Феномен фрустрации в подростковом и раннем юношеском возрасте

Autor

  • Olga Tzarkova
  • Tatiana Rabota

Słowa kluczowe:

zjawisko, frustracja, nastolatek, ludzie młodzi

Abstrakt

Artykuł prezentuje problematykę frustracji i jej wpływu na rozwój oraz funkcjonowanie społeczne jednostki w okresie adolescencji i wczesnej młodości. Poddaje analizie definicje, teorie naukowe oraz aktualny stan badań nad zagadnieniem frustracji. Przechodzenie ze stanu dzieciństwa do dorosłości jest okresem, w którym pojawia się konieczność sprostania nowym wyzwaniom i potrzebom społecznym. To czas pokonywania różnorodnych problemów. Stan frustracji jest  zczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży. Może stanowić źródło poważnych zaburzeń osobowości oraz problemów z adaptacją społeczną. Aby zmniejszyć destrukcyjny wpływ stanu frustracji na rozwój osobisty i społeczny ludzi młodych, należy w porę podjąć właściwe i systematyczne wsparcie psychologiczne.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1. Булах І.С., Бушанська Л.П. Базові та ситуативні детермінанти фрустрації підлітків // І.С. Булах, Л.П. Бушанська //Психологія [зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова]. – К.: Вища школа, 1998. – С. 84-91.
2. Дубовицкая Т.Д., Эрбегеева А.Р. Проблема фрустрации у студентов на начальном этапе обучения в вузе/ Т.Д. Дубовицкая, А.Р. Эрбегеева // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 9. – С. 54-57.
3. Кузьмина Е.И. Исследование детерминант свободы-несвободы от фрустрации / Е.И. Кузьмина // Вопросы психологии. – 1997. – № 4 – С. 86-94.
4. Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга / И.П. Павлов. – М.: 2010. – 296 с.
5. Словарь практического психолога / [сост. С.Ю. Головин]. – Минск: Харвест, 1997. – 584 с.
6. Толерантность и психическое здоровье: методические разработки / [Сост. Л.В. Меньшикова]. – Новосибирск, 2003. – 136 с.
7. Реан A.A. Психология адаптации личности: науч.-учеб. пособие / А.А. Реан, А.Р. Кудашов, А.А. Баранов. – СПб: ПраймЕВРОЗНАК, 2008. – 479 с.
8. Чебыкин А.Я. Проблема эмоциональной устойчивости/ А.Я. Чебыкин // Психическая напряженность в трудовой деятельности: сб. науч. тр. / АН СССР. Ин-г психологии; отв. ред. Л.Г. Дикая. – М:, 1989. – С. 197-216

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Tzarkova, O., & Rabota, T. (2021). Феномен фрустрации в подростковом и раннем юношеском возрасте. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 141–151. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2441