Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Artykuły

Lana Dalinczuk
Organized crime as a threat to national security
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.01
65
pdf
Agnieszka Łapińska
Policja w działaniach antyterrorystycznych
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.02
51
pdf
Veronika Illés
Mniejszości narodowe i ich ochrona w prawie międzynarodowym w XX w. Kwestie definicyjne na przykładzie Polaków i Węgrów na Ukrainie
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.03
39
pdf
Виктор Одиноченко
Проблема межкультурного положения Беларуси: философско-религиоведческий анализ
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.04
21
pdf
Małgorzata Gałęziowska
Bezpieczna tożsamość. Cele aktywności organizacyjnej mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.05
30
pdf
Дмитрий Афанасьев, Кристина Новосад, Руслана Джуган
Особенности дистанционного образования ромских детей в условиях COVID-19
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.06
41
pdf
Николай Куксачёв
Нравственная элита: формирование, место и роль в обществе
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.07
29
pdf
Ольга Сташкевич
Базовые составляющие гражданской позиции личности в современной Беларуси
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.08
24
pdf
Инесса Морозова
Субъектность и креативность старшего поколения в современном обществе
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.09
31
pdf
Александр Чупров
Фундаментальность проблемы бытия и существования в перспективе истории философии
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.10
28
pdf
Анна Урядова
Восприятие революции 1917 года и первых лет советской власти русской эмиграцией
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.11
22
pdf
Михаил Степанов
Историографический дискурс политических репрессий в СССР позднего сталинизма (1946-1953 гг.)
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.12
28
pdf
Ирина Грошева, Игорь Грошев, Любовь Грошева
Коллективная память молодёжи в эпоху коммемораций
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.13
63
pdf
Игорь Шарухо
Гидронимы как источник изучения хоролого- -хронологических аспектов овладения этнокультурным ландшафтом: на примере могилевской области Беларуси
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.14
34
pdf

Recenzje

Adam Bobryk
Status Polaków na Białorusi w perspektywie stulecia: Тадэвуш Гавін, Пад прэсінгам палітыкі. Польская нацыянальная меншасць у Беларусi ў 1919-2017 гг., Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Беласток 2018, cc. 428
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.15
33
pdf
Lana Dalinczuk
Republika Białoruś w XXI w. – wyzwania bezpieczeństwa : Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, red. Helena Giebień, Larysa Leszczenko, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 245
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.16
46
pdf
Beata Gałek
Biografia pretekstowa: Elżbieta Czykwin, Anders Breivik. Między dumą a wstydem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 303
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.17
30
pdf
Martyna Jakubiuk
Bezpieczeństwo w wymiarze indywidualnym: Agnieszka Lewicka-Zelent, Wioletta Klimczak, Ewa Trojanowska, Przemoc w rodzinie wobec kobiet z wyższym wykształceniem. Indywidualne studium przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, ss. 181
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.18
58
pdf
Mariusz Krasuski
Bronie odwetowe Hitlera na Podlasiu : Sławomir Kordaczuk, Próby z latającymi bombami V-1 i rakietami balistycznymi V-2 we wschodniej Polsce w 1944 roku, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Siedlce 2019, ss. 168
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.19
27
pdf
Sergio Liaszenko
Nagorno-Karabakh Conflict : 30-летие конфликта в Нагорном Карабахе. Сборник научных статей, ред. Константин Петрович Курылев, Российский университет дружбы народов, Москва 2019, сс. 172
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.20
34
pdf
Joanna Ważniewska
Prawosławie w Polsce: Stefan Dudra, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 958
https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.21
38
pdf