Dziecko niepełnosprawne wśród nas

Autor

  • Hanna Dłutowska-Osik
  • Agnieszka Lipowska-Kuźba

Abstrakt

Artykuł przybliża próby przezwyciężenia trudności w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i nawiązuje do edukacji włączającej. Zaprezentowano krótkie badania własne, których celem jest próba ustalenia, jacy nauczyciele osiągają sukcesy w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca zawiera także scenariusze zajęć terapeutycznych. Wciąż aktualny jest problem efektywności pracy szkolnej. Znając jego złożoność można mówić o kompetencjach nauczyciela. Jest to specjalista rozumiejący, znający potrzeby swoich wychowanków, wykazujący dużo inwencji twórczej, kreatywności, potrafiący wykorzystać swoje zdolności w pracy zawodowej – na zajęciach, czyniąc je bardzo zajmującymi, interesującymi. Kompetentny nauczyciel wykazuje się prawidłowym przygotowaniem metodycznym i merytorycznym, jest zawsze starannie przygotowany do zajęć, potrafi dobierać metody i środki dydaktyczne, a także prawidłowo przeprowadza zajęcia, aktywizując wszystkich uczniów, przy tym umiejętnie realizuje zamierzone cele lekcji. Ma właściwy stosunek do uczniów: jest życzliwy, troskliwy, wykazuje się umiejętnością nawiązywania kontaktów z innymi oraz talentem pedagogicznym i wysoką kulturą osobistą. Wymienione cechy pozwalają na stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy z dziećmi, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Współczesnym zadaniem szkoły, przedszkola, jest zapewnienie wykształcenia każdemu dziecku, bez względu na jego stan zdrowia. Do niedawna dzieci chore, z upośledzeniem były zwalniane z obowiązku nauczania lub kierowane do domu opieki społecznej albo pozostawały w domu pod opieką rodziców.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baraniewicz D., 2009, Uwarunkowania akceptacji uczniów w klasie integracyjnej,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,
Kraków .
Barżykowska A., 2000, Wzajemny sposób widzenia i postrzegania siebie poprzez
osoby słyszące i niesłyszące, pod red. T. Zacharuk, Siedlce.
Chrzanowska I., 2010, Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
Wydawnictwo Impuls, Kraków.
Deptuła M., 2013, Odrzucenie rówieśnicze – profilaktyka i terapia, Wydawnictwo
PWN, Warszawa.
Gajos D., Miechów. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - postawy rodzicielskie
i problemy wybranych członków rodzin,
http://www.edukacja.edux.pl/p-3346-dziecko-niepelnosprawnew-
rodzinie-postawy.php.
http://www.ankietka.pl/ankieta/54580/niepelnosprawni-w-swieciepelnosprawnych.
html.
Klim K.A., Problem „fali” w gimnazjum, Wydawnictwo RAABE, Warszawa.
Klim-Klimaszewska A., 2010, Pedagogika przedszkolna, Wydawnictwo
Erica.
Krysztofik-Gogol E., 2010, pod red. D. Zając, O kompetencjach współczesnych
wychowanków, Bydgoszcz.
Murawski J., Przyczyny agresji i przemocy w szkole,
http://cku.wodzisław.pl/gazeta/muraw1.htm.
Sakowska M., Sikora J., Żwirblińska A., 2003, Obyś cudze dzieci… wychował,
Wyd. Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce.
Szumski G., Kwartalnik Pedagogiczny 2008.
Szumski G., współp. Firkowska-Mankiewicz A., 2010, Wokół edukacji
włączającej, Wydawnictwo APS, Warszawa.
Świderska B., Planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
„Meritum” 1/2006.
Węglarczyk G., Konspekt lekcji wychowawczej, „Wychowawca”, 1996, Nr 1.
Zacharuk T., Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, Mazowiecki
Kwartalnik Edukacyjny „Meritum” 1 (20) 2011.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-26

Jak cytować

Dłutowska-Osik, H., & Lipowska-Kuźba, A. (2019). Dziecko niepełnosprawne wśród nas. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 16(16(9), 207–223. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1167