DOCTRINA jest pismem naukowym obejmującym problematykę nauk społecznych i humanistycznych wydawanym przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wydawane prace dotyczą szeroko rozumianej politologii, historii najnowszej, nauk o bezpieczeństwie, filozofii politycznej i społecznej oraz socjologii polityki. Teksty przesłane na adres Redakcji kierowane są do zewnętrznych recenzji (po opinii o przydatności do druku wyrażonej przez Redaktorów Tematycznych i ewentualnie Radę Naukową), które warunkują ich wydanie. 

DOCTRINA
 – publikuje prace w językach obcych, ze streszczeniem w języku polskim oraz prace w języku polskim ze streszczeniami w językach obcych. Redakcja przyjmuje prace nie przekraczające 40 tys. znaków (1 arkusz). Do artykułu należy dołączyć streszczenie o obj. max. 10% tekstu głównego oraz słowa kluczowe. Ponadto na końcu powinna znajdować się wyodrębniona bibliografia załącznikowa. Recenzje książek wydawanych po polsku publikuje się w językach obcych (zalecane), natomiast recenzje książek wydawanych w językach obcych mogą być publikowane po polsku lub w języku obcym (preferowany język angielski). 

DOCTRINA – publikuje artykuły naukowe w języku polskim i kongresowych językach obcych, ze streszczeniem w języku angielskim i słowami kluczowymi. Redakcja przyjmuje prace nie przekraczające 40 tys. znaków (1 arkusz) w formacie: doc i rft. Publikowane są również recenzje i sprawozdania.

DOCTRINA - pismo ukazuje się jako rocznik. Artykuły i recenzje można przesłać na adres Redakcji biorąc pod uwagę, że zamknięcie materiałów kolejnych numerów odbywa się we wrześniu. Autorzy proszeni są o przesyłanie tekstów podpisanych własnym nazwiskiem i opatrzonych wyraźną prośbą wykorzystania materiałów na łamach pisma. Ponadto prośba o druk powinna zawierać zgodnie z standardami etycznymi dla publikacji naukowych jednoznaczne stwierdzenie o oryginalności artykułu, że nie był on publikowany wcześniej, braku konfliktu interesów, wkładzie poszczególnych współautorów w powstanie artykułu naukowego (zapora ghostwriting), źródłach finansowania badań. Pismo uwzględnia zasady Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UPH w Siedlcach. Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego (http://bip.ires.pl/gfx/ap/files/Senat/zal_nr1_Kodeks_Etyki_Nauczyciela_Akademickiego_UPH.pdf)

DOCTRINA – redakcja nie płaci honorariów. Pełne teksty ukazują się w wersji elektronicznej na stronie pisma oraz są dostępne w bazach indeksowych.