Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst został zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz przeglądowe, recenzje, polemiki i sprawozdania z konferencji naukowych.

Artykuł powinien liczyć od 20.000 do 40.000 znaków (bez wykazu bibliograficznego); dłuższe artykuły mogą być uwzgędnione po uprzedniej akceptacji Redakcji; recenzja do 15.000 znaków; sprawozdanie do 10.000 znaków.

Przesłany artykuł powinien posiadać:

 • informacje o autorze – imię i nazwisko, nazwę uczelni (jednostki) i wydziału (instytutu),e-mail, numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID).
 • tytuł oraz jego tłumaczenie w języku angielskim,
 • abstrakt – w języku polskim i języku angielskim – od 1.000 do 1.500 znaków ze spacjami; powinien w sposób syntetyczny wskazywać cele, hipotezy, metody analizy oraz główne wnioski,
 • 5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim,
 • tekst należy podzielić na części: wprowadzenie, tekst właściwy (nienumerowane podrozdziały), podsumowanie; teksty niezawierające założeń metodologicznych nie zostaną przekazane do recenzji,
 • bibliografię, zawierającą jedynie pozycje wykorzystane w artykule, zgodnie z formatem Chicago - De_Securitate_Instrukcja Chicago style,
 • notę o autorze (stopień/tytuł naukowy, zajmowane stanowisko, doświadczenie zawodowe, zainteresowania naukowe, najważniejsze publikacje).

Wymogi techniczne:

 • czcionka 12 pkt (Times New Roman); interlinia 1,3; tekst wyjustowany; marginesy standardowe – 2,5 cm,
 • należy stosować przypisy dolne automatycznie numerowane; czcionka TNR; wielkość 10 punktów; interlinia 1; tekst wyjustowany; odwołując się do źródeł internetowych należy podać w nawiasie datę dostępu w następującym formacie (11.04.2015); należy usunąć hiperłącza; stosujemy skróty łacińskie: op.cit.(dzieło cytowane), vide (zobacz), ibidem (tamże), idem (tenże), eadem (taż), eidem (ci sami), passim (w różnych miejscach),
 • w bibliografii należy podać linki z nr DOI, jeżeli są dostępne,
 • w bibliografii powinno znaleźć się co najmniej 30 pozycji, w tym co najmniej dwa artykuły lub monografie indeksowane w bazie SCOPUS,
 • pozycje bibliograficzne zapisane cyrylicą powinny zostać poddane transliteracji. Najpierw zapisuje się informację bibliograficzną w wersji transliterowanej, a potem [w nawiasach kwadratowych] w wersji oryginalnej. W celu transliteracji należy używać używać serwisu internetowego: https://www.ushuaia.pl/transliterate  (opcja transliteracji: rosyjski BGN-PCGN).
 • cytaty należy rozpocząć i zakończyć cudzysłowem (nie kursywą), a ich źródło wskazać w przypisie;
 • tabele, schematy, rysunki, wykresy (w kolorach szarości - inne nie zostaną opublikowane) powinny być kolejno numerowane i odpowiednio nazwane, konieczne jest podanie ich źródła.

Szczegółowe wytyczne techniczne zawarte są w 

szablonie artykułu w języku angielskim,

szablonie artykułu w języku polskim.

Wraz z artykułem należy przesłać oświadczenie

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowany przez Rektora
  z siedzibą przy ul. St. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce;
 2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje inspektor ochrony danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu wydawniczego publikacji której jest Pani/Pan autorem lub współautorem. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane kontaktowe.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.);
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.