Przygotowanie młodzieży w Polsce do działania w sytuacji zagrożenia jako element systemu bezpieczeństwa narodowego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.11

Słowa kluczowe:

edukacja, młodzież, zagrożenia, wychowanie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa

Abstrakt

Edukacja stanowi jedną z podstawowych dróg kształtowania bezpieczeństwa, od jej poziomu zależą wartości, postawy oraz wiadomości, świadomość ludzi, a także umiejętności niezbędne do zapobiegania i radzenia sobie w sytuacji zagrożeń. Działania informacyjne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom powinny zostać poparte poprzez odpowiednio przygotowaną edukację zwłaszcza dzieci i młodzieży, odgrywającą szczególną rolę w kształtowaniu bezpiecznych zachowań i postaw. Edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży w Polsce jest ważnym i kompleksowym przedsięwzięciem angażującym władze państwowe, odpowiednie służby, organizacje oraz całe społeczeństwo. Dominuje przeświadczenie, że tylko ustawiczne i zakrojone na szeroką skalę działania angażujące całe społeczeństwo mogą przynieść oczekiwane rezultaty, a więc podniesienie poziomu świadomości obywateli w zakresie bezpieczeństwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Agnieszka Araucz-Boruc - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny

adiunkt w Zakładzie Edukacji dla Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie uzyskała w 2013 roku po obronie rozprawy nt. „Przysposobienie obronne młodzieży w Polsce w latach 1945-1989”. Jest autorem artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu bezpieczeństwa społecznego, wychowania obywatelskiego i patriotycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Pełniła funkcję współorganizatora i sekretarza konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, profilaktyka zagrożeń, zagrożenia od mediów cyfrowych, edukacja obywatelska, edukacja dla bezpieczeństwa w systemie oświatowym i pozaoświatowym, dydaktyka przedmiotowa edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zdrowotne i pierwsza pomoc przedmedyczna.

Opublikowane

2019-10-12

Jak cytować

Araucz-Boruc, A. (2019). Przygotowanie młodzieży w Polsce do działania w sytuacji zagrożenia jako element systemu bezpieczeństwa narodowego. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(1), 144–154. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.11