migracje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019-2022 2023-01-19T10:33:25+00:00 Martyna Haraf martynawojcik.pv@gmail.com <p>Głównym celem artykułu jest przybliżenie znaczenia roli i ochrony granicy państwowej w przypadku zagrożeń wynikających z nielegalnej migracji. W artykule ukazano ramy definicyjne, podział i charakterystykę zjawiska migracji. Przeanalizowano regulacje prawne dotyczące statusu migranta, statusu uchodźcy oraz ujęcia przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. W artykule szczegółowo przybliżono zakres i zasięg nielegalnej migracji występującej w ostatnich latach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem artykułu była Odpowiedź na pytania: Jak wygląda ochrona i obrona granic na poziomie krajowym Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie kryzysu migracyjnego i nielegalnej migracji? Czy w perspektywie minionych lat liczba nielegalnych migrantów przybywających na tereny Rzeczypospolitej Polskiej uległa zmianie? Czy istnieją realne uzasadnienia przybywania migrantów na teren Rzeczypospolitej Polskiej? Metodą badawczą, którą posłużono się w artykule jest analiza literatury badawczej oraz dostępnych statystyk Straży Granicznej, w szczególności danych dotyczących przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3248 Wybrane determinanty zagrożeń wynikające z implementacji koncepcji IOT/IOE 2023-01-24T16:07:14+00:00 Joanna Grubicka joanna.grubicka@apsl.edu.pl <p>Dostęp do globalnej sieci internetowej stał się obecnie na tyle powszechny, że zaczyna sterować urządzeniami powszechnego użytku oraz bardzo złożonymi procesami technologicznymi. Obecnie nadano temu zjawisku termin Internet Przedmiotów/Internet Wszechrzeczy. Niewątpliwie możliwość wykorzystania tego nowoczesnego narzędzi daje nieograniczone szanse rozwoju, niemniej jednak stwarza wiele zagrożeń, które mogą doprowadzić do zjawisk katastrofalnych. Artykuł poświęcony jest ocenie ryzyka wystąpienia zagrożeń oraz prezentuje praktyczną do wykorzystania metodologię analizy i szacowania ryzyka. Głównym celem opracowania jest wskazanie wybranych aspektów i zmian, które mają wpływ na zagrożenia dla przesyłanej informacji oraz znaczącą rolę użytkownika w systemie bezpieczeństwa informacji IoT/IoE. Ponadto koncepcja zarządzania bezpieczeństwem informacji powinna w szczególności precyzować odpowiedzi na następujące pytania: 1) Czym jest bezpieczeństwo cyfrowe (informacyjne)?; 2) Na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym (informacyjnym)?; 3) Jakie są kluczowe wyzwania stojące przed zarządzaniem bezpieczeństwem informacyjnym w ekosystemie IoT/IoE?; 4) Czy istniejące rozwiązania w ekosystemie są wystarczająco bezpieczne, aby można je było wdrażać do systemów przetwarzających informacje? Weryfikacja powyższej hipotezy oraz podanie odpowiedzi na powyższe pytania wymagało dokonania krytycznej analizy wybranych pozycji literatury przedmiotu. Uwzględniono także wyniki badań autorki w zakresie tej problematyki.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3240 Aktywność informacyjna uczestników stosunków międzynarodowych zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Wybrane aspekty 2023-01-21T15:28:55+00:00 Izabela Szkurłat izabela.szkurlat@apsl.edu.pl Andrzej Żebrowski andrzejzebrowski@onet.pl <p>Państwa zawsze uczestniczyły w kooperacji negatywnej zarówno o charakterze militarnym, jak i pozamilitarnym. Była ona i jest wspierana przez operacje informacyjne prowadzone w ramach trwającego globalnego konfliktu informacyjnego. Jej uczestnicy angażują się w prowadzeniu agresji informacyjnej kierując się różnymi motywami. Ta agresja jest obecna w osobowej i technicznej przestrzeni informacyjnej, co pozwala przy trwającym postępie naukowo – technicznym i technologicznym adoptować dla tego rodzaju działalność technik teleinformatycznych, komunikacyjnych i cyberprzestrzeń. Agresja informacyjna jest ukierunkowana jest na człowieka i walki o jego duszę przy realizacji partykularnych interesów przez aktywność podmiotów uczestniczących. Zmieniającemu się otoczeniu państw towarzyszą zintensyfikowane operacje informacyjne, gdzie występują elementy właściwe dla agresji informacyjnej. Dostęp do informacji w czasie niemal rzeczywistym, a także bombardowanie społeczeństw ogromną ilością informacji, przy jednoczesnym braku czasu na ich weryfikację, ułatwia prowadzenie agresji informacyjnej. Należy mieć świadomość tego, że zjawiska, zdarzenia i procesy występujące w globalnej przestrzeni bezpieczeństwa, będą nadal poddawane ocenie przez podmioty państwowe i pozapaństwowe, gdzie każdy z nich będzie dążył do zajęcia znaczącej pozycji w procesie kształtowania środowiska bezpieczeństwa miedzianobrodego w XXI wieku. Chodzi nie tylko o teraźniejszość, ale i o przyszłość, gdzie agresja informacyjna będzie zaznaczała coraz większą obecność w globalnej przestrzeni informacyjnej.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/2971 Metodologia analizy zależności między parametrami fizycznymi a zmiennymi cen regionalnego zapotrzebowania na energię wiatrową (w zastosowaniu do agregatora łotewskiego) 2022-11-09T09:22:02+00:00 Kristina Mahareva krimaha@keemail.me Veronika Silinevica veronika.silinevicha@gmail.com Inna Stecenko Stecenko.I@tsi.lv <p>W artykule zaproponowano metodologię kompleksowej analizy zależności korelacyjnych i regresyjnych relacji między ceną energii elektrycznej a produkcją energii wiatrowej na rynku energii elektrycznej, zgodnie z Krajowym Planem Energetyki i Klimatu na lata 2021-2030, w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w wytwarzaniu energii elektrycznej. Zarówno modele biznesowe, jak i technologie regulacji podaży i popytu na energię elektryczną (EE) ulegają istotnym zmianom. Głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przekształcenie Europy do 2050 r. w pierwszy na świecie kontynent neutralny dla klimatu. Wykorzystanie energii odnawialnej znacznie zmniejsza zależność od paliw kopalnych jako źródła energii, pomagając ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Rozwój odnawialnych źródeł energii może również pomóc w ustabilizowaniu cen energii w przyszłości, gdy będzie ona stanowić znaczną część miksu energetycznego, który zasila przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Dobrowolna optymalizacja zużycia energii elektrycznej i oszczędność energii przez odbiorcę końcowego pociąga za sobą skutki gospodarcze realizowane przez mechanizm Demand Response (DR). Przedstawione adaptowane modele pomagają zrozumieć ten mechanizm i ustalić rozwój łotewskiego regionalnego agregatora, który z kolei wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne w krajach Unii Europejskiej oraz poprawia zrównoważenie i odporność energetyczną.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/2979 Redefinicja wojny i broni masowego rażenia w XXI wieku 2022-11-30T21:32:34+00:00 Marcin Konieczny markon7788@gmail.com <p>Wojna potrzebuje nauki i zaawansowanej technologii, aby ewoluować. Do czasów rewolucji technologicznej wojny miały charakter lokalny, a nie globalny. Artykuł przedstawia koncepcję nowej idei wojny zdecentralizowanej jako wojny domowej i hybrydowej. Celem badawczym artykułu jest zainicjowanie dyskusji na temat ewolucji wojny i broni masowego rażenia. Problem badawczy został sformułowany w następujący sposób: czy jest to nowe wyzwanie wymagające doskonalenia w zakresie edukacji, szkolenia, wyposażenia oraz uzupełniania luk w regulacjach prawnych i istniejącej strategii? Czy obowiązujące akty prawne oraz działania wyspecjalizowanych instytucji i organów mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka związanego z użyciem broni masowego rażenia? Mając na uwadze powagę problemu, autor stawia hipotezę, że broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna i nuklearna może stać się jednym z najskuteczniejszych sposobów osiągania celów w konfliktach zbrojnych. W opracowaniu skoncentrowano się na problematyce tej broni, ponieważ nie tylko broń jądrowa może odgrywać istotną rolę w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, a ograniczenia w proliferacji i stosowaniu broni chemicznej i biologicznej wydają się nieskuteczne. Artykuł, będący konsekwencją redefinicji wojennej, jest próbą ponownego przemyślenia pojęcia broni masowego rażenia, poprzez wyjaśnienie roli cyberataków, fanatyzmu politycznego i nienawistnej propagandy.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3065 Grupy ratownictwa specjalistycznego w Państwowej Straży Pożarnej 2022-11-01T17:36:59+00:00 Zbigniew Ciekanowski zbigniew@ciekanowski.pl Rafał Podlasiński zbigniew@ciekanowski.pl Anatoliy Radkevych zbigniew@ciekanowski.pl <p>Celem opracowania jest analiza funkcjonowania grup zadaniowych znajdujących się w&nbsp; strukturach Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawienie podstawowych działań specjalistycznych realizowanych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczy. Natomiast problem badawczy zastał wyrażony w postaci następującego pytania:&nbsp; Jak PSP jest przygotowana do realizacji specjalistycznych działań ratowniczych? W artykule przedstawiono podział na zakres podstawowych i specjalistycznych działań ratowniczych, takich jak ratownictwo techniczne, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, działania poszukiwawczo-ratownicze i ratownictwo wodno-nurkowe. Poddano analizie funkcjonowanie tych grup ratowniczych, które powstały na podstawie potrzeby likwidacji swoistych zagrożeń w ramach odrębnych dziedzin ratownictwa. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3104 System ratownictwa górskiego w Polsce 2022-12-27T14:11:50+00:00 Piotr Kolmann piotr.kolmann@pans.nysa.pl <p>Ratownictwo górskie stanowi złożoną działalność człowieka, która to w Polsce znalazła swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych oraz przybrała formę organizacyjną dedykowanego systemu ochronnego. W artykule zawarto wyniki badań naukowych przeprowadzonych pod kątem potrzeby sporządzenia charakterystyki systemu ratownictwa w górach. Wobec zidentyfikowania zróżnicowanych właściwych rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w wielu państwach świata posłużono się przykładem Polski z jednoczesnym wskazaniem potrzeby przeprowadzenia stosownego studium komparatystycznego jako kolejnego etapu procesu poznania systemów ratownictwa górskiego.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3064 Frontex w systemie zarządzania bezpieczeństwem granic Unii Europejskiej 2022-11-02T13:21:17+00:00 Zbigniew Ciekanowski zbigniew@ciekanowski.pl Julia Nowicka j.nowicka@akademia.mil.pl Sławomir Żurawski slawomir.zurawski@onet.pl <p>Głównym celem niniejszego artykułu jest charakterystyka Agencji UE, którą jest Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX), a także przedstawienie roli jaką pełni ona w systemie zarządzania granicami zewnętrznymi UE. W opracowaniu wykorzystano metody jakościowe, a za źródło informacji posłużyła analiza treści dokumentów i literatury przedmiotu. W pierwszej części artykułu autorzy przedstawiają podstawowe informacje dotyczące polityki azylowej i migracyjnej UE. Następnie opisują system zarządzania granicami zewnętrznymi UE oraz wskazują rolę FRONTEXU w tym systemie, charakteryzując utworzone instrumenty Agencji tj. EUROSUR, ETIAS I FADO. W głównej części autorzy skupiają się na strukturze i zadaniach FRONTEXU. Podsumowując zwracają uwagę na zmiany globalizacyjne, kulturowe, gospodarcze i militarne, które niosą ze sobą poważne zagrożenia powodując zachwianie stabilnej egzystencji obywateli Unii Europejskiej. Wnioski z rozważań potwierdzają tezę o wysokiej przydatności Agencji FRONTEX w zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa Unii Europejskiej.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3055 Podstawowe kalkulacje stosowane w dowodzeniu lotnictwem Wojsk Lądowych 2022-10-28T17:23:44+00:00 Sylwester Lubiejewski sylwester.lubiejewski@gmail.com <p>Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych kalkulacji stosowanych w procesie dowodzenia lotnictwem wojsk lądowych (LWL) przez pryzmat wskaźników możliwości bojowych śmigłowców w oparciu, o które planuje się ich użycie w konflikcie o wysokiej intensywności. W trakcie badań wykorzystano metody teoretyczne: analizę, syntezę, abstrahowanie i wnioskowanie oraz metody empiryczne, które obejmowały sondaż diagnostyczny i obserwację. Metody te pozwoliły określić wskaźniki możliwości przestrzennych, czasowych i skuteczności bojowej śmigłowców, które wykorzystywane są w procesie dowodzenia LWL oraz o wiele czynników wpływających na możliwości bojowe LWL na polu walki, do których należy zaliczyć: właściwości taktyczno-technicznych śmigłowców i sprzętu zabezpieczającego ich działanie, wyszkolenie personelu, taktyka działania, warunki atmosferyczne, morale żołnierzy. Zaprezentowano rozwiązania w taktyce działania LWL na przykład organizację wysuniętych punktów uzbrajania i tankowania śmigłowców oraz w wyposażeniu lotnictwa wojsk lądowych pozwalające na szybsze odtwarzanie zdolności bojowej statków powietrznych, efektywniejsze rozpoznanie pola walki i rażenie celów.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3197 Ciężar dowodu: stopień dowodu w postępowaniu sądowym. Doświadczenia Łotwy 2023-02-06T01:49:23+00:00 Tatjana Jurkeviča advokatu.birojs@inbox.lv <p>Aktualność tematyki ciężaru dowodu w ważniejszych postępowaniach sądowych” opiera się na niejednoznacznym pojmowaniu standardu dowodowego w praktyce prawniczej, czyli momentu, w którym fakt uznaje się za udowodniony lub nieudowodniony. Celem artykułu jest zbadanie regulacji prawnych ciężaru dowodu w procedurze cywilnej, postępowaniu administracyjnym, postępowaniu w sprawie wykroczeń administracyjnych i procedurze karnej oraz określenie standardów ciężaru dowodu w ramach każdego z tych postępowań. Ciężar dowodu lub obowiązek udowodnienia twierdzonego faktu jest istotnym elementem każdego postępowania dowodowego. Określenie standardu dowodowego jest zagadnieniem niejednoznacznie rozumianym w teorii prawa, a zwłaszcza w praktyce prawniczej. Niejednoznaczne rozumienie standardu dowodowego w praktyce prawniczej może prowadzić do uznania nieudowodnionych faktów za udowodnione lub odwrotnie, a nawet doprowadzić do uznania winnymi osób za niewinne. Autorka, badając ciężar dowodu w postępowaniu sądowym, wyjaśnia prawne aspekty jego standardów.</p> 2023-03-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności