Geostrategiczne znaczenie Wzgórza Świątynnego w konflikcie Izraelsko-Palestyńskim

Autor

  • Renata Tarasiuk Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.01

Słowa kluczowe:

konflikt izraelsko-palestyński, Jerozolima, Wzgórze Świątynne, geopolityka, geografia sakralna

Abstrakt

W poniższym artykule dokonano analizy geostrategicznego znaczenia Wzgórza Świątyn-nego w jednym z najdłużej trwającym konfliktów współczesnego świata – konflikcie izraelsko-pale-styńskim. Celem niniejszej narracji jest próba odpowiedzi na pytanie o przyczyny konfliktogennego charakteru Wzgórza Świątynnego. Zwrócono uwagę na nadrzędne znaczenie Wzgórza Świątynnego wpolityce obu stron, przy czym obie strony podkreślają swoje „odwieczne” prawo do tego miejsca ze względu na historyczne związki kulturowe, polityczne i religijne. Uwzględniając specyficznie „sa-kralny” charakter Wzgórza Świątynnego i obecnych tam miejsc fundamentalnych dla judaizmu i islamu podkreślono szczególny charakter instytucjonalizacji symbolicznej, wykorzystywanej w narracjach po-litycznych obu stron, zwłaszcza „mesjańskie” aspekty izraelskiej narracji obecnych elit politycznych. Pokazano, że do realizacji swoich celów obie strony sięgają po różne środki, nie wykluczając rozwiązań siłowych i aktów dyskryminacji, które generują negatywne skutki społeczne i polityczne, nakręcając spiralę przemocy. Konfliktogenny charakter Wzgórza Świątynnego to jeden z aspektów rzutujących na niemożność rozwiązania konfliktu. Stosownie do sformułowanego problemu badawczego, wykorzystano, niezbędne dla jego rozwiązania, powszechnie stosowane w naukach społecznych metody badawcze: krytyczną i porównawczą analizę materiałów źródłowych (akty prawne i dokumenty, materiały prasowe uwzględniające stanowiska obu stron, strony internetowe organizacji, profile na portalach społecznościowych, materiały filmowe) oraz literaturę przedmiotu. Tam, gdzie to niezbędne, zastosowano również narrację historyczną dla ukazania charakteru konfliktu w perspektywie diachronicznej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2024-04-13

Jak cytować

Tarasiuk, R. (2024). Geostrategiczne znaczenie Wzgórza Świątynnego w konflikcie Izraelsko-Palestyńskim. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(2), 7–31. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.01