WAŻNA INFORMACJA: W związku z dużą liczbą zgłoszeń, przyjmowanie artykułów do nr 1 i 2 2020 zostało wstrzymane.
Informacja o wznowieniu naboru artykułów zostanie umieszczona na stronie internetowej.

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY: 

Czasopismo wydawane jest od 2015 roku, jako półrocznik przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie 
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Naszym celem jest promowanie oryginalnej twórczości naukowej oraz integrowanie środowiska naukowego, akademickiego i eksperckiego.

Kwestie poruszane w De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności są poświęcone szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa i obronności. Publikowane teksty oscylują wokół opisu i wyjaśnienia wielowątkowości, wieloaspektowości i wielowymiarowości fenomenu bezpieczeństwa.

Celem czasopisma jest podjęcie interdyscyplinarnej debaty i wymiany poglądów naukowych młodego, jak i bardziej doświadczonego  środowiska naukowego. Prace mogą mieć charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny. Nie ograniczamy się do jednej perspektywy opisu, wyjaśnienia i przewidywania, lecz mamy nadzieję, że czasopismo będzie miejscem holistycznego dyskursu naukowego i wymiany poglądów środowiska naukowego związanego z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Redakcja informuje, że czasopismo nie posiada wersji papierowej, z tego względu wszystkie publikacje
umieszczone na stronie periodyku są wersjami pierwotnymi (referencyjnymi).

PUNKTY MNISW: 20 pkt.

ISSN: 2450-5005

INDEKSOWANIE: ERIH Plus, BazHum, BazEkon, CEEOL

LICENCJA: Creative Commons - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

ZASADY ETYKI:

Redakcja czasopisma “De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństtwie i Obronności", kierując się zasadami przyjętymi przez COPE – Komitetu ds. etyki publikacji, stosuje się do następujących: zasad etyki publikacji naukowych, które obowiązują autorów zgłaszających teksty do publikacji w czasopiśmie, a także recenzentów i członków redakcji.

PROCES RECENZJI:

Artykuł musi spełniać wymogi techniczne i edytorskie redakcji. Następnie jest oceniany pod względem wartości merytorycznej przez redaktora. Musi wpisywać się w profil czasopisma. W przypadku artykułów w języku obcym (angielski, rosyjski) przed przystąpieniem do recenzji zewnętrznej rekomendacji udziela redaktor językowy (native speaker lub osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie). Artykuł jest przekazywany do dwóch recenzentów zewnętrznych z listy umieszczonej na stronie, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Procedura recenzji odbywa się z zachowaniem zasady anonimowości autora i recenzentów (double-blind review proces). W przypadku artykułów napisanych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora. Recenzje mają formę pisemną i kończą się dopuszczeniem bądź odrzuceniem publikacji. Artykuły wymagające poprawek są przesyłane autorom do korekty wraz z uwagami recenzentów. W przypadku jednej lub dwóch recenzji negatywnych, artykuł nie jest dopuszczony do publikacji. Recenzje są archiwizowane przez Wydawcę. Lista recenzentów współpracujących podana jest na stronie internetowej „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”.

Obowiązki recenzentów 

Każdy zgłoszony do publikacji artykuł naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych, zgodnie z procedurą double-blind, zgodnie z którą autor/autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości. Recenzenci nie recenzują prac, w stosunku, do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem lub instytucją związanymi z pracą.

  • Terminowość

Recenzent wybrany przez Redakcję do oceny zgłoszonego tekstu, jest zobowiązany do poinformowania o braku możliwości oceny tekstu z uwagi na brak kwalifikacji, czasu lub z uwagi na inny ważny powód. W takim przypadku Redakcja wskazuje innego recenzenta.

  • Poufność i obiektywizm

Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Redakcji “De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”. Wyniki badań, dane i opinie zawarte w recenzowanym tekście nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji materiału.

Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte odpowiednimi argumentami. Krytyka lub uwagi ze względów osobistych są niedopuszczalne.

Na decyzję dotyczącą publikacji wpływa jedynie zawartość merytoryczna przekazanego materiału oraz zgodność tematyczna z profilem publikacji. W procesie recenzowania uwzględniane są następujące kryteria: oryginalny i  naukowy charakter zgłoszonego materiału; zgodność z profilem tematycznym czasopisma; jasność sprecyzowania celu i problemu badawczego; poprawność języka pracy i stosowanej terminologii; poprawność pod względem metodologicznym; odpowiednia weryfikacja hipotez i uzasadnienie wniosków; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu;

  • Wykrycie plagiatu

Recenzenci powinni dokonywać oceny wykorzystanych w artykule źródeł, w celu ewentualnego zidentyfikowania podobieństwa do innych tekstów. Recenzent informuje Redakcję o podejrzeniu dokonania plagiatu lub tzw. autoplagiatu przez osobę/osoby zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/ fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

Szczegółowe zasady procedury recenzowania przyjętej przez czasopismo “De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności” zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce ‘Dla autorów’ – ‘Procedura recenzji’.