Wiedza i samoświadomość w procesie edukacji dotyczącej seksualności osób z niepełnosprawnością

Autor

  • Andrzej Bałandynowicz

Abstrakt

                                

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1 Ajdukiewicz K. (1983). Zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa: wydawnictwo Czytelnik.
2 Richmond M. (1917): Social Diagnosis, Londyn: Russell Sage, s. 172
3 Haydon G. (ed.) (1998). 50 Years of Philosophy of Education. Progress and Prospects. London: Bedford Way Papers.
4 Nęcka E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: wydawnictwo GWP
5 Sarnowski S. (1985). Świadomość i czas. O początku filozofii współczesnej. Warszawa: wydawnictwo PWN.
6 Walczak-Duraj D. (red.) (2009). Wartości i postawy młodzieży polskiej. T. 1-2. Łódź: wydawnictwo UŁ.
7 Bilsky W., Schwartz S.H. (1994). Values and personality. In: European Journal of Personality no 8.
8 Chojnacki P. (1955). Podstawy filozofii chrześcijańskiej. Warszawa: wydawnictwo PAX.
9 Scott W.A. (1959). Attitude change by response reinforcement replication and extension. In: Sociometry, vol. 22.
10 Anusz W. (1995). Wartości młodego pokolenia w dobie transformacji ustrojowej Polski. Studium teoretyczno empiryczne. Częstochowa: wydawnictwo WSP.
11 Fromm E. (1966). Szkice z psychologii religii. Tłum. J. Prokopiuk. Warszawa: wydawnictwo KiW.
12 Gajda J. (1992). Teoria wartości w filozofii przedplatońskiej. Wrocław: wydawnictwo Uniwersytet Wrocławski.
13 Kelly G.A. (1955). The Psychology of Personal Constructs. New York: Norton and Company.
14 Duan C., Hill C.E. (1996). The current state of empathy research. In: Journal of Counseling Psychology. 43.
15 Leszczak O. (2003). Typologizacje i klasyfikacje w metodologii humanistyki (wymiar ilościowy). W: J. Opoka, A. Oskierka (red.). Język – literatura – dydaktyka. T. 1, Łódź: wydawnictwo WSHE
16 Makowski A. (1994). Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja. Warszawa: wydawnictwo PWN.
17 Nalaskowski S. (1992). Humanizm i podmiotowość w wychowaniu. Toruń: wydawnictwo UMK.
18 Parsons T. (1969). Struktura społeczna a osobowość. Tłum. M. Tabin. Warszawa: wydawnictwo PWE.
19 Orłowska M., Jaworowska M., Ciążela H. (2001). Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce. Analiza wybranych problemów w aspekcie pedagogicznym, socjologicznym i aksjologicznym. Warszawa: wydawnictwo APS.
20 Pytka L. (2003). Diagnostyka i hermeneutyka pedagogiczna. W: „Opieka – Wychowanie – Terapia” nr 1 (53).
21 Węgliński A. (1983). Poziom empatii a zachowania nieletnich w zakładzie poprawczym. W: „Psychologia wychowawcza” nr 3.
22 Ziółkowski M. (2002). Wartości. W: K.W. Frieske (red.). Encyklopedia socjologiczna. t. 4, Warszawa: Oficyna naukowa.
23 Adamski W. (1980). Typy orientacji życiowych młodzieży i starszego pokolenia Polaków. W: „Studia socjologiczne” nr 1.
24 Czapów C. (1968). Rodzina a wychowanie. Warszawa: wydawnictwo Nasza Księgarnia.
25 Kerschensteiner J. (1929). Pojęcie szkoły pracy. Warszawa, wydawnictwo Książnica – Atlas.
26 Ebner F. (2006). Słowo i realność duchowa. Fragmenty pneumatyczne. Tłum. K. Skorupski. Warszawa: wydawnictwo PAN.
27 Jaeger W. (2001). Paideia. Formowanie człowieka greckiego. Tłum. M. Pledzik, H. Bednarek. Warszawa: wydawnictwo Fundacja Aletheia.
28 Łukaszewicz J. (1987). O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. Studium krytyczne. Warszawa: wydawnictwo PWN.
29 Maslow A.H. (1966). Teoria hierarchii potrzeb. W: J. Reykowski (red.). Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. Warszawa: wydawnictwo PWN.
30 Parsons T. (1980). General Theory in Sociology. W: K. Merton, L. Boan, L. Cotrell. Sociology Today, New York, s. 26 i nast.
31 Giddens A. (2007). Socjologia. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa: wydawnictwo PWN.
32 Ossowska M. (2002). Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności. Warszawa: wydawnictwo Książka i Wiedza.
33 Pańpuch Z. (2000). Aretologia. W: A. Maryniarczyk. Powszechna encyklopedia filozoficzna. T. 1. Lublin: wydawnictwo KUL.
34 Reale G. (1994). Historia filozofii starożytnej. T. I. Tłum. E.I. Zieliński. Lublin: wydawnictwo KUL.
35 Kluckhohn C. (1962a). Values and Value – Orientations in the Theory of Action. An Exploration in Definition and Classification (rozdział II i IV). In: T. Parsons, A. Shils (ed.). Toward a General Theory of Action. Cambridge: Harvard University Press.
36 Eliade M. (1974). Sacrum, mit, historia, Wybór esejów. Tłum. A. Tatarkiewicz. Warszawa: wydawnictwo PIW.
37 Świda-Ziemba H. (1993). Wartości młodzieży licealnej – ankieta jako metoda badawcza. W: „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 2.
38 Allport G.W. (1970). Pattern and growth in personality. New York: Holt. Rinehart. Winston.
39 Sieroń J. (2007). Problem cierpienia w literaturze i filozofii starożytnej Grecji. Wybrane zagadnienia. Katowice: wydawnictwo UŚ.
40 Tarnowski J. (1987). Z tajników „ja”: typologia osobowości wg R. Le Senne’a. Poznań: wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha.
41 Zabłocka M., Francuz P. (2006). Wpływ zmiennych osobowych na decyzję o sprawowaniu kontroli w sytuacji odpowiedzialności. ,,Przegląd Psychologiczny’’ t. 49, nr 1.
42 Leszczak O. (2002). Metodologiczne zasady wartościowania i wartosci jako koncept metodologiczny. W: E. Kasperski, D. Ulica (red.). Dialog. Komparatystyka. Literatura. Warszawa: wydawnictwo ASPRA – JR.
43 Gliszczyńska X. (red.) (1982). System wartości w środowisku pracy. Warszawa: wydawnictwo KiW.
44 Berkeley G. (2005). Traktat o zasadach poznania ludzkiego. Tłum. C. Znamierowski. Kraków: wydawnictwo Zielona Sowa.
45 Chymuk M. (2004). Aksjologiczne preferencje studentów uczelni krakowskich. Kraków: wydawnictwo WAM.
46 Mitchell J.V. (1984). Personality Correlates of Life Values. In: Journal of Research of Personality no. 18.
47 Platon (1993). Dialogi. Tłum. W. Witwicki. Warszawa: Unia wydawnicza Verum.
48 Hoffman E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Tłum. A. Dzierżyński, J. Tokarska-Bakir. Gdańsk: wydawnictwo GWP.
49 Kłoskowska A. (1973). Kultura uwarunkowania postaw. W: S. Nowak (red.). Teoria postaw. Warszawa: wydawnictwo PWN.
50 Peters M. (2004). Nietzsche, nihilizm i krytyka nowoczesności: ponietzcheańska filozofia edukacji. Tłum. R. Godoń. W: „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 1-2 (191-192).
51 Pytka L. (1997). Norma i patologia a tor ludzkiego cierpienia. W: „Opieka – Wychowanie – Terapia” nr 2 (30).
52 Ricken F. (2001). Etyka ogólna. Tłum. P. Domański. Kęty: wydawnictwo Antyk.
53 Szymborski K. (1986). Oblicze nauki. Warszawa: wydawnictwo Książka i Wiedza
54 Wojcieszek K.A. (2005). Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki. Kraków: wydawnictwo Rubikon.
55 Tomasz z Akwinu św. (2000). Traktat o człowieku. Tłum. S. Swieżawski. Kęty: wydawnictwo Antyk.
56 Fazio R.H., Sanbonmatsu D.M., Powell M.C., Kardes F.R. (1986). On the automatic activation of attitudes. In: Journal of Personality and Social Psychology no 50.
57 Pospiszyl K. (1998). Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływania. Warszawa: wydawnictwo Żak
58 Kolberg L., Hersh R.H. (1977). Moral development: A review of the theory. In: Theory into Practice. 16 (2).
59 Feuerbach L. (1953). Wykłady o istocie religii. Tłum. A. Landman. Warszawa: wydawnictwo PWN.
60 Reykowski J. (1986). Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: wydawnictwo PWN.
61 Konarzewski K. (1981). Teoria wychowania a światopogląd. W: „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 3.
62 Łukaszewicz J. (1934). Z historii logiki zdań. W: „Przegląd Filozoficzny” nr 37.
63 Smyczek L. (2002). Dynamika przemian wartości moralnych w świadomości młodzieży licealnej. Lublin: wydawnictwo KUL.
64 Zubielewicz J. (2002). Filozofia wychowania. Aksjocentryzm i pajdocentryzm. Warszawa: wydawnictwo Żak.
65 Prężyna W. (1981). Funkcja postawy religijnej a osobowość człowieka. Lublin: wydawnictwo KUL.
66 Comte A. (2001). Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywizmu. Tłum. J.K. Kęty: wydawnictwo Antyk.
67 Adamiec M. (1983). Działanie, wartość, sens – zarys systemu pojęć. W: „Przegląd Psychologiczny” nr 1 (26).
68 Ossowska M. (2000). Etos rycerski i jego odmiany. Warszawa: wydawnictwo PWN.
69 Le Senne R. (1963). Traitè de caractèrologie. Paris: Press Universitaires de France.
70 Mądrzycki T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plan. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
71 Olszak-Krzyżanowska B. (1992). Młodzież wobec nowych wyzwań. Wartości, orientacje i cele życiowe zielonogórskich maturzystów. Zielona Góra: wydawnictwo WSP.
72 Sartre J.P. (2007). Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Tłum. J. Kiełbasa, Kraków: wydawnictwo Zielona Sowa.
73 Tatarkiewicz W. (1988). Historia filozofii. T. I, II, III. Warszawa: wydawnictwo PWN.
74 Andrukiewicz W. (2002). Pluralizm stylów myślenia. W: „Edukacja i Dialog” nr 8 (141).
75 Czapów C. (1978). Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: wydawnictwo PWN.
76 Hołówka J. (2002). Etyka w działaniu. Warszawa.
77 Lubański K. (1986). Młodzież szkolna a wartości. W: „Ruch Pedagogiczny” nr 3.
78 Perry R.B. (1967). General Theory of Value. Cambridge: Cambridge Mass.
79 Allport G.W. (1988). Osobowość i religia. Tłum. H. Bartoszewicz, A. Bartkowicz, I. Wyrzykowska. Warszawa.
80 Fatyga B. (1999). Dzieci z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej. Warszawa: wydawnictwo ISNS UW, wydawnictwo PAX.
81 Gogacz M. (1993). Podstawy wychowania. Niepokalanów: wydawnictwo oo. Franciszkanów, wydawnictwo PAX.
82 Retter H. (2005). Komunikacja codzienna w pedagogice. Tłum. M. Wojak-Piątkowska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
83 Domurat A. (2002). Kontekstowe funkcjonowanie wartości a metody ich pomiaru. W: A. Grochowska (red.). Wokół psychologii osobowości. Warszawa: wydawnictwo UKSW,wydawnictwo PAX.
84 Tomasz z Akwinu św. (2000). Traktat o człowieku. Tłum. S. Swieżawski. Kęty, wydawnictwo PAX.
85 Błasiak A. (2002). Młodzież – świat wartości. Kraków: wydawnictwo Ignatianum, wydawnictwo PAX.
86 Witkowski L. (2007). Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesności. Warszawa: wydawnictwo Instytut Badań Edukacyjnych.
87 Mounier E. (1960). Co to jest personalizm. Tłum. A. Turowicz. Kraków: Znak. Biblioteka Więzi.
88 Schaff A. (1983). Szkice o strukturalizmie. Warszawa: wydawnictwo Książka i Wiedza.
89 Wojcieszke B. (2002). Potoczne rozumienie moralności. W: M. Lewicka, J. Grzelak (red.). Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
90 Grzegorczyk A. (1989). Mała propedeutyka filozofii naukowej. Warszawa.
91 Kieszkowska A. (2012). Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne. Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’ Kraków .
92 Brzozowski P. (1996). Skala wartości (SW). Polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Podręcznik. Warszawa: wydawnictwo Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
93 Platon (1993). Menon. W: Dialogi. Tłum. W. Witwicki. Warszawa: Unia wydawnicza Verum.
94 Jung C.G. (2009). Typy psychologiczne. Tłum. R. Reszka. Warszawa: wydawnictwo KR.
95 Krąpiec M.A. (1996). Psychologia racjonalna. W: Dzieła. T. XX. Lublin: wydawnictwo KUL.
96 Balwierz M. (1989). Typologia światopoglądów niereligijnych. W: M. Rusecki (red.) Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego. Lublin: wydawnictwo KUL.
97 Kieszkowska A. (2012). Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne. Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’ Kraków.
98 Olejnik S. (1958). Eudajmonizm. Studium nad podstawami etyki. Lublin: Wydawnictwo KUL.
99 Hartmann N. (1988). O idealnej samoświadomości wartości. Stosunek wartości i powinności.
Aktualny stan zagadnienia wartości. Tłum. W. Galewicz. W: W. Galewicz (red.) Z fenomenologii wartości. Kraków: wydawnictwo PAT.
100 Krokiewicz A. (2000). Zarys filozofii greckiej. Od Malesa do Platona. Warszawa: wydawnictwo Aletheia.
101 Brentano F. (1999). Psychologia z empirycznego punktu widzenia. Tłum. W. Galewiecz. Warszawa: wydawnictwo PWN.
102 Wojtyła K. (1991). Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schellera. W: K. Wojtyła. Zagadnienia podmiotu moralności. W: T. Styczeń, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek (red.). Człowiek i moralność. T. II. Lublin: wydawnictwo KUL.
103 Czapów C. (1962). Młodzież i przestępstwa. Cz. II. Warszawa: wydawnictwo Nasza Księgarnia.
104 Rogers C.R. (2002). Sposób bycia. Tłum. M. Karpiński. Poznań: wydawnictwo Rebis.
105 Maslow A.H. (1990). Motywacja i osobowość. Tłum. P. Sawicka. Warszawa.
106 Krawczyk M. (red.) (1960). Zasady wychowania moralnego. Warszawa: wydawnictwo Nasza Księgarnia.
107 Dewey J. (1988). Jak myśleć? Tłum. Z. Bastgen. Warszawa: wydawnictwo PWN. 108 Kotarbiński T.(1994). Etyka. W: Dzieła wszystkie. Warszawa: wydawnictwo PAN.
109 Rosenberg M. J. (1956). Cognitive Structure and Attitudinal Affect. In: Journal of Abnormal and Social Psychology no. 53.
110 Levinas E. (2006). Istniejący i istnienie. Tłum. J. Margański. Kraków: wydawnictwo Homini.
111 Dewey J. (1988). Jak myśleć?. Tłum. Z. Bastgen. Warszawa: wydawnictwo PWN.
112 Sobczak S. (2006). Hermeneutyka. W: T. Zacharuk. A. Klim-Klimaszewska (red.). Konflikt pokoleń czy różnic cywilizacyjnych. Cz. 3. Siedlce: wydawnictwo AP.
113 Zacharuk T. (2008). Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej. Siedlce, Wydawnictwo AP.
114 Kieszkowska A. (2012). Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Kontekst resocjalizacyjne. Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’ Kraków .
115 Stróżowski W. (1958). Filozofia a światopogląd. W: Znak nr 44 (10).
116 Hume D. (1955). Eseje z dziedziny moralności i literatury. Tłum. T. Tatarkiewicz. Warszawa: wydawnictwo PWN.
117 Mazur M. (1976). Cybernetyki i charakter. Warszawa: wydawnictwo PIW.
118 Buczyńska-Garewicz H. (1975). Uczucia i rozum w świecie wartości. Warszawa.
119 Sartre J. P. (2007). Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Tłum. J. Kiełbasa. Kraków: wydawnictwo Zielona Sowa.
120 Pampuch Z. (2000). Areté. W: A. Maryniarczyk (red.). Powszechna encyklopedia filozoficzna. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL.
121 Andrzejuk A. (2002). Człowiek i dobro. Warszawa: wydawnictwo Navo.
122 Mariański J. (2004). Socjologia moralności. Lublin: Wydawnictwo KUL.
123 Pincus A., Minahan A., Social Work Practice: Model and Metod. Peacock Publication, New York, 1987, s. 112.
124 McDowell J. (1991). Jego obraz – Mój obraz. Tłum. A. Mandecki. Kraków: Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej.
125 Jarymowicz M. (red.). (1994). Poza egocentryczną perspektywą wiedzenia siebie i świata. Warszawa: Wydawnictwo PAN.
126 Stępień A. B. (1980). Z problematyki doświadczenia wartości. W: Zeszyty Naukowe KUL, R. 23 nr 1 (89).
127 Domańska-Najder K. (1984). Definicja pojęcia kontroli - przegląd zagadnień. W: Przegląd Psychologiczny nr 2 (27). S. 405 -421.
128 Konopczyński M. (2007). Twórcza resocjalizacja. Kształcenie nowych tożsamości. W: B. Urban,
J. M. Stanik (red.). Resocjalizacja. T. 1. Warszawa: wydawnictwo PWN.
129 Ostrowska U. (2006). Aksjologiczne podstawy wychowania. W: B. Śliwerski (red.). Pedagogika. T. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
130 Middleman R., G. Goldberg, Social Service Delivery: a Structural Approach, Columbia University Press, 1994.
131 Por. Kieszkowska A. (2012). Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne. Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’ Kraków.
132 Middleman R., G. Goldberg, Social Service Delivery: a Structural Approach, Columbia University Press, 1994.
133 Goldstein H. Social Work Practice: a Unitary Approch, University of Southcarolina Press, 1993, s. 111; J. Whittaker, Social treatment: An approach to interpersonal helping, Aldina, 1994, s. 79; M. Siporin. Introduction to Social Work Practice. Collier/ Macmillem, 1992, s. 171.
134 Ziółkowski M. (2006). Zmiany systemu wartości. W: J. Wasilewski (red.). Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian. Warszawa, wydawnictwo Scholar.
135 Świda-Ziemba H. (1995). Wartości moralne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa, wydawnictwo ISNS UW.
136 Nowak S. (1989). Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej. Warszawa, wydawnictwo PWN.
137 Goldstein H. Social Work Practice: a Unitary Approch, University of Southcarolina Press,
1993, s. 111; J. Whittaker, Social treatment: An approach to interpersonal helping, Aldina, 1994, s. 79; M. Siporin. Introduction to Social Work Practice. Collier/ Macmillem, 1992, s. 171.
138 Banasiak J. (1996). Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania. Warszawa: wydawnictwo UW.
139 Galerowicz J. (1997). Fenomenologiczna etyka wartości. Kraków: wydawnictwo PAT.
140 Pospiszyl K. (1990). Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenie i koncepcje. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
141 Machel H. (2007). Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.). Resocjalizacja. T. 2. Warszawa: wydawnictwo PWN.
142 Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2008). Psychologia poznawcza. Warszawa: wydawnictwo PWN. Akademika SWPS.
143 Homplewicz J. (1996). Etyka pedagogiczna. Warszawa: wydawnictwo Salezjańskie.
144 Sullivan C. E. (1953). The interpersonal theory of psychiatry. New York: Norton and Company. Inc.
145 Węgliński A. (1990). Podmiotowość resocjalizacji nieletnich w modelu wychowania optymalnie przystosowującego. Lublin: wydawnictwo Annales S.J.
146 Brentano F. (1999). Psychologia z empirycznego punktu widzenia. Tłum. W. Galewiecz, Warszawa: wydawnictwo PWN.
147 Schrade U. (1986). Pojęcie człowieka na gruncie aksjologii marksistowskiej. W: Edukacja Filozoficzna nr 1.
148 Bałandynowicz A. (2011). Destygmatyzacja tożsamości dewiantów jako zmiana czasowa i interpersonalna w polifunkcyjnym modelu probacji. W: A. Kieszkowska (red.) Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Kraków „Impuls”, s. 37-64.
149 Kawula S. (1997). Wychowanie – wspomaganie rozwoju. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze nr 4 rok 37 (359).
150 Bałandynowicz A. (2011). Asystent probacyjny jako obrońca, nauczyciel, doradca, rzecznik
i pośrednik podopiecznych w przestrzeni interwencji humanistyczno-egzystencjalnych. W: A. Kieszkowska (red.). Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Kraków „Impuls”,
s. 207-222; Bałandynowicz A. (2011). Desygmatyzacja tożsamości dewiantów jako zmiana czasowa i interpersonalna w polifunkcyjnym modelu probacji. W: A. Kieszkowska (red.). Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Kraków „Impuls”.
151 Bałandynowicz A. (2012). Podmiotowość a dobro wspólne w procesie reintegracji społecznej a system probacji. W: W. Ambrozik, A. Kieszkowska (red.). Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. „Impuls” Kraków; Kieszkowska A. (2012). Wolność, wybór i zobowiązanie przed sobą i grupą w warunkach probacji. W: W. Ambrozik, A. Kieszkowska (red.). Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna „Impuls” Kraków.
152 Adler P.A., Adler P. (2000). Constructions of Deviance: Social Power, Context and Interaction, Balmon, CA, Wadsworth, s. 113.
153 Bałandynowicz A. (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa, s. 79 i n.
154 Tischner J. (1982). Myślenie według wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.
155 Ostrowska K., Wójcik D. (1986). Teorie kryminologiczne. Warszawa, wydawnictwo ATK.
156 Sztompka P., Socjologia. Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 116.
157 Feuerbach L. (1953). Wykłady o istocie religii. Tłum. A. Landman. Warszawa: wydawnictwo PWN.
158 Mikołaj z Kuzy (2008). Laik o umyśle. Tłum. A. Kijewska. Warszawa: Antyk. M. Drzewiecki.
159 Adler P.A. (2000). Constructions of Defiance: Social Power, Context and Intraction. Balmont, CA, Wadsworth, s. 111.
160 Hostyński L. (1998). Wartości utilitarne. Lublin: wydawnictwo UMCS.
161Szałański J. (1993). Przeobrażenia w spostrzeganiu ludzi u wychowanków zakładów poprawczych i wychowawczych. Warszawa: wydawnictwo WSPS.
162 Wells H.K. (1971). Pragmatism: Philosophy of Imperialism. New York: Books for Libraries Press.
163 Shover N. (1993). The later stages of ordinary property offender carieers... „Social Problems”, 1983 nr 31, s. 70.
164 Brezinka W. (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Tłum. J. Kochanowicz. Kraków: Wydawnictwo WAM.
165 Dąbrowski K. (1974). Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie. Warszawa: wydawnictwo Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
166 Kubiak-Szymborska E., Zając D. (red.) (2002). Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania. Bydgoszcz, wydawnictwo Wers.
167 Rousseau J.J. (2002). Umowa społeczna. Tłum. A. Peretiatkowicz. Kęty.
168 Kieszkowska A. (2012). Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne. Oficyna Wydawnicza „Impuls’’ Kraków.
169 Szczęsny W.W. (2001). Edukacja moralna. Logos. Atropos. Praksis. Etos. Warszawa: wydawnictwo Żak.
170 Nuttin J. (1968). Struktura osobowości. Tłum. T. Kołakowska. Warszawa: wydawnictwo PWN.
171 Dyczewski L. (1994). System wartości w świadomości młodzieży. W: T. Ożóg (red.). Nauki społeczne a młodzież. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
172 Mariański J. (1990). Moralność w procesie przemian. Warszawa.
173 Jougan A. (1992). Słownik kościelny łacińsko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej
174 Stępniak P. (1998). Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Europy Zachodniej. Poznań: wydawnictwo PDW „Ławica”.
175 Tomkiewicz A. (1989). Światopogląd w aspekcie psychologicznym. W: M. Rusiecki (red.). Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
176 Bednarski F.W. (1975). Podstawy wychowania społecznego według nauki św. Tomasza z Akwinu. W: Roczniki Filozoficzne. t. XXIII. z. 2

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Bałandynowicz, A. (2021). Wiedza i samoświadomość w procesie edukacji dotyczącej seksualności osób z niepełnosprawnością. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 13–68. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2434