AKCEPTACJA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WARUNKACH EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W RUDZIENKU

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.06

Słowa kluczowe:

akceptacja, dzieci z niepełnosprawnościami, edukacja włączająca, wykluczenie, specjalne potrzeby edukacyjne

Abstrakt

Celem badania było zdiagnozowanie procesu włączania oraz ocena poziomu akceptacji dzieci z niepełnosprawnościami przez zdrowych rówieśników w placówce ogólnodostępnej – Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku. We wprowadzeniu przedstawiono problem wykluczenia społecznego, ideę edukacji włączającej na podstawie raportów oraz analizy literatury przedmiotu. Część empiryczna prezentuje wyniki badań uzyskane za pomocą metody sondażu diagnostycznego, techniki ankiety oraz wywiadu przy użyciu narzędzi własnej konstrukcji – kwestionariusza ankiety i kwestionariusza wywiadu. Analiza wyników badań własnych obejmuje takie zagadnienia jak: poziom świadomości na temat obecności uczniów z niepełno-sprawnościami w grupie rówieśniczej, postrzeganie dzieci z niepełnosprawnościami w grupie rówieśniczej, wydarzenia i imprezy poświęcone włączaniu dzieci z niepełnosprawnościami do życia szkolnego i społecznego, przedstawienie wyników wywiadu z pedagogiem szkolnym. Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała, że nauka oraz integracja pełnosprawnych i niepełnosprawnych uczniów w warunkach edukacji włączającej w badanej placówce przebiega sprawnie, a poziom akceptacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wśród rówieśników jest dość wysoki.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ainscow M. (2000), Robić właściwe rzeczy. Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkoły, [w:] G. Fairbairn, S. Fairbairn (red.), Integracja dzieci o specjalnych potrzebach – wybrane zagadnienia etyczne, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa.

Bronfenbrenner U., Morris P. (2006), The bioecological model of human develop-ment, [w:] W. Damon, R.M. Lerner (red.), Handbook of child psychology, Wyd. 6., T. 1, John Wiley & Sons, New York, s. 793-828.

Chodkowska M. (2004), Problemy pedagogicznego wsparcia uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną w zakresie społecznego funkcjonowania w klasie szkolnej, [w:] Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 63-73.

Kwieciński Z. (2005), Szkoła a wykluczenie, [w:] K. Marzec-Holka (red.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 35-45.

Kyriazopoulou M., Bartolo P., Bjorck-Akesson E., Gine C., Bellour F. (2017), Włączająca wczesna edukacja: Nowe spostrzeżenia i narzędzia – końcowy raport podsumowujący, Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, Odense.

Qvortrup A., Qvortrup L. (2018), Being included – experiences of social participa-tion of pupils with special education needs in mainstream schools, „International Journal of Inclusive Education”, Vol. 22, Iss. 7, p. 805-815.

Piorunek M. (2010), O pomocy, wsparciu społecznym i poradnictwie – prolegomena do teoretycznych rozważań i praktycznych odniesień, [w:] M. Piorunek (red.), Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 7-14.

Plichta P. (2010), Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie jako ofiary i sprawcy agresji rówieśniczej, [w:] J. Pyżalski (red.), Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne – podręcznik metodyczny, ROBUSD Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Centrum Badań Behawioralnych Uniwersytetu Stavanger, Łódź, s. 7-8.

Plichta P. (2016), Przemoc rówieśnicza i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uwarunkowania i propozycje rozwiązań profilaktycznych, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, nr 15(1), s. 28-52.

Zacharuk T. (2008), Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej. Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-29

Jak cytować

Gorczyca, M. (2023). AKCEPTACJA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WARUNKACH EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W RUDZIENKU. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (16(23). https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.06