Исследование безопасности как правовой категории

Autor

  • Denis Iroshnikov Russian University of Transport (MIIT)

Słowa kluczowe:

prawo, bezpieczeństwo, prawa człowieka, funkcje prawa, zasada prawa, dobro niematerialne, przestępstwo

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest kompleksowemu fundamentalnemu prawnoteoretycznemu badaniu nad bezpieczeństwem jako kategorią prawną. Autor postanowił odejść od tradycyjnego poglądu na kategorię „bezpieczeństwa narodowego” i podjął się wyzwania przeanalizowania bezpieczeństwa z perspektywy holistycznej przez pryzmat charakteru obowiązującego prawa i jego wpływu regulującego. Zastosowana metoda pozwoliła przeanalizować bezpieczeństwo nie pod kątem obowiązywania poszczególnych ustaw, lecz z pozycji całości obowiązującego prawa, jako nadrzędnej wartości prawnej, określonej przez dogmatykę aksjologiczną. Szczególną uwagę poświęca się kwestiom zapewnienia bezpieczeństwa, jako funkcji prawa; bezpieczeństwa jako zasady prawa; prawu jednostki do bezpieczeństwa; bezpieczeństwu jako dobra niematerialnego w prawie cywilnym; oraz bezpieczeństwu w teorii przestępstwa w prawie karnym. Autor dochodzi do wniosku, że kategoria „bezpieczeństwo” jest organicznie wplątana w materię prawną, gdyż może być rozpatrywane jako funkcja i zasada prawa. Poszczególne aspekty wzajemnego oddziaływania między prawem i bezpieczeństwem przejawiają się w poszczególnych dziedzinach prawa: konstytucyjnym (prawo jednostki do bezpieczeństwa), cywilnym (bezpieczeństwo jako dobro niematerialne) i karnym (bezpieczeństwo w teorii przestępstwa w karnistyce). 

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Iroshnikov, D. (2017). Исследование безопасности как правовой категории. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(2), 7–17. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/215