Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz przeglądowe, recenzje, polemiki i sprawozdania z konferencji naukowych.

Artykuł powinien liczyć od 20.000 do 40.000 znaków (bez streszczenia oraz wykazu bibliograficznego); dłuższe artykuły mogą być uwzgędnione po uprzedniej akceptacji Redakcji; recenzja do 15.000 znaków; sprawozdanie do 10.000 znaków.

Wymogi techniczne:

Przesłany artykuł powinien być kompletny, tzn. posiadać:

 • informacje o autorze – stopień/tytuł naukowy, nazwę uczelni (jednostki) i wydziału (instytutu), zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy oraz numer telefonu i adres do korespondencji, numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID).
 • tytuł oraz jego tłumaczenie w języku angielskim.
 • abstrakt – w języku polskim i języku angielskim – do 1 000 znaków; powinien w sposób syntetyczny wskazywać cele, hipotezy, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki.
 • do 5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim;
 • tekst należy podzielić na części: wprowadzenie, tekst właściwy (nienumerowane podrozdziały), podsumowanie
 • bibliografię, zawierającą jedynie pozycje wykorzystane w artykule, zgodnie z formatem Chicago - De_Securitate_Instrukcja Chicago style
 • notę o autorze
 • czcionka 12 pkt (Times New Roman); interlinia 1,3; tekst wyjustowany; marginesy standardowe – 2,5 cm;
 • należy stosować przypisy dolne automatycznie numerowane; czcionka TNR; wielkość 10 punktów; interlinia 1,3; tekst wyjustowany; odwołując się do źródeł internetowych należy podać w nawiasie datę dostępu (11.04.2015); należy usunąć hiperłącza; stosujemy skróty łacińskie: op.cit.(dzieło cytowane), vide (zobacz), ibidem (tamże), idem (tenże), eadem (taż), eidem (ci sami), passim (w różnych miejscach);
 • w bibliografii należy podać linki z nr DOI, jeżeli są dostępne
 • cytaty należy rozpocząć i zakończyć cudzysłowem, a ich źródło wskazać w przypisie;
 • tabele, schematy, rysunki, wykresy (w kolorach szarości) powinny być kolejno numerowane i odpowiednio nazwane, konieczne jest podanie ich źródła.

Szczegółowe wytyczne techniczne zawarte są w szablonie artykułu

Wraz z artykułem należy przesłać oświadczenie

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.