Pedagogical aspects of preparing future teachers to work in inclusive educational environment

Autor

  • Anatolij Smantser

Słowa kluczowe:

инклюзивное образование, дети с особыми образовательными потребностями, модель, моделирование, компоненты (нормативно-правовой, теоретико-методологический, мотивационно-целевой, содержательноинформационный, операционально-технологический, организационно планирующий, эмоционально-волевой, оценочно-рефлексивный, результативнокорректирующий), сопровождение

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na teoretyczne i metodologiczne aspekty przygotowania przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach kształcenia integracyjnego, określając istotę modelu jako analogię opisu realnego działania przyszłego nauczyciela w zakresie edukacji włączającej i wyróżniając następujące składowe modelu: regulacyjne (akty normatywne i prawne dotyczące inkluzji), teoretyczne i metodologiczne (aksjologiczne, humanistyczne, systemowe i inne podejścia), motywacyjne i celowe (motywy, cele działalności włączającej), treści informacji (inkluzyjne odniesienie psychologicznych i pedagogicznych dyscyplin, specjalistyczne kursy o tematyce inkluzyjnej), operacyjnych i technologii (umiejętności, zdolności, kompetencje, technologie w dziedzinie integracji), planowanie organizacyjne (organizacja imprez, planowanie inkluzji), emocjonalne i wolicjonalne

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1. Алёхина, C.В. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании / С.В. Алёхина, М.А. Алексеева, Е.Н. Агафонова // gotovnost_pedagogov_statya. Дата доступа – 18.10.2013.
2. Бизяева, А.А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия / А.А. Беляева. – Псков: ПГПИ им.С.М. Кирова, 2004. – 216 с.
3. Большой энциклопедический словарь. – 2-ое изд. перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия; СПб.: Норинт, 2004.– 1456 с.
4. Государственная программа развития специального образования в Республике Беларусь на 2012–2016 годы // 6733[1] pdf (SECURTD). Дата доступа – 20.10.2013.
5. Захарук Тамара. Профессиональное образование в кругу включенного воспитания – анализ оценки учителей, исполняющих включенное воспитание в практике / Тамара Захарук, Катарзина МарсинякПапроска // Формиране на гражданина и профессионалиста в условията на университетското образованиесборникс научниав стати. Габрово: изд-во «ЕКС-ПРЕС», 2013. – Втора книга. Том втори. – С. 419– 429.
6. Змушко, А.М. Специальное образование в новом учебном году: факты и цифры // http://disright.org/ru/news/specialnoe-obrazovanie-vnovom-uchebnom-godu-fakty-i-cifry. Дата доступа – 18.10.2013.
7. Краевский, В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с.
8. Моделирование и познание / Ред. д-р филос. наук В.А. Штофф. [Предисл. Л.В. Уварова]. – Минск: Наука и техника, 1974. – 212 с.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Smantser, A. (2021). Pedagogical aspects of preparing future teachers to work in inclusive educational environment. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 119–139. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2439