O karze, tolerancji i dobroczynności w pedagogice resocjalizacyjnej

Autor

  • Lesław Pytka

Słowa kluczowe:

pedagogika resocjalizacyjna, kara, tolerancja, dobroczynność, wychowanie

Abstrakt

W artykule autor rozważa powiązanie trzech nurtów pedagogiki: z jednej strony – segregacyjnego, integracyjnego oraz inkluzyjnego z pojęciami etycznymi, takimi jak: kara, tolerancja i dobroczynność (miłosierdzie), z drugiej zaś – z trzema paradygmatami uprawiania nauki i trzema odmianami pedagogiki jako dyscypliny teoretycznej i praktycznej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ambrozik W., Społeczność lokalna jako płaszczyzna funkcjonowania systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego, maszynopis, Poznań 2009.
Baka G., Pytka L., (red.) Pomoc rodzinie, Białystok 1999.
Bałandynowicz A., Rozwój konceptualizacji środków probacyjnych i kształtowanie się metod resocjalizacyjnych, w: Rejzner A., Szczepaniak P. (red.), Terapia w resocjalizacji. Cześć I. Ujęcie teoretyczne, Warszawa 2009.
Banasiak J., Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania. Elementy teorii i metodyki, Warszawa 1998.
Bauman Z., Życie na przemiał, Warszawa 2005.
Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
Bulenda T., Implikacje koncepcji antropologiczno-kryminalnych w postępowaniu z więźniami, w: B. Hołyst, S. Redo (red.), Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, 1996.
Christie N., Granice cierpienia, Warszawa 1991.
Christie N., Dogodna liczba przestępstw, Warszawa 2005.
Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa 2005.
Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa 1971.
Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Wyd. PWN, Warszawa 1971.
Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001.
Florczykiewicz J., Resocjalizacja jako proces podnoszenia dobrostanu psychicznego. Zarys koncepcji, „Opieka – Wychowanie – Terapia” nr 1-2 (73-74).
Gaik B., Myślenie ponowoczesne i jego reperkusje pedagogiczne, „Opieka – Wychowanie – Terapia” nr 1-2 (73-74) 2008.
Gara J., Człowiek i wychowanie. Implikacje pedagogiczne antropologii filozoficznej Maxa Schellera oraz analogie z wybranymi koncepcjami psychologicznymi, Warszawa 2007.
Hołyst B., Bariery resocjalizacji penalnej, w: B . Hołyst (red.)Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, 1984.
Hołyst B., Kryminologia, Warszawa, 2001.
Jarzębowska-Baziak B., Praca wychowawcza w zakładzie karnym dla młodocianych na tle doświadczeń zakładu w Szczypiornie, 1975.
Kaczyńska W., Przedzałożeniowość myślenia i postępowania pedagogicznego, Warszawa 1992.
Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1996.
Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2006.
Konopczyński M., Nowak B. (red.), Resocjalizacja - ciągłość i zmiana, Warszawa 2008.
Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005.
Królikowska J., Socjologia dobroczynności. Zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich, Warszawa, 2004.
Królikowska J. (red.), Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego, Warszawa 2009.
Kuroń J., Działanie. Jeśli nie panujemy nad swoim życiem, ono panuje nad nami, Wrocław 2002.
Lalak D., Pilch T. (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.
Lalak D. (red.), Dom i ojczyzna Dylematy wielokulturowości, Wyd. UW, Warszawa 2008.
Linowski K., Warunkowe zwolnienie i jego korelaty socjopedagogiczne. Warszawa 2009.
Machel H., Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego, Gdańsk 2001.
Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarne cacus Polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Warszawa 2008.
Malewska H., Tap P., Marginalites et troubles de la socialisation, Paris 1993.
Malewska H., Jednostka w zmieniającym się świecie, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” nr 1, 2005.
Marchel-Kosiorek E., Terapia w więzieniu? w: Rejzner A., Szczepaniak P. (red.), Terapia w resocjalizacji. Część II. Ujęcie praktyczne, Warszawa 2009.
Mazur M., Cybernetyka i charakter, Warszawa 1976.
Mika S., Skuteczność kar w wychowaniu, Warszawa 1969.
Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna. Ku nowej specjalności psychologii, Warszawa 2008.
Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1-7. Warszawa 2003-2009.
Pilch T., Dziecko ulicy. Ewolucja pojęcia, „Opieka – Wychowanie – Terapia” nr 1, 2000.
Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1993.
Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.
Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998.
Pytka L., Powinowactwo i zróżnicowanie semantyczne w obrębie pedagogiki resocjalizacyjnej, w: Pańczyk J. (red.), Forum pedagogów specjalnych XXI wieku, t. 1, Łódź, 2002.
Pytka L., O mglistości języka pedagogiki resocjalizacyjnej, „Opieka – Wychowanie – Terapia” nr 1 (49) 2002.
Pytka L., O eufemizmach w pedagogice specjalnej, w: Kubik W., Urban B. (red.), Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży, Kraków 2005.
Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2008.
Pytka L., Zacharuk T., Zaburzenia przystosowania społecznego dzieci i młodzieży, Siedlce 1998.
Pytka L., Poprawczak – ostatni bastion „utopijnego re-socjalizmu”?, „Opieka – Wychowanie – Terapia” nr 1-2 (65-66) 2006.
Pytka L., Kara, miłosierdzie, resocjalizacja. Sakralizacja versus: utylizacja „ludzkich odpadów”, „Opieka – Wychowanie – Terapia” nr 1-2, 2005.
Pytka L., Rudowski T. (red.), Samoświadomość i jakość życia, Warszawa 2007.
Pytka L., Rozkwit pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce, „Opieka – Wychowanie – Terapia”, nr 3-4, 2008.
Pytka L., Autonomia i uwikłanie transdyscyplinowe pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce, w: Rejzner A., Szczepaniak P. (red.), Terapia w resocjalizacji. Część I, Warszawa 2009a.
Pytka L., Resocjalizacja nieletnich w perspektywie kar i nagród. Punitywność i permisywność systemowa, 2009b.
Radochoński M., Osobowość antyspołeczna. Geneza, rozwój i obraz kliniczny, Rzeszów 2000.
Rejzner A. (red.), Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej, Warszawa 2007.
Rejzner A., Szczepaniak P. (red.), Terapeutyczne funkcje resocjalizacji, Warszawa 2009.
Ruciński S., Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe, Wyd. UW, 1988.
Rudowski T., Arteterapia – inspiracje i wartości, Warszawa 2007.
Rutkowiak J., Dialog bez arbitra jako koncepcja relacji między uczniem a nauczycielem, „Ruch Pedagogiczny”, nr 5-6, 1984.
Sawicka K. (red.), Socjoterapia, Warszawa 1998.
Schmidt D., Wizerunek Służby Więziennej w świetle badań naukowych. Główne kierunki eksploracji, ich wartość poznawcza oraz znaczenie dla praktyków penitencjarnych. Raport z badań, Warszawa 2008.
Siemaszko A., Granice tolerancji, Warszawa 1993.
Sobczak S., Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy teleologii wychowania, Warszawa 2000.
Sobczak S., Aksjologia i teleologia pedagogiki resocjalizacyjnej, rozprawa habilitacyjna. Warszawa, 2009.
Stępniak P., Od resocjalizacji do pracy socjalnej. O konieczności zmiany modelu postępowania, „Opieka – Wychowanie – Terapia” nr 2, 1999.
Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej, Warszawa, 2008.
Szahaj A., Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Toruń 2004.
Szecówka A., Korygowanie interakcji uczniów społecznie, w: Urban B., Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.
Szymanowska A., Więzienie i co dalej?, Warszawa 2003 .
Szczepaniak P., Kara pozbawienia wolności a wychowanie, Warszawa 2003.
Szczepaniak P., Pedagogika penitencjarna - przegląd problemów, w: Prace IPSiR, t. 13, 2008.
Szczęsny W.W., Między dobrem a złem. Wprowadzenie do systemowej antropologii pedagogicznej, Warszawa 1995.
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998.
Urban B., Stanik J.M. (red.), Resocjalizacja, tomy 1-2, Warszawa 2007.
Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 2005.
Utrat-Milecki J. (red.), Kara w nauce i kulturze, Warszawa 2008.
Zacharuk T., O wspólnocie i odrębności pojęciowej „trzech pedagogik” (społecznej, rewalidacyjnej, resocjalizacyjnej), „Pedagogika Społeczna” nr 1, 2001.
Zacharuk T., Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej, Siedlce 2008.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Pytka, L. (2021). O karze, tolerancji i dobroczynności w pedagogice resocjalizacyjnej . Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 13–32. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2457