Prawno-instytucjonalny wymiar ochrony humanitarnej zwierząt

Autor

  • Dariusz Minkiewicz
  • Wiesław Pietrzak

Słowa kluczowe:

zwierzę, kontrola, nadzór, ochrona humanitarna, kontrola społeczna, środek karny, prawo

Abstrakt

Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z problematyką przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony zwierząt. Na potrzeby opracowania poddano analizie podstawowe pojęcia, tj. kontrola i nadzór, które często są mylnie ze sobą utożsamiane i traktowane zamiennie. Zasadniczą natomiast część opracowania poświęcono kompetencjom wybranych podmiotów realizujących zdania w obszarze ochrony, a także nadzoru nad przestrzeganiem praw zwierząt. W pierwszej kolejności dokonano analizy uprawnień i kompetencji powierzonych tzw. kontroli społecznej, które są porównywalne z kompetencjami organów administracji publicznej, a w niektórych przypadkach nawet je przewyższają. Kolejna część artykułu, dotyczy struktur organizacyjnych oraz zakresu zadań i kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej jako organu ustawowo powołanego do kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. W dalszej kolejności scharakteryzowano uprawnienia i kompetencje organów wykonawczych gminy. Ostatnim z podmiotów, który poddano analizie pod kątem kompetencji w zakresie kontroli nad przestrzeganiem praw zwierząt w aspekcie ich ochrony humanitarnej, jest organ o najszerszych kompetencjach w obszarze szeroko pojętej kontroli. Mowa tu o Najwyższej Izbie Kontroli. Poza kompetencjami w przedmiotowym zakresie, przytoczono również zakres zrealizowanych przedsięwzięć kontrolnych, który pozwala na sformułowanie wniosku, iż problematyka ochrony zwierząt znajduje się w stałym zainteresowaniu tej instytucji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-11

Jak cytować

Minkiewicz, D. ., & Pietrzak, W. (2019). Prawno-instytucjonalny wymiar ochrony humanitarnej zwierząt. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 14(14), 179–202. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1274