FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PO DIAGNOZIE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.07

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność, niepełnosprawność intelektualna, rodzina, diagnoza, mózgowe porażenie dziecięce

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony sytuacji rodzinnej, jaka może wystąpić po zdiagnozowaniu u dziecka niepełnosprawności. Przedstawia studium przypadku przeprowadzone przez jedną z autorek. Opracowany został na podstawie wywiadu z rodziną oraz po zgłębieniu treści teoretycznych, dotyczących omawianego zagadnienia Przed-stawiono w nim część teoretyczną, diagnozę dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz późniejsze funkcjonowanie rodziny.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dzieci z niepełnosprawnością – jaka pomoc przysługuje rodzicom? https://winncare .pl/akademia/opieka/dzieci-z-niepelnosprawnoscia/, data dostępu: 11.06.2023.

Jazłowska A., Przybyła-Basista H. (2019), Doświadczanie stresu i odnajdywanie pozytywnych aspektów rodzicielstwa w kontekście wychowywania dziecka z nie-pełnosprawnością intelektualną, „Dziecko Krzywdzone”, nr 2, s. 76-105.

Karwowska M. (2003), Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo (w kontekście społecznych zmian), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej «Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej» – edycja 2023, https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent -osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023, data dostępu: 14.06.2023.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej «Opieka wytchnieniowa» – edycja 2023, https://www.gov. pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023, data dostępu: 14.06.2023.

Pisula E. (2007), Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Sikorski J. (2018), Diagnoza postępów w zakresie opanowania podstawowych umiejętności szkolnych uczennicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 22, s. 323-338.

Twardowski A. (1991), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 18-54.

plus na dziecko niepełnosprawne 2023. Komu przysługuje i jak się o nie ubiegać? Nie wszyscy otrzymają tę samą kwotę (2023), https://www.rodzice.pl/ 500-plus-na-dziecko-niepelnosprawne/, data dostępu: 14.06.2023

Pobrania

Opublikowane

2023-09-29

Jak cytować

Czyżewska, Z., & Katner, I. A. (2023). FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PO DIAGNOZIE. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (16(23). https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.07