KORZYŚCI I ZAGROŻENIA DLA UCZNIÓW WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W OPINII NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.05

Słowa kluczowe:

szkoła, edukacja włączająca, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest realizacji edukacji włączającej na terenie miasta Mińska Mazowieckiego. Zbadano opinie nauczycieli z dwóch szkół. Edukacja włączająca jest edukacją zrzeszającą wszystkich, bez względu na trudności. Obejmuje zarówno uczniów pełnosprawnych, jak i tych z niepełnosprawnościami. Wsparcie udzielane jest przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. W przypadku trudności można skorzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli czy bibliotek pedagogicznych. Aby edukacja ta coraz bardziej efektywnie funkcjonowała, cyklicznie wprowadzane są nowelizacje ustaw.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Chrzanowska I., Szumski G. (red.) (2019), Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, Wydawnictwo FRSE, Warszawa.

Czarnocka M. (2019), Zajęcia socjoterapeutyczne – jak i dla kogo organizować, https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/zajecia-socjoterapeutyczne-jak-i-dla-kogo-organizowac-2955.html, data dostępu: 30.06.2023.

Edukacja włączająca odpowiedzią na potrzeby wszystkich polskich uczniów (2022), https://www.ore.edu.pl/2022/06/edukacja-wlaczajaca-odpowiedzia-na-potrzeby-wszystkich-polskich-uczniow/, data dostępu: 1.07.2023.

Łaska B. (2019), Prawo oświatowe a edukacja włączająca, online: Edukacja włączająca – seria publikacji, witryna Ośrodka Rozwoju Edukacji, https://www.ore. edu.pl/2019/09/edukacja-wlaczajaca-seria-publikacji/, data dostępu: 1.07.2023.

Polski Komitet ds Unesco: Edukacja dla Wszystkich (s.a.), Polski Komitet ds. UNESCO: strona główna, https://www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich/, data dostępu: 1.07.2023.

Pytka L. (2008), Rozkwit pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 3-4 (75-76), s. 18-27, online: https://kkwr.org.pl/wp-content/ uploads/2018/01/Opieka-Wychowanie-Terapia_2008_3-4.pdf#page=20, data dostępu: 6.07.2023.

Pytka L., Zacharuk T. (2014), Zaburzenia przystosowania społecznego. Elementy pedagogiki reintegracyjnej i edukacji inkluzyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Dz.U. 2017, poz. 1743.

Skałbania B., Babiarz M. (2018), Edukacja włączająca jako przestrzeń dla rozwoju czy ryzyko wykluczenia i marginalizacji ucznia?, „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy”, nr 18(11).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r., poz. 59.

Zacharuk T. (2008), Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-29

Jak cytować

Mórawska, W. (2023). KORZYŚCI I ZAGROŻENIA DLA UCZNIÓW WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W OPINII NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (16(23). https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.05