Integracja to nie tylko szkoła integracyjna

Autor

  • Oksana Kotormus
  • Marzena Lisowska

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania znaczenia zindywidualizowanych działań integracyjnych ukierunkowanych na wsparcie dziecka z diagnozą autyzmu. W pierwszej części artykułu przestawiono krótką dyskusję na temat pojęcia integracji, przy czym najwięcej uwagi poświęcono celowi integracji. Główną i praktyczną część artykułu stanowi relacja nauczyciela wspomagającego ucznia z autyzmem uczęszczającego obecnie do gimnazjum ogólnodostępnego na terenie miasta Łomianek. Wnikliwa obserwacja chłopca, wspieranie jego rozwoju od wczesnego dzieciństwa, a nade wszystko współdziałanie rodzica, specjalistów oraz ludzi dobrej woli były istotnymi czynnikami osiągnięcia zarówno integracyjnego, jak i włączającego efektu

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aichele V., 2013, Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen – Eine Einführung, in: Inklusion von Menschen mit Autismus, autismus Deutschland e.V. Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus, von Loeper Literaturverlag, Karlsruhe.
Balcerzak-Paradowska B., 2008, Znaczenie rodziny dla jakości życia osoby niepełnosprawnej, w: Frąckiewicz L.,(red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Dziennik Ustaw, 2012 (Dz.U. 2012, poz. 1169).
Hofer R., Sturny-Bossart G., 2004, Integration versus Separation, Vorlesungsskript Zusatzausbildung Schulische Heilpädagogik 2004-2007 (43a, 43b, 44), Institut für Schulische Heilpädagogik (ISH), Luzern.
Hulek A., (red.), 1980, Pedagogika rewalidacyjna, PWN, Warszawa.
Konarska J., 2008, Inny – nie znaczy gorszy, w: Frąckiewicz L., (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciarz A., 1987, Wychowawcze aspekty integracji społecznej uczniów niepełnosprawnych w grupach uczniów klas normalnych, w: Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, WSiP, Warszawa.
Obuchowska I., 2006, Pedagogika specjalna: drogi nadziei, w: Dykcik W.,
Twardowski A., (red.), Poznańska pedagogika specjalna. Tradycje - osiągnięcia – perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Palak Z., Papuda-Dolińska B., 2014, Inkluzja społeczna w procesie edukacji dzieci z niepełnosprawnością, w: Pytka L., Zacharuk T., Jówko E. (red.), Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu, Monografie nr 148, UPH w Siedlcach, Siedlce.
Sochacka K., 2012, Specjalne potrzeby i specyficzne trudności, w: Awramiuk E. (red.), Z problematyki kształcenia językowego, t. IV, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Szumski G., 2006a, Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Szumski G., 2006b, Edukacja inkluzyjna – geneza, istota, perspektywy. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1(199)

Pobrania

Opublikowane

2021-07-04

Jak cytować

Kotormus, O., & Lisowska, M. (2021). Integracja to nie tylko szkoła integracyjna. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 15(15(8), 173–186. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2419