Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na przykładzie działań w województwie świętokrzyskim

Autor

  • Mirosław Babiarz
  • Paweł Garbuzik

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.10

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność, wykluczenie, wsparcie, inkluzja, edukacja, ekonomia społeczna, integracja, polityka społeczna, województwo świętokrzyskie

Abstrakt

Osoby niepełnosprawne pomimo swoich dysfunkcji mają prawo do samodzielnego i aktywnego życia i nie mogą podlegać dyskryminacji. Działania mające na celu inkluzje i wspieranie osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych, systematycznie zyskują coraz większe znaczenie celem zapewnienia samodzielności i czynnego uczestnictwa w życiu społecznymi zawodowym. Dlatego też artykuł jest próbą analizy systemu wsparcia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim i efektów płynących z działań w tym zakresie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020 (2016), MRPiPS, Warszawa.

Grotowska-Leder J., Faliszek K., (2005), Ekskluzja i inkluzja społeczna (wykluczenie społeczne), Toruń.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r. i opublikowana w Monitorze Polskim z 13 sierpnia 1997 r., nr 50, poz. 475.

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz jej zastosowanie, (2009), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, (2003), Warszawa.

Pielok C., Woynarowska-Janiszewska A., Łukaszewska A., (2010), Indywidualny plan działania. Podręcznik metodyczny, MPIPS, Warszawa.

Raport z Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2014–2020 za 2016, (2017), Kielce.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z późn. zm.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 2012-2017.

Raport za 2016, (2017), Kielce. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, (2012), Kielce.

Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020,

(2014), Kielce.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-10

Jak cytować

Babiarz, M., & Garbuzik, P. (2019). Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na przykładzie działań w województwie świętokrzyskim. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 19(19(12), 115–127. https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.10